ÚvodDokumenty › Sťažnosti

Sťažnosti

Podávanie sťažností:

Smernica o vybavovaní sťažností, PDF

 • ak chcete, aby bola Vaša sťažnosť v SKN riadne zaevidovaná a prešetrená, podajte ju osobne ústne alebo písomne na sekretariát riaditeľa SKN, ktorý ju postúpi útvaru vnútornej kontroly SKN a vecne príslušnému zamestnancovi na vybavenie,
 • sťažnosť musí obsahovať:
  • meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby (sťažovateľa),
  • predmet sťažnosti,
  • čoho sa sťažovateľ domáha.
 • pri podaní ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť hneď pri jej podaní, vyhotoví prijímateľ písomný záznam podpísaný sťažovateľom aj prijímateľom,
 • každá sťažnosť, ktorá spĺňa náležitosti podľa zákona č. 152/1998 Z. z. je v SKN centrálne zaevidovaná a prešetrená, centrálnu evidenciu sťažností v SKN zabezpečuje referent útvaru vnútornej kontroly,
 • lehota na vybavenie sťažnosti je 30 dní odo dňa doručenia, môže byť však predĺžená na 60 dní,
 • je v záujme sťažovateľa, aby v potrebnom rozsahu spolupracoval na vybavení sťažnosti, ak neposkytne požadovanú spoluprácu, SKN nie je povinná sťažnosť vybaviť,
 • sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti a boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Útvar vnútornej kontroly SKN

Na začiatok stránky Tlač stránky