ÚvodSlužby › Výpožičné služby

Výpožičné služby

  • absenčné 
  • prezenčné 
  • zásielkové 
  • medzikničničné

Výpožičné služby zvukových a braillovských dokumentov sú poskytované používateľovi zdarma s výnimkou výpožičiek periodík, ktoré si používateľ predpláca.
Používateľ si môže vybrať z ponuky fondu knižnice - asi 4500 titulov zvukových kníh a približne 2000 titulov braillovských kníh.

Podmienkou využívania výpožičných služieb je registrácia používateľa.

Absenčné výpožičné služby

Spočívajú vo vypožičiavaní dokumentov registrovanému používateľovi na základe jeho požiadavky mimo priestorov knižnice. Absenčne sa požičiavajú zvukové a braillovské knihy, časopisy, dokumenty na CD nosičoch, DAISY knihy. Špecifikom knižnice je zásielková výpožičná služba používateľom v rámci celého Slovenska aj do zahraničia. Knižnica zasiela zvukové knihy doporučene a používateľ je povinný vrátiť zásielku takým istým spôsobom.
Výpožičná lehota je: 

  • knihy – 1 mesiac (zásielková služba – 6 týždňov) 
  • náučná literatúra – 3 mesiace, 
  • časopisy – 1 týždeň.

Výpožičnú lehotu je možné predĺžiť, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím za predpokladu, že dokument nežiada iný používateľ.

Prezenčné výpožičné služby

Spočívajú vo vypožičiavaní dokumentov len v priestoroch knižnice. Prezenčne si možno požičať: 

  • dokumenty z fondu knižnice (náučná literatúra, rukopisy dokumentov), 
  • fond čitárne na prezenčné štúdium (povinné výtlačky, periodiká).

Medziknižničné výpožičné služby

Medziknižničné výpožičné služby sa poskytujú ako výpožičky z fondu SKN pre čitateľov z iných knižníc Slovenskej republiky, s ktorými má SKN uzatvorenú dohodu. MVS z fondu SKN sú bezplatné.

Na začiatok stránky Tlač stránky