Prihláška čitateľa

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Štúrova 36, 054 65 Levoča

Vyhlasujem, že som sa oboznámil(a) s Knižničným poriadkom Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a zaväzujem sa, že budem presne dodržiavať všetky jeho ustanovenia.

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Informujeme Vás, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom poskytovania knižnično-informačných služieb, a to v rozsahu údajov uvedených v tejto prihláške. K spracúvaniu osobných údajov bude dochádzať po dobu trvania vášho členstva v knižnici ako aj dva roky po jeho skončení. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje zlikvidované. Poskytnutie osobných údajov na účely knižnično-informačných služieb nie je dobrovoľné, vyplýva z § 18 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach.

Ako dotknutá osoba máte za podmienok stanovených v Nariadení EÚ č. 2016/679 (GDPR) nasledujúce práva: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Podrobnejšie sú tieto práva upravené v článkoch 15 až 23 GDPR. Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk ), ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi. Podrobné informácie o vašich právach, o príjemcoch, sprostredkovateľoch a zodpovednej osobe, vrátane kontaktu, sú Vám k dispozícii na webovej stránke knižnice: www.skn.sk/ochrana-osobných-údajov .


Dátum:                                                                                        Podpis:

Na začiatok stránky Tlač stránky