Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Podujatia SNS IAML

Úvod  |  Zoznam členov SNS IAML  |  Stanovy  |  Zápisnice  |  Správy  |  Dokumenty na stiahnutie  |  Fotogaléria  |  Podujatia  |  Aktuality  |  Komisie


K
atedra hudby, Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

    
  Vás srdečne pozýva na vedeckú konferenciu

 

HODOBNÉ METAMORFÓZY

 

určenú vedecko-pedagogickým pracovníkom, 

pedagógom umeleckých predmetov

 

venovanú významnej umeleckej osobnosti Rudolfovi Petrákovi

Konferencia sa bude konať v Žiline  14.12.2017

Tematické zameranie konferencie:

  • Slovenská operná reprezentácia 19. a 20. storočia
  • Vokálna pedagogika
  • Jubilujúce osobnosti hudobného umenia  s presahom do ich pedagogickej činnosti
  • Slovenské umelecké osobnosti a súbory v zahraničí

Prezentácia príspevku na konferencii: do 15 minút

Recenzované príspevky budú publikované v e-zborníku. Aktívnu účasť   na konferencii  je  potrebné  potvrdiť vyplnením prihlášky  a zaplatením účastníckeho poplatku do 4. 12. 2017. 

Účastnícky poplatok: 20€.

Účastnícky poplatok zahŕňa možnosť aktívnej účasti na konferencii, konferenčný materiál, občerstvenie. Cestovné, ubytovanie a stravu si účastníci hradia zabezpečujú a hradia z vlastných prostriedkov. 

 

Vedecký výbor konferencie:

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.

doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.

Dr.h.c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.

doc. Mgr. art. Dana Šašinová, ArtD.

MgA. Emília Sadloňová, PhD.

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

Organizačný výbor konferencie:

Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.

PaedDr. Roman Bienik, PhD.

MgA. Emília Sadloňová, PhD.


Súbory na stiahnutie:
Harmonogram
Požiadavky
Pozvánka
Prihláška
____________________________________________________________________________________________________________________

Slovenská národná skupina IAML

Univerzitná knižnica v Bratislave


PRAMENE SLOVENSKEJ HUDBY VII

1. Ľudová a umelecká hudba - vplyvy, aspekty, divergencie. Osobnosti zaoberajúce sa ľudovou tvorbou
2. Práca s hudobnými fondmi a zbierkami na Slovensku a v Čechách

Bratislava, 26. - 27. 9. 2017

 

PROGRAM KONFERENCIE

26. 9. 2017

10.00 – 11.00 hod.             P r e z e n t á c i a

11.00 – 12.30 hod. Plenárne zasadnutie Slovenskej národnej skupiny IAML

12.30 – 13. 00 hod.            O b e d

1. Ľudová a umelecká hudba - vplyvy, aspekty, divergencie. Osobnosti zaoberajúce sa ľudovou tvorbou 

13.00 - 17.00

17.00 hod. Prehliadka Hudobného kabinetu a UK v Bratislave

18.00 hod. Koncert a spoločenské posedenie v priestoroch Hudobného kabinetu

27. 9. 2017
2. Práca s hudobnými fondmi a zbierkami na Slovensku a v Čechách


Pozvánka vo formáte PDF____________________________________________________________________________________________________________________


 
 Slovenská národná skupina IAML
Katedra hudby Pedagogickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Budova PF

PRAMENE SLOVENSKEJ HUDBY VI

1. Horizonty hudobnej pedagogiky. 
Hudobno-pedagogický výskum – pramene, tradície a kontexty. 
Hudobno-pedagogická literatúra, jej minulosť a súčasnosť

2. Digitalizácia gramofónových platní. 
Metodika spracovania hudobných dokumentov. 
Praktické problémy hudobného knihovníctva na Slovensku
Nitra, 6. - 7. 9. 2016
 

PROGRAM KONFERENCIE

6. 9. 2016

10.00 – 11.00 hod. P r e z e n t á c i a
11.00 – 12.30 hod. Plenárne zasadnutie Slovenskej národnej skupiny IAML
12.30 – 13.30 hod. O b e d 

1. Horizonty hudobnej pedagogiky.
Hudobno-pedagogický výskum – pramene, tradície a kontexty.
Hudobno-pedagogická literatúra, jej minulosť a súčasnosť

13.30 – 13.50 hod.
prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc., Banská Bystrica 
Tri významné publikácie česko-slovenskej hudobnej pedagogiky a ich odkaz pre súčasnosť

13.50 – 14.10 hod.
PhDr. Janka Kupková, CSc., KH PF UKF 
Hudobno-pedagogická reflexia na Slovensku v 20. a 21. storočí cez prizmu pozitívneho vzostupu hudobného vzdelávania 

14.10 – 14.30 hod.
prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. KH IHVU FF PU 
Autoreflexia hudobno-pedagogického výskumu v magisterských a dizertačných prácach v kontexte hudobnej pedagogiky 

14.30 – 14.50 hod.
doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD., KH IHVU FF PU
Teoretické dielo Johanna Matthesona (1681-1764) a jeho využitie v súčasnom edukačnom procese

14.50 – 15.20 hod.
P r e s t á v k a

15.20 – 15.40 hod.
Mgr.  Michal Hottmar, PhD., KHU FHV ŽU
Hans Gerle. Musica und Tabulatur, auf die Instrument… (Nürnberg 1546).
Učebnica lutnovej hry používaná na území dnešného Slovenska a jej začlenenie do európskeho kontextu lutnových kompendií 

15.40 – 16.00 hod.
Mgr. art.  Andrej Čepec, PhD., ÚHV SAV
Učebnica hudby Melanie Diettmannovej

16.00 – 16.20 hod.
Mgr. Iveta Štrbák Pándiová, PhD., KH PF UKF
Hudobná a hudobno-pedagogická činnosť grófa Jozefa Mailátha V.

16.20 – 16.40 hod.
Mgr.  Magdaléna Stýblová, KM FFUK
Príspevok k vzťahu hudobnej kultúry a školstva v Nitre na rozhraní 18. a 19. storočia

16.40 – 17.00 hod.
doc. Jana Škvarková, ArtD., FMU AU
Klavírna pedagogika – minulosť a súčasnosť

17. 00 hod.
Prehliadka UK PF UKF v Nitre

18.00 hod. 
Koncert KH UKF v Nitre
a spoločenské posedenie v priestoroch Pavilónu hudby


7. 9. 2016

8.30 – 8.50 hod.
PaedDr. Miriam Matejová, PhD., KH PF KU
Slovenské klavírne školy – komparácia, pozitíva, negatíva

2. Digitalizácia gramofónových platní,
Metodika spracovania hudobných dokumentov,
Praktické problémy hudobného knihovníctva na Slovensku

8.50 – 9.10 hod.Mgr. Lucia Fojtíková, SNM-HM
Múzejná pedagogika v h(H)udobnom múzeu

9.10 – 9. 40 hod.
P r e s t á v k a

9.40 – 10.00 hod.
Ing. Viera Nagyová – Ing. Ján Krištof, ŠVKKE
Projekt digitalizácie  gramofónových platní v ŠVK  Košice

10.00 – 10.20 hod.
Mgr. Jana Gáborová Kroková – Mgr. Zuzana Paľuchová, ŠVKPO
Vytváranie digitálnych objektov živej rómskej hudby na Slovensku

10.20 – 10.40 hod.
PhDr. Anna Kucianová, PhD., SNS IAML
Nové vydanie Metodiky spracovania hudobných dokumentov a ISBD. Konsolidované vydanie

10.40 – 11.30 hod.
Diskusia a záver____________________________________________________________________________________________________________________

 Slovenská národná skupina IAML
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Budova SKN

 PRAMENE SLOVENSKEJ HUDBY V.
1. Písomné hudobné pramene 16.-18. storočia 
na Slovensku
2. Služby pre osoby so zdravotným postihnutím, Autorský zákon 
a Metodika spracovania hudobných dokumentov, 
Virtuálna národná fonotéka

Levoča, 22. - 23. 9. 2015
 

 

PROGRAM KONFERENCIE
22. 9. 2015

10.00 – 11.00 hod. P r e z e n t á c i a

11.00 – 12.30 hod.

Plenárne zasadnutie Slovenskej národnej skupiny IAML

12.30 – 13. 30 hod. O b e d 

1. Písomné hudobné pramene 16. - 18.  storočia na Slovensku

13.30 – 13.50 hod.
Mgr. Katarína Burgrová, PhD., KHVV PF PU
Edícia hudobných prameňov zo Spiša Musica Scepusii Veteris

13.50 – 14.10 hod.
PhDr. Zlatica Kendrová, PhD., SNM-HM
Fontes Musicae Profanae v zrkadlení hudby na Spiši : marginálie k výstave v Ľubovnianskom múzeu na Hrade v Starej Ľubovni (apríl – september 2015)  

14.10 – 14.30 hod.
Mgr. Vladimír Král – Mgr. Peter Martinček, KM FFUK 
Databáza viachlasnej hudby zo 16. a 17. storočia 

14.30 – 14.50 hod.
Mgr. Marcel Jánošík, SNK
Svetská hudba 16.-18. storočia v písomných hudobných prameňoch Literárneho archívu SNK

14.50 – 15.20 hod. P r e s t á v k a

15.20 – 15.40 hod.
Mgr. Michal Hottmar, PhD., KH FHV ŽU
Dielo Johna Dowlanda v lutnovej tlači Jeana Baptistu Besarda. Thesaurus harmonicus 1603 ako súčasť Levočskej zbierky hudobnín 

15.40 – 16.00 hod.
Mgr. Veronika Madarász, KM FFUK
Tanečná hudba v zborníku Eleonóry Susanny Lanyiovej z roku 1729

16.00 – 16.20 hod.
Mgr. Vladimír Tomko, ZUŠ Levoča
Pestrý zborník levočský

2. Služby pre osoby so zdravotným postihnutím, Autorský zákon a Metodika spracovania hudobných dokumentov, Virtuálna národná fonotéka 

16.20 – 16.40 hod.
Doc. Karol Medňanský, PhD., KH FF PU
Integrácia nevidiaceho študenta do edukačného procesu prípravy učiteľa hudby

16.40 – 17.00 hod. 
Benjamína Jakubáčová, KJF Trnava
Žijú medzi nami (o práci s hendikepovanými čitateľmi

18.00 hod. 
Spoločenské posedenie a program s Michalom 
Smetankom

23. 9. 2015
8.30 – 8.50 hod.
Peter Kolesár, ZUŠ Levoča, SŠI Levoča
Notopis v Braillovom písme ako pomôcka pre hudobno-umelecké vzdelávanie zrakovo postihnutých

8.50 – 9.10 hod.
Magdaléna Debnárová, LITA
Používanie audiovizuálnych diel v knižnici

9.10 – 9. 40 hod. P r e s t á v k a

9.40 – 10.00 hod.
PhDr. Anna Kucianová, PhD., SNS IAML
Možnosti využitia Metodiky spracovania hudobných dokumentov, 2. verzia

10.00 – 10.20 hod.
PhDr. Iva Horová, AMU Praha – Filip Šír, DiS, MZK Brno, ČR
Virtuální národní fonotéka – jeden portál, dvě země, společné řešení

10.20 – 11.30 hod.
Diskusia a záver

 

 

Konferencia Pramene slovenskej hudby IV.  je cyklickým pokračovaním zmapovania, spracovania a sprístupňovania hudobných prameňov na Slovensku. Tohtoročná konferencia bude prebiehať v dňoch 24. a 25. septembra 2014 na Katedre hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. 


PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY PODUJATIA:

Konferenciu Pramene Slovenskej hudby 3 organizovali Slovenská národná skupina IAML, Slovenská národná knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach Vás pozývajú na 3. Konferenciu hudobných knihovníkov – PRAMENE SLOVENSKEJ HUDBY.  Viac info v pozvánke

Pramene Slovenskej hudby 2 - 2012 

Pramene Slovenskej hudby 1 - 2011  

Seminar a Plenarne zasadnutie IAML v Omseni na jesen v roku 2003.
Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 36. týždni roku 2023 z Digitálnej knižnice kópia

Alchymista , Paulo Coelho   Informácie o knihe Alchymista
19%
Muž, ktorý maľoval mandľovníky, Mario Johannes Simmel   Informácie o knihe Muž, ktorý maľoval mandľovníky
20%
Muzika spod zeme, Gejza Sádecký   Informácie o knihe Muzika spod zeme
20%
Vlci na Žitave, Benjamín Tinák   Informácie o knihe Vlci na Žitave
19%
Zabíjačka a iné rozkoše, Boris Filan   Informácie o knihe Zabíjačka a iné rozkoše
22%
Hlasovalo: 778
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím