Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Ochrana osobných údajov

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči rešpektuje súkromie a ochranu osobných údajov svojich používateľov, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok:

Prevádzkovateľ:

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, štátna príspevková organizácia so sídlom na adrese Štúrova 36, 054 65 Levoča, IČO: 37780387, (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom, ktorého môžete kontaktovať vo veci uplatnenia vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov na:

  • telefónnom čísle +421 53 2451 202;
  • na e-mailovej adrese zodpovednaosoba@skn.sk alebo
  • poštou na adrese Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ZODPOVEDNÁ OSOBA GDRR, Štúrova 36, 054 65 Levoča.

Odpovieme vám bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného (1) mesiaca, prípadne sa môže táto lehota predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace, ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie tejto lehoty.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu, e-mail: zodpovednaosoba@skn.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa s označením „ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR“.

Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame a prečo?

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči je v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z (ďalej len „zákon o knižniciach“) celoštátna špeciálna knižnica, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím s cieľom zabezpečiť ich kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby. Jej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

a)     Knižnično-informačné služby

Keď sa registrujete pre účely používania knižnično-informačných služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, v zmysle § 18 zákona č. 126/2015 Z. z. ste povinný/á poskytnúť nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová adresa, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu dieťaťa. Poskytnutie týchto osobných údajov je povinné, keďže vyplýva priamo zo zákona o knižniciach. Okrem týchto osobných údajov ste povinný uviesť druh postihnutia (zrakové postihnutie, prípadne iný druh postihnutia). Spracúvanie údaja o zdravotnom postihnutí je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe zákona o knižniciach, v zmysle ktorého Prevádzkovateľ poskytuje knižnično-informačné služby výhradne nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým, pričom na základe informácie o druhu zdravotného postihnutia vieme prispôsobiť knižnično-informačné služby našim používateľom. Navyše, Prevádzkovateľ bol zriadený za účelom poskytovania knižnično-informačných služieb výhradne osobám so zdravotným postihnutím.

Neposkytnutie vyššie uvedených osobných údajov by malo za následok nemožnosť vzniku vašej registrácie ako používateľa knižnično-informačných služieb.

b)     Objednávky

Na našej webovej stránke, telefonicky ako aj osobne v budove na Štúrovej 36 v Levoči poskytujeme možnosť uskutočniť individuálne objednávky našich produktov. Za účelom realizácie objednávky na webovej stránke alebo telefonicky získavame osobné údaje zákazníkov, tieto údaje následne spracúvame, aby sme tovar doručili a vyhotovili daňový doklad. V prípade osobného odberu zákazník uvedie údaje potrebné na vyhotovenie daňového dokladu za kúpu tovaru. Právnym základom je plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou ako objednávateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia GDPR). Uvedenie osobných údajov v objednávke nie je dobrovoľné a je nevyhnutné pre spracovanie objednávky, doručenia a vyhotovenia daňového dokladu.  

Akým spôsobom a ako dlho budeme vaše údaje spracovávať?

a)     Knižnično-informačné služby

Používanie knižnično-informačných služieb predstavuje službu vo verejnom záujme, právnym základom je záväzkový právny vzťah medzi používateľom a Prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia GDPR). Osobné údaje sú spracúvané formou vedenia v evidencii používateľov knižnično-informačných služieb v rozsahu uvedenom v prihláške. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súlade s Knižničným poriadkom Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ bude spracúvať a využívať osobné údaje po dobu trvania registrácie a dva (2) roky po jej skončení.

b)     Objednávky

Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely realizácie objednávok je plnenie zmluvy voči objednávateľom (predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces a pod.). Osobné údaje budú spracúvané formou vedenia v evidencii objednávateľov v rozsahu uvedenom v objednávke.

Osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania objednávky a jej realizácie a následne osobné údaje uchovávame po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci reklamácie, záručnej doby, účtovné a daňové účely.

Kto bude spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú spracúvané výhradne poverenými zamestnancami Prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, ani prenášané do iných krajín.

V prípade Vašej registrácie do digitálnej knižnice a na portál RTVS – Dokorán, môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené pre Rozhlas a televíziu Slovenska, a to v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, údaje preukazujúce zdravotné postihnutie v rozsahu údajov podľa preukazu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. Účelom možného sprístupnenia je kontrola dodržiavania ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči ako aj ustanovení Autorského zákona.

Pokiaľ využívate naše služby prostredníctvom webového sídla, Vaše osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou ELET, s.r.o., Gorazdova 24, Bratislava, IČO: 31394981, ktorá realizuje správu webu, servera ako aj hardvérové a softvérové riešenia. 

Aké mám práva?

Informujeme vás, že máte nasledujúce práva, ktorých podmienky sú stanovené v Nariadení GDPR ako aj v Zákone. Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Podrobnejšie sú tieto práva upravené v článkoch 15 až 23 Nariadenia GDPR ako aj nižšie v tejto informácii.

a)     Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

b)     Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

c)      Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

d)     Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

e)     Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

f)      Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

g)     Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Skutočnosť, či sú vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom týchto spracovateľských operácií si overte v príslušnej sekcii, podľa účelu spracúvania.

h)     Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.


Súvisiace dokumenty:

Informácia o spracúvaní osobných údajov KNIŽNICA (PDF)
Informácia o spracúvaní osobných údajov E-shop (PDF)
Informácia o obchodných podmienkach E-shop (PDF)
Informácia o spracúvaní osobných údajov PODNETY, SŤAŽNOSTI, INFOZÁKON (PDF)
Informácia o spracúvaní osobných údajov SOCIÁLNE SIETE
Informácia o spracúvaní osobných údajov VSTUPY
Informácia o spracúvaní osobných údajov VÝKON PRÁV DOTKNUTÝCH OSOB
Informácia o spracúvaní osobných údajov ZMLUVNÉ VZŤAHY
Informácia_ochrana osobných údajov UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE
Informácia_ochrana osobných údajov ZAMESTNANCI SKN
Práva dotknutej osoby
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov VIDEOMONITOROVACÍ SYSTÉM
Zodpovedná osoba

Ochrana osobných údajov a bezpečnosť informácií pre služby prekladu a tlače dokumentov z a do Braillovho písma

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 24. týždni roku 2024 z Digitálnej knižnice

Milénium , Elizaheth Handová, Lewis Gannet   Informácie o knihe Milénium
22%
Prach a sny, Eduard Krajčo   Informácie o knihe Prach a sny
22%
Predposledná štácia, Juraj Hanuščin   Informácie o knihe Predposledná štácia
18%
Priznávanie , Rose Marcia   Informácie o knihe Priznávanie
15%
Prvý medzi rovnými , Jeffrey Archer   Informácie o knihe Prvý medzi rovnými
23%
Hlasovalo: 241
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím