ÚvodDokumenty › Kontrolná činnosť

Správa o kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti na rok 2017

1.  kontrola formálnej správnosti zostavenia účtovnej závierky k 31. 12. 2016,
2.  kontrola správnosti prechodu účtovníctva z roku 2016 do roku 2017, 
3.  kontrola inventarizácie roku 2016, 
4.  kontrola cestovných účtov,
5.  kontrola účtovných dokladov a faktúr,
6.  kontrola čerpania kapitálových výdavkov za rok 2016,
7.  kontrola výpočtov tvorby redakčných honorárov.
Na začiatok stránky Tlač stránky