ÚvodDokumenty › Pracovný poriadok

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok zamestnancov SKN (súbor *.doc)

DODATOK Č. 1
KU PRACOVNÉMU PORIADKU SKN ZO DŇA 30.12.20051) Týmto dodatkom sa upravuje znenie § 13 Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, druhá zarážka takto:
„ - osobne nenahlasuje svoj príchod a odchod z pracoviska službukonajúcej osobe na vrátnici SKN na zaevidovanie v knihe dochádzky.“

2) Týmto dodatkom sa upravuje znenie § 18 Evidencia pracovného času, bod 2 takto:
„2) Odchod a príchod si dá zamestnanec zaevidovať prostredníctvom službukonajúcej osoby v knihe dochádzky na vrátnici (zamestnanci pracujúci v budove SKN na Nám. Majstra Pavla č. 32 si evidenciu vedú osobne v knihe dochádzky uloženej vo vestibule tejto budovy).“

3) Týmto dodatkom sa upravuje znenie § 20 Zvyšovanie kvalifikácie, bod 3 písm. d) takto:
„d) 40 dní súhrnne na prípravu a vykonanie všetkých štátnych skúšok alebo dizertačnej skúšky v jednotlivých stupňoch vysokoškolského vzdelávania.“

4) Týmto dodatkom sa upravuje znenie § 27 Ochrana práce, bod 3 takto:
„Komplexnú právnu úpravu v oblasti BOZP predstavuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace predpisy.“

5) Ostatné ustanovenia pracovného poriadku zostávajú nezmenené.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 10. septembra 2007.

V Levoči, 7. 9. 2007


Tomáš TOPOLI Ing. František HASAJ
predseda ZV ZO SOZKaSO pri SKN riaditeľ SKN

Na začiatok stránky Tlač stránky