Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Vyučovanie Braillovho písma a gramotnosť

(Braille Teaching and Literacy)

Dánska asociácia nevidiacich a Medzinárodná rada pre vzdelávanie ľudí so zrakovým postihnutím a Dr. Sarah Woodin uskutočnili v rokoch 2016 a 2017 rozsiahly výskum v deviatich európskych krajinách. Hoci Slovensko nebolo participujúcou krajinou a prieskum sa u nás neuskutočnil, celkový obraz vyučovania a používania Braillovho písma v Európe sa nás rozhodne týka a v mnohom je podobný našej situácii. Zo záverov z tohto prieskumu vyplývajú mnohé dôležité skutočnosti, pretože na zistených informáciách je dokázané, že Braillovo písmo ustúpilo do úzadia a prednosť pri získavaní informácií dostáva prevažne sprostredkovanie hlasom. Či už hovoríme o knihách, časopisoch alebo internetových stránkach, všetky tieto informácie v súčasnosti nevidiaci získavajú prevažne sluchom.

Závery z tohto veľkého prieskumu nehovoria len o aktuálnom stave, ale ponúkajú aj návrhy na zlepšenie tejto situácie. Berúc do úvahy vedeckými štúdiami podporenú myšlienku, že čítanie hmatom prispieva ku gramotnosti alebo je samo gramotnosťou nevidiaceho, je skutočne dôležité, aby sme návrhy na riešenia vyplývajúce z tohto prieskumu v čo najväčšej miere implementovali aj u nás.

 Správa o priebehu výskumu a o jeho zisteniach je rozsiahlym dokumentom, z ktorého v súčasnosti čerpá aj pracovná skupina pre Braillovo písmo Európskej únie nevidiacich (EBU), ktorej súčasťou je aj SABP. Za najdôležitejšiu časť záverov tejto správy možno považovať identifikované problémy a návrhy na riešenia, ktoré uvádzame v tomto článku.

 

 1. Problém: Prístup k Braillovmu písmu je nevyhnutný. Je dôležité využiť výhody rozvíjajúcich sa technológií a IKT na podporu používania Braillovho písma, a to aj na braillovských displejoch.

Opatrenie: promovanie technológií využívajúcich Braillovo písmo, Napríklad Orbit Reader: Je oveľa lacnejší ako všeobecné piezoelektrické a iné technické zobrazovacie zariadenia.

 

 1. Problém: Dobrá znalosť Braillovho písma a porozumenie prichádza s včasnou stimuláciou a konfrontáciou s tréningom hmatu a hmatovej stimulácie od útleho veku.

Opatrenie: Koordinovaná a spoločná iniciatíva na spoluprácu s výrobcami hračiek, napr. Lego, s cieľom vyvinúť hračku alebo hru založenú na písmenách Braillovho písma, ktorá je natoľko všeobecná, že môže byť použiteľná v ktorejkoľvek krajine a môže slúžiť ako prostriedok na predstavenie Braillovho písma zábavným a kreatívnym spôsobom.

 

 1. Problém: Dobrá znalosť Braillovho písma sa začína konfrontáciou s Braillovým písmom na papieri, jeho precvičovaním a ovládaním. Vidiaci ľudia sa pri učení čítania oboznamujú s médiami s viac ako jedným riadkom a to isté by malo platiť aj pre nevidiacich. To poskytuje počiatočné a dôležité pochopenie priestorových a rozmerových aspektov a umožňuje nevidiacemu čitateľovi zažiť štruktúry zahŕňajúce viac riadkov. Po dosiahnutí zručnosti by sa mal čitateľ Braillovho písma oboznámiť s Braillovým písmom z Braillovho displeja.

Opatrenie : Aby sa zabezpečilo, že nevidiaci sa naučia a pochopia priestorové a rozmerové aspekty textu, mali by sa nevidiace deti ako prvý krok zoznámiť s Braillovým písmom na papieri. Podobne aj mechanický písací stroj a tabuľka s bodkovadlom sú nespornou a povinnou súčasťou úvodu do zručností písania a čítania. Neskôr v rámci vzdelávania je dôležité, aby sa nevidiacim deťom a mládeži ponúkali paralelne knihy v Braillovom písme, ak je to žiaduce, a to v papierovej aj elektronickej podobe.

 

 1. Problém: Je dôležité, aby najbližšia rodina - rodičia, starí rodičia atď. - boli zapojení do používania Braillovho písma a podporovali ho ako niečo užitočné, oslobodzujúce a rozvíjajúce kompetencie. Preto by sa malo rodičom pomôcť pochopiť, že Braillovo písmo nie je znakom straty a nemohúcnosti v dôsledku nedostatku zraku, ale prínosom, ktorý zlepší možnosti, potenciál a schopnosti nevidiaceho alebo ťažko slabozrakého dieťaťa a neskôr je prínosom pri hľadaní pracovných príležitostí.

Opatrenie: Národné organizácie nevidiacich by mali spolupracovať s organizáciami rodičov na distribúcii letáku o Braillovom písme. Ten by mal obsahovať informácie vypracované celoeurópskou pracovnou skupinou/pracovnou skupinou EBU a mal by obsahovať príklady a posolstvá, ktoré sa zaoberajú otázkou zapojenia rodiny/rodičov do podpory pochopenia významu Braillovho písma od útleho veku. V prípade potreby by sa mali vytvoriť a ponúknuť v rámci propagačnej činnosti krátke videoklipy, inštruktážne podcasty a iné moderné a presvedčivé mediálne zdroje.

 

 1. Problém: Meranie rýchlosti čítania Braillovho písma a kurzy zdokonaľovania čítania a písania Braillovho písma by mali byť samozrejmou súčasťou vzdelávania nevidiacich a ťažko slabozrakých detí podľa dobre zdokumentovaných a usporiadaných metód, aby sa čitatelia Braillovho písma dostali na úroveň, ktorá je čo najviac porovnateľná s ich vidiacimi rovesníkmi.

Opatrenie: Pracovná skupina EBU pre Braillovo písmo by mala pripraviť podrobnú príručku metód merania a zlepšovania, napríklad na základe skúseností z Rydaholmu (Švédsko), vo formáte, ktorý by sa dal implementovať vo všetkých krajinách. Tento súbor by mal obsahovať školiaci materiál a inštruktážnu brožúru pre školiteľov.

 

 1. Problém: Pri tréningu možno čítanie Braillovho písma v dobre organizovaných podmienkach kombinovať s rečou (napr. syntetizované čítanie textu rečou), aby sa zvýšila rýchlosť čítania Braillovho písma a spojili sa výhody oboch metód čítania. Je však dôležité zabezpečiť, aby čítanie prostredníctvom reči "neprevzalo" túto oblasť, čo by viedlo k zníženiu gramotnosti.

Opatrenie: Kombinácia reči a používania Braillovho písma by mala byť starostlivo zvážená a vyvážená.

 

 1. Problém:  Kompetencie podporných učiteľov Braillovho písma v bežných školách by sa mali výrazne zlepšiť. S učiteľmi/školiteľmi, ktorí majú len slabé vedomosti o Braillovom písme, dieťa rýchlo stratí motiváciu a záujem, ak otázky o Braillovom písme zostanú nezodpovedané alebo sa riešia nedbalo a ignorantsky, čo svedčí o nezáujme namiesto motivujúceho zapojenia.

Opatrenie: ICEVI by sa mala spolu s EBU (prípadne prostredníctvom osobitnej pracovnej skupiny pre Braillovo písmo) výrazne zamerať na posilnenie kompetencií odborníkov a učiteľov. Tým by sa malo Braillovo písmo opäť dostať do popredia a zabezpečiť, aby pomocní učitelia v bežných školách mali k dispozícii kvalitnejšiu odbornú prípravu, možno aj prostredníctvom dištančného vzdelávania, s cieľom zlepšiť ich znalosti o Braillovom písme.

 

 1. Problém: Existencia a podpora mentorov a vzorov, ktorí poznajú a oceňujú Braillovo písmo, je dôležitá pre stimuláciu a motiváciu nových používateľov Braillovho písma.

Opatrenie: Vo všetkých organizáciách nevidiacich by mali byť identifikované osoby a mala by byť vytvorená sieť EBU, kde by sa mohla uskutočňovať výmena nápadov a skúseností.

 

 1. Problém: Je dôležité od začiatku používania Braillovho písma a neskôr zdôrazňovať význam a užitočnosť Braillovho písma vo všetkých oblastiach života, od voľného času, hry, v každodennom živote, v domácnosti, v komunikácii, počas štúdia a neskôr v zamestnaní. Odkazuje sa na zoznam uvedený v správe o projekte, v ktorom sú uvedené spôsoby, ako možno Braillovo písmo používať, a na to, čo robí Braillovo písmo užitočným a pridáva cenné aspekty do života a praktických činností.

Opatrenie: Organizácie by mali podporovať zviditeľnenie Braillovho písma vo verejnej sfére. Všade, kde sú k dispozícii tlačené informácie, by malo byť k dispozícii aj Braillovo písmo. Mala by existovať spolupráca s výrobcami hračiek, organizovanie súťaží v písaní a propagácia Braillovho písma na tovare.

 

 1. Problém: pri produkcii braillovských kníh by sa mali využívať čo najlepšie technologické možnosti, ako je vysoká rýchlosť výroby, skenovanie, dostupnosť elektronických zdrojových súborov a podobne. Knihy, ktorým chýba riadna úprava, väzba atď., by sa nemali ponúkať. Knihy alebo iné materiály v Braillovom písme, ktoré obsahujú chyby, majú zlú väzbu alebo im chýba vhodné vybavenie, ktoré by ponúkalo rýchle a presné indexovanie a vyhľadávanie, povedú k demotivácii a menšiemu využívaniu tohto média. Tendencie zo strany knižníc pre nevidiacich znižovať rozsah alebo znižovať prioritu riadnej produkcie Braillovho písma by sa mali zvrátiť a mala by sa objasniť a jasne stanoviť zodpovednosť jednotiek za prípravu a tlač Braillovho písma.

Opatrenie: Organizácie nevidiacich vo všetkých európskych krajinách by mali spolu s orgánmi zodpovednými za kultúru a vzdelávanie zabezpečiť, aby národné alebo regionálne knižnice pre nevidiacich zachovali túto prioritu a zamerali sa na kvalitnú produkciu.

 

 1. Problém: Je potrebné zamerať sa na výrobu materiálov, ktoré sú užitočné pre motiváciu a vzbudenie záujmu detí a mládeže o hmatové podnety, ako sú mapy, 3D vzdelávacie a učebné materiály a nástroje, ktoré sa môžu používať pri záľubách, voľnočasových aktivitách atď.

Opatrenie (I): Organizácie nevidiacich by mali lobovať za uznanie Braillovho písma ako hlavného formátu na čítanie a písanie pre nevidiacich, najmä pre deti a mládež.

Opatrenie (II): Vo všetkých európskych krajinách by sa mal zriadiť orgán pre Braillovo písmo, ktorý by sledoval, rozvíjal a poskytoval kvalifikované konzultácie o národných formátoch a dizajne Braillovho písma. Rovnako by sa malo vyvinúť úsilie na podporu národných rozhodovacích orgánov, aby formálne uznali Braillovo písmo v súlade so zásadami a pokynmi uvedenými v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, kde sa Braillovo písmo zdôrazňuje ako nevyhnutný nástroj pre nevidiace osoby z hľadiska vzdelávania, kultúry, označovania, prístupnosti atď.

Opatrenie (III): EBU by mala zriadiť pracovnú skupinu pre Braillovo písmo, ktorá by mohla monitorovať stav a podmienky týkajúce sa Braillovho písma a vykonávať vyššie uvedené úlohy.

Opatrenie (IV): EBU by mala vo svojom informačnom bulletine a na svojej webovej stránke vytvoriť oblasť Braillovho písma, kde by sa mali sústrediť otázky a nápady týkajúce sa propagácie Braillovho písma, jeho používania, čítania, písania atď. Rovnako by sa tu mali umiestňovať odporúčania, nápady a súbory nástrojov, ktoré sa majú vytvoriť, atď. Ak je to možné, EBU by mala vypracovať Otázky a odpovede alebo iné nástroje, ktoré by mohli národné organizácie využívať pri propagácii a uznávaní Braillovho písma aj na oficiálnej politickej úrovni.

Odkaz na plné znenie správy z výskumu v slovenskom jazyku (poloautomatizovaný preklad za použitia UI):

Vyučovanie Braillovho písma a gramotnosť

Odkaz na plné znenie správy z výskumu v anglickom jazyku:

Braille Teaching and Literacy

 

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 15. týždni roku 2023 z Digitálnej knižnice

(Ne)uveriteľné príhody O smrti a živote, Viera Vičanová   Informácie o knihe (Ne)uveriteľné príhody O smrti a živote
21%
Osemdesiat miliónov očí, Ed McBain   Informácie o knihe Osemdesiat miliónov očí
19%
Pod kopytami stád, Louis L'Amour   Informácie o knihe Pod kopytami stád
19%
Rytieri noci, Juliette Benzoni   Informácie o knihe Rytieri noci
22%
Tajomstvo zdravia a dlhého života, Ernest Günter   Informácie o knihe Tajomstvo zdravia a dlhého života
19%
Hlasovalo: 345
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím