ÚvodSlužby › Ostatné knižnično-informačné služby

Ostatné knižnično-informačné služby

Bibliograficko-informačné služby

Knižnica poskytuje bibliografické a faktografické informácie. Poskytujú sa: 

  • písomne (na adrese: Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Štúrova 36, 054 65 Levoča) 
  • telefonicky (tel. 053/2451209, 2451010, 2451206, 2451210) 
  • elektronickou poštou (e-mail: sluzby@skn.sk).

Rešeršné služby

Zamerané sú na zostavovanie súpisu literatúry na požadovanú tému.

Elektronické služby

Zamerané sú na zabezpečenie prístupu k elektronickým informačným zdrojom – elektronická knižnica časopisov, sprístupnenie katalógov na webovom sídle SKN, čitáreň – PC s príslušným hardvérom a softvérom pre nevidiacich a slabozrakých, internet.

Sprístupňovanie katalógov, databáz na CD-ROM

Knižnica poskytuje na požiadanie používateľa ako platenú službu katalógy zvukových a braillovských dokumentov a ich dodatky. Katalógy sa poskytujú v požadovanej verzii (v Braillovom písme, vo zväčšenej čiernotlači, na CD nosičoch). Katalógy si môžete pozrieť a vytlačiť aj z webového sídla SKN.

Katalógy je možné objednať na adrese knižnice, resp. na tel. č. 2451209, 2451010, 2451206, 2451210, e-mail: sluzby@skn.sk  Ceny katalógov – viď cenník.

Donášková služba

Oddelenie poskytuje donáškové výpožičné služby, t. j. rozvoz braillovských a zvukových dokumentov imobilným používateľom v sídle knižnice – realizuje sa pravidelne každý pondelok.

Oddelenie spolupracuje so špeciálnymi školami pre nevidiacich a slabozrakých. Organizuje besedy k literárnym výročiam, exkurzie pre širokú verejnosť.

Podrobnejší spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje Knižničný a výpožičný poriadok SKN.

Na začiatok stránky Tlač stránky