Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Vyučovanie Braillovho písma a gramotnosť - správa (SK)

Vyučovanie Braillovho písma a gramotnosť

Správa pre Európsku úniu nevidiacich a Európsku komisiu

január 2018

Dánska asociácia nevidiacich a Medzinárodná rada pre vzdelávanie ľudí so zrakovým postihnutím a Dr. Sarah Woodin

Obsah

Úvod. 1

Pozadie projektu. 3

Ciele projektu. 4

Hlavné aktivity projektu. 6

Výskum od stola. 6

Dotazníky pre zúčastnené krajiny. 6

Návštevy krajín. 7

Semináre a konferencie. 8

Zhrnutie zistení z národných prieskumov. 10

Úvodné informácie: Registrácia detí 10

Časť 1 Deti používajúce publikácie v Braillovom písme. 10

Oddiel 2 Školenie v Braillovom písme. 10

Oddiel 3 Národné systémy Braillovho písma. 11

Oddiel 4 Elektronické Braillovo písmo. 11

Oddiel 5 Dostupnosť a používanie Braillovho písma. 11

Oddiel 6 Vzdelávacie a hracie materiály. 12

Oddiel 7 Orgány pre Braillovo písmo. 12

Pripomienky k zisteniam z dotazníkov. 12

Návštevy zúčastnených krajín. 14

Návšteva krajiny: Estónsko. 14

Návšteva krajiny: Taliansko. 15

Návšteva krajiny: Francúzsko. 17

Správna prax pri vyučovaní a používaní Braillovho písma. 19

Učenie Braillovho písma. 19

Kde a ako by sa mohlo Braillovo písmo používať 19

Podpora pre deti pri učení sa Braillovho písma. 20

Odporúčania. 22

Príloha 1 Podrobné zistenia z národných prieskumov. 27

Úvodné informácie: Registrácia detí 27

Oddiel 1 Čísla v Braillovom písme. 28

Oddiel 2 Školenie v Braillovom písme. 32

Oddiel 3 Národné systémy Braillovho písma. 39

Používanie Braillovho písma bez zmluvy a so zmluvou. 39

Používanie kódu s 8 bodkami 40

Oddiel 4 Elektronické Braillovo písmo. 41

Oddiel 5 Dostupnosť a používanie strojov na písanie Braillovým písmom.. 45

Oddiel 6 Vzdelávacie a hracie materiály. 47

Oddiel 7 Orgány pre Braillovo písmo. 50

Oddiel 8 Ďalšie otázky. 51

Dodatok 2 Podrobné poznámky k návštevám krajín. 53

Estónsko: Návšteva krajiny september 2017. 53

Taliansko: 17. októbra 2017, Taliansko: návšteva krajiny. 57

Francúzsko: Návšteva krajiny november 2017. 62

Príloha 3 Anders Rönnbäck a Kia Johansson : Rozvoj dekódovacích zručností a plynulosti čítania Braillovho písma. 67

Príloha 4 Ron Kupers: Čítanie Braillovho písma a mozog nevidiacich. 71

Úvod

V tejto správe sa rozoberajú zistenia dvojročného projektu, ktorý prebiehal v rokoch 2016 až 2017 a skúmal situáciu v oblasti vyučovania Braillovho písma a gramotnosti v deviatich európskych krajinách. Projekt viedla Dánska asociácia nevidiacich pre Európsku úniu nevidiacich a zúčastnili sa na ňom používatelia Braillovho písma, ktorí spolupracovali s Medzinárodnou radou pre vzdelávanie ľudí so zrakovým postihnutím (ICEVI), poskytovatelia služieb a ďalší, ktorí mali záujem podporovať používanie Braillovho písma.

Práca sa zamerala na možnosti, ktoré majú deti a mladí ľudia pri učení sa Braillovho písma a pri jeho používaní. Poukázalo sa na príklady dobrej praxe, ako aj na prekážky a problémy ďalšieho rozvoja. Finančné prostriedky poskytla najmä Dánska asociácia nevidiacich, ďalšie prostriedky poskytli Európska únia nevidiacich, ICEVI, dánsky rád "Selskabet Kjaeden" a prostriedky z programu Európskej únie Práva, rovnosť a občianstvo.

Projekt bol navrhnutý tak, aby podporoval strategický plán EBU, v ktorom sa ako hlavný cieľ na rok 2019 uvádza:

Každé dieťa, ktoré môže mať prospech z čítania Braillovho písma, by malo mať prístup ku kvalitnému vyučovaniu Braillovho písma.

Preto projekt vychádzal z predpokladu, že schopnosť používať Braillovo písmo je pre ľudí so zrakovým postihnutím nevyhnutná; jeho cieľom nebolo preukázať jeho hodnotu vo vzťahu k iným formám gramotnosti. Taktiež sa primárne zaoberal deťmi, ktoré nemajú ďalšie postihnutie, ako napríklad problémy s učením, ktoré by mohli mať problémy s písaním a čítaním. Pre čitateľov Braillovho písma, ktorí boli súčasťou tohto projektu, je prístup k Braillovmu písmu životne dôležitý pre úspech vo vzdelávaní a v práci.

Celkovú prácu koordinovala riadiaca skupina, ktorú tvorili títo členovia (uvedení v abecednom poradí):

Christian Bundgaard, Dánsko

Cecilia Ekstrand, Švédsko

Tarja Hännikäinen, Fínsko, zástupkyňa ICEVI Europe.

John Heilbrunn, Dánsko

Clara Ori, Taliansko

Erich Schmid, Rakúsko

Túto správu napísali a upravili Sarah Woodinová a John Heilbrunn s použitím materiálov, ktoré poskytla Dánska asociácia nevidiacich a členovia riadiacej skupiny projektu vrátane ICEVI. Informuje o vykonaných aktivitách a jej cieľom je poukázať na dôležité aspekty osvedčených postupov v súvislosti so súčasnou situáciou v oblasti učenia sa a používania Braillovho písma. Dôležité príspevky sú zahrnuté od Rona Kupersa o neurovede, ktorá je základom učenia sa Braillovho písma, a od Andersa Rönnbäcka a Kia Johanssona o hodnotení pokroku detí v čítaní. 

Pozadie projektu

Braillovo písmo má zásadný význam pre gramotnosť nevidiacich a slabozrakých ľudí, odkedy ho v roku 1800 prvýkrát vyvinul Louis Braille. Je to systém dotykového čítania a písania, ktorý využíva vystúpené bodky na znázornenie písmen abecedy a používa sa aj na znázornenie symbolov, čísel a hudby. Učenie sa Braillovho písma tiež umožňuje používateľom rozvíjať chápanie formálnej štruktúry jazyka vrátane medzier, formátovania a gramatiky. Pre niektoré predmety, najmä prírodné vedy, matematiku a cudzie jazyky, je Braillovo písmo nevyhnutné v porovnaní s alternatívnymi metódami, ako je napríklad zvukové učenie. Možno nie je prekvapujúce, že lepšia gramotnosť prostredníctvom Braillovho písma zlepšuje zamestnanosť a životné šance nevidiacich a slabozrakých používateľov, aj keď miera zamestnanosti zrakovo postihnutých ľudí je celkovo stále neprimerane nízka.

Kontext učenia a vyučovania Braillovho písma sa však rýchlo mení. Technologický vývoj, najmä vývoj zvukových textov, syntetizovanej reči a väčšieho zväčšenia, otvoril nevidiacim a slabozrakým ľuďom možnosti prístupu k oveľa väčšiemu množstvu písaných materiálov. Zároveň sa objavili obavy z prílišného spoliehania sa na zvukové texty a syntetizovanú reč vo vzdelávaní, čo vedie k úpadku Braillovho písma.

Ľudské práva sa v súčasnosti viac uznávajú v právnych predpisoch, napríklad prostredníctvom Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (CRPD)[1]. V článku 24 [2]sa uznáva právo detí so zdravotným postihnutím na vzdelávanie v inkluzívnom prostredí a nie na segregáciu do špeciálnych škôl. Tento vývoj tiež vyvoláva možnosť, že deti by mohli mať menší prístup k znalým učiteľom Braillovho písma, keďže vyučovanie sa stáva všeobecnejším.

CRPD však výslovne zdôrazňuje aj práva osôb so zdravotným postihnutím na mnohé formy komunikácie. V článku 2 sa uvádza:

"Komunikácia" zahŕňa jazyky, zobrazovanie textu, Braillovo písmo, hmatovú komunikáciu, veľké tlačené písmo, prístupné multimédiá, ako aj písomné, zvukové, jednoduché jazykové, ľudsky čitateľné a augmentatívne a alternatívne spôsoby, prostriedky a formáty komunikácie vrátane prístupných informačných a komunikačných technológií."

Prístup k Braillovmu písmu sa spomína aj v článku 9: Prístupnosť[3] a v článku 21: Sloboda prejavu a názoru[4] . Požiadavky zahŕňajú zabezpečenie označenia v Braillovom písme, dostupnosť vyjadrovacích prostriedkov, vzory, zamestnávanie kvalifikovaných učiteľov a zabezpečenie odbornej prípravy odborníkov a zamestnancov pracujúcich na všetkých úrovniach vzdelávania.

Ďalšie práva na prístup k informáciám v Braillovom písme a prístupným informáciám sú stanovené v smernici Európskej rady 2004/27/ES - článok 56 písm. a), pokiaľ ide o balenie liekov. Smernica 2006/112/ES umožňuje členským štátom uplatňovať zníženú sadzbu DPH na niektoré tovary a služby, ktoré využívajú osoby so zdravotným postihnutím, vrátane zvukových kníh a kníh v Braillovom písme. Tieto príklady medzinárodných opatrení dopĺňajú vnútroštátne právne predpisy a politiky. Existencia týchto opatrení však nie je zárukou ich vykonávania.  

Ciele projektu

Projekt sa začal s týmito cieľmi:

 • zmapovať existujúce osvedčené postupy pre efektívne a kvalitné vzdelávanie v Braillovom písme.
 • Zistiť, ako možno vytvoriť katalóg osvedčených postupov, ako z nevidiacich a ťažko slabozrakých detí a mladých ľudí urobiť zdatných čitateľov, pisateľov a/alebo používateľov Braillovho písma.
 • Podporovať dostupnosť Braillovho písma vo všetkých relevantných situáciách a prostrediach v spoločnosti vrátane vzdelávacieho sektora a zvyšovať prístupnosť prostredníctvom označovania, nápisov atď.

Plánované prínosy a výsledky projektu zahŕňali:

 • Rozšírenie poznatkov o rôznych metódach a nástrojoch na stimuláciu detí a mládeže k pochopeniu a zvládnutiu čítania a písania Braillovho písma na papieri aj na elektronických zariadeniach.
 • Rozvoj spôsobov, ako zabezpečiť rovnaké výkony a príležitosti vo vzdelávacích a voľnočasových zariadeniach prostredníctvom používania Braillovho písma pri komunikácii, hrách, praktickom zapisovaní atď.
 • Prehľad o tom, ako zabezpečiť, aby v hlavných vzdelávacích zariadeniach, v bežných školách (oddeleniach pre žiakov so špeciálnymi potrebami) a v špeciálnych informačných centrách boli k dispozícii odborne zdatní školitelia a inštruktori čítania a písania Braillovho písma, a tým aj jeho používania.

 

Hlavné aktivity projektu

V rokoch 2016-17 boli zorganizované rôzne aktivity. Tie zahŕňali zisťovanie aktuálnej situácie v krajinách, ktoré sa zúčastnili, prostredníctvom:

 • Počiatočný výskum osvedčených postupov;
 • Dotazník, ktorý sa účastníkov z deviatich krajín pýtal na výučbu Braillovho písma a jeho používanie nevidiacimi deťmi;
 • návštevy krajín s cieľom získať viac informácií o osvedčených postupoch;
 • Účasť na medzinárodnej konferencii;
 • Záverečný seminár na zhrnutie zistení projektu.

V priebehu projektu sa uskutočnili štyri stretnutia riadiacej skupiny s cieľom zhodnotiť pokrok a naplánovať budúcu prácu. Stretnutia sa konali osobne a prostredníctvom hovoru cez Skype.

Výskum od stola

Existuje množstvo literatúry o účinných prístupoch k vyučovaniu Braillovho písma pre zrakovo postihnutých študentov. Projekt si nekladie za cieľ preskúmať všetky aspekty tejto problematiky, ale spolupracoval s Ronom Kupersom, akademikom pôsobiacim na Katedre neurovedy na Kodanskej univerzite, ktorý preskúmal aspekty osvojovania si Braillovho písma. V rámci projektu sa preskúmal aj nový vývoj v oblasti hodnotenia rýchlosti čítania Braillovho písma, ktorý vo Švédsku vyvinuli Anders Rönnbäck a Kia Johanssonová zo Švédskej národnej agentúry pre špeciálne vzdelávanie a školy. Články od týchto autorov sú súčasťou tejto správy ako prílohy.  

Dotazníky pre zúčastnené krajiny

V roku 2016 boli vypracované dotazníky a zaslané do piatich krajín: Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko a Švédsko. Severské krajiny boli vybrané do počiatočnej skupiny, pretože tieto krajiny mali úzku a formálnu spoluprácu v mnohých iných oblastiach, a preto bolo pomerne jednoduché spojiť sa s príslušnými kontaktnými osobami pre zdroje. Vzdelávacie a sociálne prostredie v týchto krajinách má tiež značné podobnosti, čo znamená, že by malo zmysel "otestovať vody vyšetrovania" v známom prostredí. Organizácie nevidiacich v týchto krajinách odporučili kompetentnú kontaktnú osobu, ktorá mala koordinovať zostavovanie odpovedí, a táto osoba dostala aj voľnú ruku pri oslovovaní takých inštitúcií, organizácií a zdrojových osôb, o ktorých si myslela, že by mohli poskytnúť najbohatšie množstvo informácií v rámci siedmich hlavných oblastí dotazníka.

Pri výbere respondentov pre dotazníky osoba zodpovedná za zdroje zohľadnila, kto by mohol mať prístup k štatistickým informáciám a záujem venovať potrebný čas na zostavenie informácií o viacerých subjektoch v rôznych politických oblastiach. 

Riadiaca skupina sa spolu s dvoma zástupcami z každej severskej krajiny stretla v októbri 2016 na dvojdňovom seminári, na ktorom sa diskutovalo o zisteniach vyplývajúcich z dotazníkov, ako aj o mnohých ďalších otázkach. Na základe toho bolo vyvodených niekoľko záverov a odporúčaní.

Dotazník bol overený po prvej skúšobnej prevádzke. Dánsky hodnotiaci inštitút EVA[5] vydal odporúčania, ako otázky urobiť jednoznačnejšie a zrozumiteľnejšie pre externých partnerov. Zistilo sa, že jeho formát a obsah bol modelovaný zo severskej perspektívy, kde relatívne malá veľkosť krajín vedie k ucelenejšiemu obrazu služieb a programov usmerňujúcich odbornú prípravu, vzdelávanie a podporu detí a mladých ľudí so zrakovým postihnutím. Dotazník bol preto koncom roka 2016 prepracovaný.

V roku 2017 bol revidovaný dotazník zaslaný do ďalších štyroch krajín: Rakúsko, Estónsko, Francúzsko a Taliansko. Toto rozoslanie dotazníka do dvoch malých a dvoch veľkých krajín potvrdilo, že zatiaľ čo v menších krajinách, Estónsku a Rakúsku, bol obraz pomerne komplexný a jasný, v Taliansku a Francúzsku, kde neexistujú koordinačné a centrálne registračné systémy, bolo takmer nemožné získať komplexný obraz a štatistické údaje.

Informácie, ktoré poskytli všetky zúčastnené krajiny, analyzovala Sarah Woodinová spoločne pre túto správu pomocou programu NVivo. Vzhľadom na vyššie opísané revízie otázok boli niektoré údaje usporiadané inak ako v pôvodných otázkach.

Návštevy krajín

Na doplnenie informácií získaných prostredníctvom dotazníkov sa členovia riadiacej skupiny projektu na jeseň 2017 stretli so zástupcami krajín v Estónsku, Francúzsku a Taliansku. Cieľom týchto stretnutí bolo získať viac informácií o používaní Braillovho písma v jednotlivých krajinách, o prekážkach jeho používania a informácie o príkladoch dobrej praxe.

Stretnutia organizovali a účastníkov pozývali členovia riadiacej skupiny v príslušnej krajine. Spoločne s koordinátorom projektu sa zabezpečilo usporiadanie stretnutí, profil možných účastníkov, praktická doprava a stravovanie. Zúčastnení členovia riadiacej skupiny mali pomerne voľnú ruku pri hľadaní osôb, ktoré by sa mohli zúčastniť bez väčších ťažkostí alebo nákladov a ktoré by si mohli vziať voľno z práce alebo štúdia. Spoločným kritériom pre všetky návštevy krajín bol záujem, nadšenie a zručnosti o Braillovo písmo a spôsob jeho propagácie a uprednostňovania v danej krajine. Neboli pozvaní žiadni školáci, ale najmä na zasadnutí v Bologni v Taliansku prispelo niekoľko pomerne mladých ľudí svojimi vedomosťami a myšlienkami o užitočnosti Braillovho písma a o tom, do akej miery sú stále jeho oddanými používateľmi. Účastníci sa buď podieľali na riadení vzdelávania, na odbornej príprave, boli súčasťou národného orgánu pre Braillovo písmo alebo jednoducho poznali situáciu, v ktorej sa nachádzajú nevidiace alebo ťažko slabozraké deti a mladí ľudia v danej krajine.

Rakúsky člen riadiacej skupiny odporučil, že v rakúskom kontexte by nebolo praktické uskutočniť návštevu a ani by nemala dostatočnú pridanú informačnú hodnotu.

Semináre a konferencie

Členovia riadiacej skupiny projektu vystúpili s prezentáciou na 9. medzinárodnej konferencii ICEVI v júli 2017 v belgických Bruggách.[6] To poskytlo príležitosť opísať projekt širšiemu publiku a získať spätnú väzbu na doteraz vykonanú prácu. Keďže ICEVI je základnou organizáciou učiteľov, školiteľov a iných odborníkov zaoberajúcich sa osobami so zrakovým postihnutím, považovalo sa za dôležité, aby bol projekt, ktorý čiastočne financovala a zabezpečovala európska divízia tejto organizácie, riadne informovaný o zisteniach a plánoch pre záverečnú časť projektu. Po päťdesiatminútovej prezentácii zistení projektu nasledovala dvadsaťminútová diskusia o problémoch. Workshop o projekte sa stretol s veľkým záujmom a poskytnutá spätná väzba podporila doterajšie predpoklady a pozorovania, ktoré boli sprostredkované na prezentácii.

Vo Frederice v Dánsku sa konal aj záverečný seminár, na ktorom sa zhodnotila vykonaná práca a naplánovali sa záverečné úlohy. Súčasťou tohto podujatia boli prezentácie zástupcov krajín, akademikov a učiteľov, ako aj možnosť diskutovať o práci na projekte ako celku.

Zistenia a zhrnutia diskusií zo stretnutí sú uvedené v nasledujúcej správe. Podrobnejší dokument o preskúmaní učenia sa a spracovania Braillovho písma je vzhľadom na svoju dĺžku zahrnutý ako príloha k zvyšku správy.

V ďalšej časti tejto správy je uvedený prehľad zistení z dotazníkov pre jednotlivé krajiny. 

 

Zhrnutie zistení z národných prieskumov

V tejto časti sú zhrnuté zistenia z dotazníkov, ktoré deväť krajín vyplnilo v rokoch 2016 a 2017.  Podrobné odpovede a porovnania sú uvedené ďalej v správe v prílohe 1 a čitatelia by si mali pozrieť tieto údaje, aby získali viac informácií o jednotlivých krajinách. Hlavné body sú uvedené v siedmich častiach, ktoré sa týkajú rôznych aspektov Braillovho písma.

Úvodné informácie: Registrácia detí

Žiadna z krajín nezhromažďovala údaje a štatistiky na národnej úrovni o počte zrakovo postihnutých detí, ktoré by mohli mať prospech z používania Braillovho písma alebo ktoré ho používajú. Štatistiky sa zbierali na iné účely, napríklad na určenie počtu osôb, ktoré žiadajú o sociálne dávky, alebo tých, ktoré majú nárok na služby. Tento nedostatok porovnateľných údajov znamená, že počty zrakovo postihnutých detí nie sú presne známe.

Časť 1 Deti používajúce publikácie v Braillovom písme

Nové technológie zlepšili prístup k publikáciám, pokiaľ ide o rozsah materiálov a rýchlosť ich získavania.

V posledných rokoch sa v porovnaní s elektronickými publikáciami znižuje počet tlačených Braillových textov na papieri. Hoci špecializované knižnice pre osoby so zrakovým postihnutím naďalej vydávajú knihy a články na papieri, ich objem celkovo klesá a výrazne ho prevyšujú elektronické publikácie. Tie sa dajú čítať pomocou braillovho displeja alebo prostredníctvom syntetizovanej reči a sú dostupné prostredníctvom nešpecializovaných zdrojov.

Mnohé deti dávajú prednosť zvukovým materiálom, najmä pri čítaní vo voľnom čase.

Oddiel 2 Školenie v Braillovom písme

Informácie z deviatich krajín odrážali napätie medzi hodnotou cieleného vzdelávania v Braillovom písme, ktoré možno získať prostredníctvom špecializovaného vyučovania a pomoci, a hodnotou navštevovania bežných škôl s ostatnými miestnymi deťmi rovnakého veku. Vo všetkých krajinách bola deťom, ktoré navštevovali bežné školy, k dispozícii špecializovaná pomoc, ale existovala neistota, či je dostatočná.  

Požiadavky na Braillovo písmo sa pri príprave učiteľov veľmi líšili. Napríklad v Nórsku vzdelávanie zahŕňalo kurzy na univerzitnej úrovni, zatiaľ čo v Estónsku Braillovo písmo nebolo súčasťou vzdelávania učiteľov zrakovo postihnutých. Do vyučovania Braillovho písma boli zapojení aj rodičia.

Väčšina vyučovania zahŕňala používanie rôznych prostriedkov vrátane používania papiera a strojov na písanie Braillovho písma, displejov s Braillovým písmom, poznámkových blokov atď. Zdá sa, že používanie tabuľky a bodkovadla klesá, len štyri z deviatich krajín uviedli, že sa to vyučuje.

Šesť krajín ponúkalo doškoľovacie kurzy, buď pravidelne, alebo organizované podľa potreby, zatiaľ čo v troch krajinách to nebolo možné. Ďalším problémom bol zjavný nedostatok testovania znalosti Braillovho písma a rýchlosti čítania vo všetkých krajinách. Na tento problém upozornilo niekoľko krajín, že je potrebné mu venovať pozornosť.

Oddiel 3 Národné systémy Braillovho písma

Šesť krajín malo autorizovaný a dohodnutý systém Braillovho písma a tri nie. Z tých, ktoré ho mali, tri krajiny mali kodifikáciu Braillovho písma a dve oficiálny dohodnutý spôsob zápisu. Knihy v knižniciach v kontrahovanom Braillovom písme (skratkopise) boli dostupné v troch krajinách.

V súvislosti s kontaktom s Braillovým písmom bolo vznesených niekoľko otázok. Niektorí študenti s poruchami učenia považovali tento systém za príliš zložitý alebo sa domnievali, že jeho osvojenie trvá príliš dlho. Takisto sa považovalo za ťažké synchronizovať kontaktné Braillovo písmo s písaným textom pre vidiacich študentov v inkluzívnych triedach.

Na druhej strane, všetkých deväť krajín používalo osembodový Braillov kód a osem z deviatich krajín ho oficiálne schválilo (výnimkou bolo Estónsko). Ani v tomto prípade sa však nesledovala rýchlosť čítania a rozvoj gramotnosti.  

Oddiel 4 Elektronické Braillovo písmo

Deti sa zvyčajne zoznamovali s elektronickým Braillovým písmom od 5 rokov, hoci sa to líšilo a v niektorých prípadoch to mohlo byť až od 11 až 12 rokov. Všetky krajiny uviedli, že o tom, kedy presne sa to urobí, sa rozhodovalo podľa potrieb jednotlivých detí a v niekoľkých prípadoch v závislosti od dostupných finančných prostriedkov a miery zladenia s ostatnými pomôckami v triede.

Vo väčšine krajín boli deťom k dispozícii materiály v Braillovom písme v papierovej aj elektronickej podobe, pričom použité formáty boli často výsledkom spoločného rozhodovania žiakov, rodičov, učiteľov a výrobcov. 

Oddiel 5 Dostupnosť a používanie Braillovho písma

Vo všetkých krajinách mali deti prístup k strojom na písanie Braillovho písma, ktoré mohli používať doma a v škole. V niektorých krajinách mali prístup k rôznym modelom, zatiaľ čo v iných bol výber obmedzenejší. V niektorých prípadoch bolo potrebné za používanie stroja v domácom prostredí čiastočne zaplatiť. V mnohých krajinách boli opravy bezplatné, ale v iných museli používatelia zaplatiť náklady na ne, buď z dôvodu nastavenia sociálneho programu, alebo preto, že v praxi bolo ťažké zabezpečiť opravu inak.

Oddiel 6 Vzdelávacie a hracie materiály

Boli uvedené príklady organizácií, ktoré vytvorili zaujímavé a pútavé materiály pre malé deti, primerané ich veku. Podrobnejšie sa o nich hovorí v časti tejto správy venovanej dobrej praxi. V niektorých prípadoch bolo vzdelávanie v Braillovom písme rozšírené na spolužiakov alebo zrakovo postihnuté deti mali prístup k materiálom, ktoré mohli používať všetky deti v triede.

V mnohých krajinách sa na podporu používania Braillovho písma používali súťaže a hry. Hracie karty označené Braillovým písmom sa niekedy, ale nie vždy, dávali deťom zadarmo.

Vo väčšine krajín, ale nie vo všetkých, bolo cieľom školení pre rodičov a pedagógov pomôcť im pochopiť, ako sa zrakovo postihnuté deti môžu hrať so zrakovo postihnutými kamarátmi. Ďalšie informácie a usmernenia boli k dispozícii aj prostredníctvom internetových diskusií a iných podporných skupín.

Hoci bolo uvedených mnoho povzbudivých príkladov v súvislosti so vzdelávaním a hrou, z údajov nie je jasné, či ide o rozšírené postupy alebo o ojedinelé prípady.

Oddiel 7 Orgány pre Braillovo písmo

Všetky krajiny mali formálne zriadený národný orgán pre Braillovo písmo, hoci v Estónsku mal skôr podobu pracovnej skupiny než zriadeného orgánu.

Pripomienky k zisteniam z dotazníkov

Štatistiky a údaje o počte zrakovo postihnutých čitateľov z odpovedí jednotlivých krajín nie sú ľahko porovnateľné. Krajiny vypracovali rôzne metódy na rôzne účely a výsledkom sú rozdielne údaje.  Rovnako neexistujú národné štatistické informácie, ktoré by zabezpečovali úplné informácie o všetkých, ani o každej objednávke alebo poskytovaní Braillovho písma vrátane formátu alebo typu média. Bežné školy s tlačiarenskými zariadeniami v učebniach zdrojov, národné alebo regionálne tlačiarne, samostatné tlačiarenské zariadenia s jednotlivými žiakmi/študentmi, aby sme spomenuli len niektoré z možných zriadení, ktoré môžu poskytovať Braillovo písmo, sú rôzne. Ďalej v zúčastnených krajinách existujú obrovské rozdiely v registrácii, koordinácii a možnostiach financovania, ktoré vedú k situácii, keď je veľmi ťažké získať konkrétne a presné fakty.

Napriek tomu sa zo správ krajín zdá, že existujú opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy v Braillovom písme, dostupné zdroje a monitorovacie systémy. Uvádzajú sa aj niektoré povzbudivé príklady dobrej praxe, ktoré by bolo vhodné viac zverejniť.

Existujú však aj nedostatky, najmä nedostatočné monitorovanie pokroku detí v gramotnosti, čo poskytuje nejasný obraz o tom, do akej miery sa udržiava gramotnosť v Braillovom písme. Ukazuje sa, že Braillovo písmo na papieri sa vzhľadom na nové technológie menej používa, čo vytvára príležitosti aj výzvy. Objavili sa aj indície toho, že v niektorých prípadoch sa príliš spolieha na zvukovú komunikáciu. Taktiež vyvstali otázky týkajúce sa dostupnosti vyškolených učiteľov. Týmto otázkam je potrebné venovať pozornosť vzhľadom na pretrvávajúce znevýhodnenie zrakovo postihnutých detí a dospelých.

Takmer vo všetkých krajinách existuje úrad pre Braillovo písmo. Tieto orgány majú veľmi odlišné kompetencie a právomoci. Niektoré sa zaoberajú oveľa viac než len udržiavaním súčasného národného štandardu Braillovho písma a venujú sa aj iným pedagogickým otázkam, ako je grafika, výroba 3 D, výskum a vývoj v širokom rozsahu, zatiaľ čo iné sa zaoberajú len základnými otázkami Braillovho písma. V niektorých krajinách riadia orgán pre Braillovo písmo organizácie a inštitúcie na základe vlastných zásluh (napríklad Dánsko), zatiaľ čo v iných, ako napríklad vo Francúzsku, určuje formát Braillovho písma orgán financovaný verejným sektorom a certifikovaný vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Zdá sa, že existuje všeobecný názor, že orgán pre Brailovo písmo je dôležitý na ochranu a podporu myšlienok a rozvoja národného Braillovho systému. Krajiny v Európe, ktoré takýto orgán nemajú, vyjadrili zámer ho zriadiť.

 

Návštevy zúčastnených krajín

Na doplnenie odpovedí na dotazník rozoslaný v apríli až máji 2017 členovia riadiacej skupiny navštívili tri krajiny: Francúzsko, Taliansko a Estónsko. Počas návštev bolo cieľom získať svedectvá a skúsenosti priamo od používateľov Braillovho písma: účastníkov sa pýtali na ich praktické skúsenosti a rady pre ostatných. Cieľom bolo tiež pochopiť názory zrakovo postihnutých osôb rôzneho veku. Hoci sa na návštevách zúčastnil len malý počet osôb, umožnilo to návštevníkom získať väčší prehľad o situácii ako celku a predstavu o tom, do akej miery sa politiky uplatňujú v praxi.

Návšteva krajiny: Estónsko 

Dňa 15. septembra 2017 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami Estónska, ktorí sa zaoberajú vzdelávaním a knižničnými službami, ministerstva školstva a výskumu a organizácie nevidiacich. Zúčastnilo sa na ňom celkovo dvanásť osôb.

Podobne ako v iných navštívených krajinách, ani tu neexistujú štatistiky založené na registrácii dávok alebo iných služieb, ktoré by boli špecificky zamerané na osoby so zrakovým postihnutím. Napriek tomu sa vo všeobecnosti prejavilo želanie zlepšiť registráciu osôb so zrakovým postihnutím ako užitočného nástroja na účely lobovania a presadzovania záujmov.

Podpora a pomoc deťom so zrakovým postihnutím a ich rodičom sa poskytuje len na požiadanie a nie automaticky.

Dve tretiny nevidiacich detí navštevujú špecializované školy, zatiaľ čo jedna tretina navštevuje bežné školy. Toto sa zmení od roku 2018 a odvtedy nebude existovať kategória "špecializované". Vplyv tejto zmeny na budúcu dostupnosť špecializovaných a odborných služieb pre nevidiace deti bol neistý.

Jednou z výziev bola nedostatočná harmonizácia pri používaní kníh, čo viedlo k tomu, že sa niekedy považovalo za nesprávne využívanie zdrojov, keď sa v určitej oblasti objednalo niekoľko kníh a bolo ich potrebné vyrobiť.

V týchto dňoch bolo cítiť, že sa pozornosť obracia na rastúci počet osôb s poruchami správania, ako je napríklad hyperaktívna porucha s poruchou pozornosti (ADHD), alebo na autistické spektrum, čo viedlo k tomu, že deti so zrakovým postihnutím sa stali neviditeľnejšími. To viedlo k tomu, že sa znížil počet kurzov pre učiteľov zaoberajúcich sa témami a problémami súvisiacimi s nevidomosťou a celkovo sa znížil počet špecializovaných učiteľov v tejto oblasti.

Programy pre rodičov už neponúkal verejný sektor, ale realizovali ich mimovládne organizácie.

Zariadenia, ako sú braillovské zápisníky a displeje, boli dotované zo systému sociálneho poistenia až do výšky 90 %, pokiaľ zariadenie neposkytla vzdelávacia inštitúcia. Jedným z dôležitých zdrojov financovania boli dohody so súkromnými darcami na financovanie zariadení.

Počet Braillovho písma na papieri klesal, zatiaľ čo počet Braillovho písma v elektronickom formáte pre zobrazovacie zariadenia sa zvyšoval, najmä pokiaľ ide o vedecký zápis.

Materiál v Braillovom písme sa musel zvyčajne objednať vopred a bolo ťažké získať ho spontánne z knižnice Ministerstva kultúry pre nevidiacich.

Elektronické knihy sa v súčasnosti vyskytujú čoraz častejšie, najmä v rámci vysokoškolského vzdelávania. Vo všeobecnosti sa prostredie e-škôl vnímalo ako náročné pre študentov so zrakovým postihnutím, hoci existovali určité riešenia, ktoré mohli do určitej miery vyriešiť problémy s prístupnosťou.

Pokiaľ ide o rozhodovanie o Braillovom písme, v súčasnosti o ňom rozhoduje ministerstvo školstva a škola pre nevidiacich. Keďže neexistoval žiaden orgán pre Braillovo písmo, ktorý by prevzal takéto kompetencie. To by sa v budúcnosti mohlo zmeniť.

Návšteva krajiny: Taliansko

Návšteva Talianska s cieľom stretnúť sa s používateľmi a čitateľmi Braillovho písma sa uskutočnila 17. októbra 2017 v Bologni. Zúčastnili sa na nej traja členovia riadiacej skupiny vrátane Clary Ori z Talianska, ktorá sa ujala praktických príprav a podieľala sa na pozývaní účastníkov. Do rokovaní prispelo celkovo 16 osôb. Tím, ktorý bol rodovo vyvážený, tvorili osoby vo veku od 21 do 62 rokov.

Z nižšie uvedených poznámok vyplýva, že všetci účastníci - takmer bez výnimky - boli používateľmi Braillovho písma od útleho veku a používali ho počas školskej dochádzky i po jej skončení, kým sa pohybovali v akademickom prostredí. Menej z nich bolo veľmi odhodlaných používať Braillovo písmo dnes v každodennom živote, hoci bolo zrejmé, že prevažná väčšina považovala Braillovo písmo za nevyhnutné pre svoje vzdelávacie výsledky.

Technologické alternatívy k Braillovmu písmu si v stresujúcom a neustále náročnom prostredí vyžadujú riešenia a techniky, ktoré sú rýchle a efektívne, a nie dodržiavanie ideologických názorov a pocitov. Mix medzi používaním Braillovho písma v rôznych formátoch a prostrediach a používaním iných nástrojov a metód bol zaujímavý a bol jasne vysvetlený.

Diskusia bola veľmi živá. Zapodievala sa osobnými skúsenosťami účastníkov, ich používaním Braillovho písma v rôznych etapách života a ich nadšením a presvedčením o prvoradom význame Braillovho písma: od detstva, počas vzdelávania a neskôr v zamestnaní.

Na oboznámenie sa s predmetmi a témami, ktoré si vyžadujú presnosť a podrobné porozumenie, ako sú cudzie jazyky a prírodné vedy, sa Braillovo písmo považovalo za veľmi užitočnú a potrebnú metódu čítania. Jedným z používaných slov bolo "nenahraditeľný". Braillovo písmo sa považovalo za veľký prínos aj pri vykonávaní rekreačných a zábavných činností.

Viacerí účastníci opakovane zdôrazňovali, že Braillovo písmo na papieri je spôsob, ako začať s učením. Používanie Braillovho písma na displeji však bolo veľmi užitočné, v mnohých ohľadoch bolo rovnako dobré ako Braillovo písmo na papieri a bolo cestou vpred pri udržiavaní zručností a pri používaní v modernom prostredí.

Na účely zamestnania išlo Braillovo písmo a reč často ruka v ruke. Zatiaľ čo "rýchly pohľad" na písaný dokument sa dá urobiť prostredníctvom rýchleho prevodu cez syntetizátor reči, podrobné a dôkladné skúmanie textu na účely dôkladného odborného pochopenia je lepšie prostredníctvom verzie v Braillovom písme.

Zapojenie členov rodiny, najmä rodičov, by sa malo začať už v predškolskom veku a pokračovať aj neskôr. Okrem podpory pri príprave domácich úloh by sa mala zamerať aj na voľnočasové a zábavné aktivity pre nevidiace deti, ako je písanie písmen, používanie hracích kariet a podobne.

Dôležitá bola kvalita a rozsah odbornej prípravy učiteľov (vrátane záložných učiteľov), ktorá sa v jednotlivých regiónoch líšila.

Rozsah invencie účastníkov v otázkach, kde by sa malo alebo mohlo nachádzať Braillovo písmo, bol nápadný a zahŕňal verejné aj súkromné miesta, od označenia dverí a geografických cieľov až po označenie výrobkov, dopravných prostriedkov, vozidiel a zariadení služieb.

Zobrazovanie Braillovho písma na verejnosti a v masmédiách ako niečoho užitočného, a nie ako niečoho čudného, by mohlo, ako ukázal jeden príklad, viesť k väčšej akceptácii medzi rodičmi, ktorí by mohli lipnúť na riešeniach založených na zraku. Často to bolo tak, aj keď ich dieťa mohlo mať obmedzený zrak, keď by používanie zväčšenia dieťa len vyčerpávalo a vytváralo frustráciu namiesto využiteľných zručností.

Účastníci uviedli, že mentoring a vzory sú veľmi dôležité pre inšpiráciu a stimuláciu detí a mladých ľudí, aby používali a udržiavali si zručnosti v Braillovom písme.

Návšteva krajiny: Francúzsko

Návšteva sa uskutočnila 15. novembra 2017. Zúčastnili sa na nej dvaja členovia riadiacej skupiny, štyri osoby zaoberajúce sa špeciálnou prípravou učiteľov a členovia ICEVI, člen rady organizácie nevidiacich akademikov, výskumný pracovník v oblasti astrofyziky (predtým učiteľ na škole pre nevidiacich) a školský inšpektor, ktorý pracoval aj ako zamestnanec ministerstva zdravotníctva a zároveň pôsobil ako predseda francúzskej Braillovej komisie.

Predtým boli systémy podpory vo Francúzsku zakotvené v zdravotníctve aj v školstve a pokrývali praktické aj teoretické aspekty špeciálneho vzdelávania. Nedávny vývoj viedol k všeobecnejším poznatkom o problematike a potrebách zdravotného postihnutia a menšiemu zameraniu na špecifické potreby jednotlivých skupín detí so zdravotným postihnutím.

Využívanie vzorov bolo považované za veľmi dôležité pre zvýšenie povedomia a používania Braillovho písma medzi nevidiacimi deťmi a mladými ľuďmi.

Kvôli obmedzujúcim pravidlám ich registrácie je ťažšie osloviť nevidiace deti. Je ťažšie ponúknuť im služby a literatúru v Braillovom písme a prepojiť ich s rovesníkmi. To viedlo k izolácii detí. Podobne bolo pre rodičovské organizácie ťažké získať komplexný obraz o situácii rodín a ich nevidiacich detí, pretože sa výrazne obmedzili prostriedky potrebné na zabezpečenie úplného pokrytia.

Zdá sa, že vo Francúzsku sa Braillovo písmo často vníma ako znak marginalizácie namiesto prostriedku na výkon a zlepšenie príležitostí. Ak sa však reč a ústne podanie stanú cestou vpred pre vyučovanie a učenie, znamená to krok späť o niekoľko storočí, pretože sa upúšťa od písaného média ako základného nástroja poznania a porozumenia.

Pokrok v lekárskej a chirurgickej liečbe viedol k zníženiu počtu úplne slepých detí. S menšou skupinou sa členovia stali zanedbateľnejšími a nevidiacimi. Okrem toho technológia, ktorá umožňuje zväčšiť text na písmo 48, otvára možnosti, ktoré sa však v praxi ťažko zvládajú a využívajú.

Braillovo písmo by sa mali deti učiť už v ranom veku, kým majú čas a ochotu sa do tohto procesu ľahko zapojiť. Deti so slabým zrakom sa v súčasnosti môžu Braillovo písmo naučiť len ťažko, a ak ich stav vedie k postupnému zhoršovaniu zraku, neskôr, keď sa Braillovo písmo stane nevyhnutným nástrojom, môže im to brániť v jeho efektívnom používaní. Často sa preto naučili len (jednoduché) Braillovo písmo bez kontrakcie a nevyužili možnosť jednoduchého a rýchleho čítania Braillovho písma, ktorú kontrahované Braillovo písmo ponúka.

Znížil sa počet nevidiacich inštruktorov Braillovho písma, ktorí by mohli byť vzorom pre nevidiace deti a mládež. Hoci sa inklúzia v bežných školách považovala za cestu vpred, vzory mali zásadný význam ako zdroj inšpirácie pre nevidiace deti.

Braillovo písmo na papieri sa považovalo za hlavný východiskový bod pre nevidiace deti pri učení sa Braillovho písma. Neskôr sa technológie na embosovanie Braillovho písma, na zobrazovanie Braillovho písma na displejoch atď. stali príležitosťou a možnosťou, ktorú treba využiť, aby sa každá úloha a situácia posúdila a začalo sa používať vhodné riešenie (papierová alebo elektronická forma).

Braillovo písmo v kombinácii so smartfónom a lacnými displejmi, ako je napríklad vyvíjaný displej Orbit, boli príkladom toho, ako môže vývoj technológie zlepšiť aj používanie Braillovho písma.

Braillovo písmo by sa malo nachádzať všade, vo verejných priestoroch, vo výťahoch, na číslach sedadiel, na hračkách a detských knihách, aby sa vytvorila situácia rovnosti a príležitostí.

Mala by sa vytvoriť komplexná európska sieť na šírenie informácií o všetkých zariadeniach, tovaroch a nástrojoch, ktoré by mohli byť prospešné pre zrakovo postihnuté osoby a zlepšiť ich životné príležitosti.

 

Správna prax pri vyučovaní a používaní Braillovho písma

Učenie Braillovho písma

Projekt poukázal na príklady osvedčených postupov vo viacerých oblastiach.  Ako už bolo uvedené, monitorovanie pokroku v gramotnosti nevidiacich detí je nedostatočné, takže sa nemusí vedieť, kde deti potrebujú ďalšiu pomoc. V príspevku Rönnbäcka a Johanssona sa uvádzajú podrobnosti o švédskom projekte, ktorý sa zaoberal týmto problémom (pozri prílohu 3).

Je zrejmé, že dostupnosť kvalifikovaných a kompetentných učiteľov v školách je dôležitá, aby sa deti mohli učiť Braillovo písmo v ranom veku a spôsobom primeraným ich veku. V Kupersovom článku (pozri prílohu 4) sa opisuje vedecký výskum významu raného učenia pre gramotnosť v Braillovom písme a spôsoby, akými mozog spracováva informácie.

Čitateľov odkazujeme na tieto dokumenty ako na ďalšie zdroje odborných informácií.

Dostupnosť Braillovho písma je nevyhnutná pre kvalitu života zrakovo postihnutých používateľov, pretože je základom výberu, kontroly, slobody a osobného rozvoja v každodennom živote. Príliš často sa nepoužíva: osvedčené postupy si vyžadujú dostupnosť Braillovho písma na mnohých verejných a súkromných miestach a na mnohé účely. 

Účastníci projektu vytvorili príklady a odporúčania dobrej praxe, kde by sa Braillovo písmo dalo ľahko použiť na dosiahnutie veľkých zmien. Rozšírili tiež výhody s tým spojené. Nasledujúce zoznamy nemajú byť vyčerpávajúce, ale majú poskytnúť východisko pre rozvoj ďalších nápadov o využívaní Braillovho písma.

Kde a ako by sa mohlo Braillovo písmo používať

Ako prostriedok identifikácie objektov

Braillovo písmo sa už používa na poskytovanie informácií o predmetoch, ale jeho využitie by sa mohlo výrazne rozšíriť. Príkladom môže byť označovanie liekov, toaletných potrieb a kozmetiky, vysvetľovanie výrobkov v automatoch, potravín v supermarketoch a obchodoch, identifikácia osobných darčekov (pre koho sú určené a od koho sú), rozlišovanie CD a iných predmetov, ako sú napríklad nádobky s korením, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť podobné.

Pre navigáciu

Príklady: na identifikáciu miest na mapách, na názvy ulíc na rohoch ulíc, na autobusových zastávkach na označenie čísla linky, na označenie čísla izby v hoteloch a iných verejných priestoroch, na dverách toaliet, na divadelných sedadlách, na čísla lietadiel, vlakov a autobusov, na výťahy a čísla poschodí.

Na získanie prístupu k službám

Príklady by mali zahŕňať: informácie o bankomatoch, jedálne lístky v reštauráciách a pokyny o prístupových postupoch v mnohých prípadoch.

Pre aktivity s inými ľuďmi

Príklady: na hranie kariet a iných hier.

Na zapamätanie alebo usporiadanie vecí

Braillovo písmo sa dá bežne používať na sledovanie pokynov, ako sú recepty, nákupné zoznamy, na prezentácie a prejavy, na písanie listov pre nevidiace dieťa alebo pre nevidiace deti, na vyhľadávanie kontaktných informácií, ako sú telefónne čísla a adresy.

Na osobný rozvoj vrátane zamestnania

Príklady: schopnosť pracovať v širších oblastiach vrátane práce s cudzími jazykmi, matematikou a inými zložitými predmetmi.  Podobne je to nevyhnutné aj na profesionálne a kompetentné čítanie, spievanie a hranie hudby, najmä ak ide o zložitú hudbu. Braillovo písmo umožňuje používateľom byť kreatívnymi aj inými spôsobmi, napríklad vytvárať hmatové vzory a obrázky prostredníctvom Braillovho písma pomocou emboséra (tlačiarne Braillovho písma), prípadne ho kombinovať s farbami alebo inými prvkami.

Znalosť Braillovho písma znamená schopnosť rozvíjať lepšie literárne zručnosti a schopnosť porozumieť textom na hlbšej úrovni, ako je to možné len prostredníctvom zvukových metód. Braillovo písmo tiež menej zaťažuje zmysly a zároveň umožňuje čitateľovi vytvárať vnútorné imaginárne hlasy postáv.

Podpora pre deti pri učení sa Braillovho písma

Deti tiež potrebujú prístup k dobrým vzorom a povzbudenie, aby pochopili hodnotu učenia sa Braillovho písma v kontexte, v ktorom ich vidiaci rovesníci nemusia chápať jeho význam. Bez tohto povzbudenia deti nemusia oceniť význam Braillovho písma, pokiaľ uplynie najlepší čas na jeho osvojenie.

Niektoré konkrétne príklady uvedené v tomto prieskume sú veľmi dôležité. Ako bolo uvedené vyššie, vo Fínsku si deti mohli na Vianoce objednať "list od Santu" a v triedach, kde sa učilo dieťa so zrakovým postihnutím, boli k dispozícii reliéfne a tlačené abecedy v Braillovom písme. Detské rehabilitačné služby tiež vydali "Prípad s Braillovým písmom", ktorý bol zameraný na podporu detí v predškolskom veku.

V Nórsku a Švédsku existoval "Braillov klub", ktorý ponúkal materiály v Braillovom písme a hmatové obrázky pre deti vo veku 5-12 rokov. Aj v Nórsku prebiehali školenia v Braillovom písme pre vidiacich školákov, na ktorých sa ako učitelia zúčastňovali deti, ktoré čítali Braillovo písmo. Týmto spôsobom, keď sa deťom poskytne hodnotná úloha, sa môže zdôrazniť význam Braillovho písma.

Konkrétnych príkladov dobrej praxe bolo celkovo málo. To však neznamená, že neexistujú, a mohlo by sa stať, že systematickejší prieskum by odhalil viac príkladov. Naznačuje to však, že informácie o dobrej praxi nie je ľahké získať a že existuje priestor na ďalší rozvoj, aby učitelia a ostatní mali prístup k nápadom a zdrojom pomoci.

 

Odporúčania

Nasledujúce odporúčania boli vypracované na základe práce vykonanej v rámci projektu počas dvoch rokov, ako aj na základe širšieho vývoja v tejto oblasti.

 1. Problém: Prístup k Braillovmu písmu je nevyhnutný. Je dôležité využiť výhody rozvíjajúcich sa technológií a IKT na podporu používania Braillovho písma, a to aj na braillovských displejoch.

Opatrenie: promovanie technológií využívajúcich Braillovo písmo, Napríklad Orbit Reader: Je oveľa lacnejší ako všeobecné piezoelektrické a iné technické zobrazovacie zariadenia.

 1. Problém: Dobrá znalosť Braillovho písma a porozumenie prichádza s včasnou stimuláciou a konfrontáciou s tréningom dotyku a hmatovej stimulácie od útleho veku.

Opatrenie: Koordinovaná a spoločná iniciatíva na spoluprácu s výrobcom hračiek, napr. Lego, s cieľom vyvinúť hračku alebo hru založenú na písmenách Braillovho písma, ktorá je natoľko všeobecná, že môže byť použiteľná v ktorejkoľvek krajine a môže slúžiť ako prostriedok na predstavenie Braillovho písma zábavným a kreatívnym spôsobom.

 1. Problém: Dobrá znalosť Braillovho písma sa začína konfrontáciou s Braillovým písmom na papieri, jeho precvičovaním a ovládaním. Vidiaci ľudia sa pri učení čítania oboznamujú s médiami s viac ako jedným riadkom a to isté by malo platiť aj pre nevidiacich. To poskytuje počiatočné a dôležité pochopenie priestorových a rozmerových aspektov a umožňuje nevidiacemu čitateľovi zažiť štruktúry zahŕňajúce viac riadkov. Po dosiahnutí zručnosti by sa mal čitateľ Braillovho písma oboznámiť s Braillovým písmom z Braillovho displeja.

Opatrenie : Aby sa zabezpečilo, že nevidiaci sa naučia a pochopia priestorové a rozmerové aspekty textu, mali by sa nevidiace deti ako prvý krok zoznámiť s Braillovým písmom na papieri. Podobne aj mechanický písací stroj a tabuľka s bodkovadlom sú nespornou a povinnou súčasťou úvodu do zručností písania a čítania. Neskôr v rámci vzdelávania je dôležité, aby sa nevidiacim deťom a mládeži ponúkali paralelne knihy v Braillovom písme, ak je to žiaduce, a to v papierovej aj elektronickej podobe.

 1. Problém: Je dôležité, aby najbližšia rodina - rodičia, starí rodičia atď. - boli zapojení do používania Braillovho písma a podporovali ho ako niečo užitočné, oslobodzujúce a rozvíjajúce kompetencie. Preto by sa malo rodičom pomôcť pochopiť, že Braillovo písmo nie je znakom straty a nemohúcnosti v dôsledku nedostatku zraku, ale ako prínos, ktorý zlepší možnosti, potenciál a schopnosti nevidiaceho alebo ťažko slabozrakého dieťaťa a neskôr je prínosom pri hľadaní pracovných príležitostí.

Opatrenie: Národné organizácie nevidiacich by mali spolupracovať s organizáciami rodičov na distribúcii letáku o Braillovom písme. Ten by mal obsahovať informácie vypracované celoeurópskou pracovnou skupinou / pracovnou skupinou EBU a mal by obsahovať príklady a posolstvá, ktoré sa zaoberajú otázkou zapojenia rodiny/rodičov do podpory pochopenia významu Braillovho písma od útleho veku. V prípade potreby by sa mali vytvoriť a ponúknuť v rámci propagačnej činnosti malé videoklipy, inštruktážne podcasty a iné moderné a presvedčivé mediálne zdroje.

 

 1. Problém: Meranie rýchlosti čítania Braillovho písma a kurzy zdokonaľovania čítania a písania Braillovho písma by mali byť samozrejmou súčasťou vzdelávania nevidiacich a ťažko slabozrakých detí podľa dobre zdokumentovaných a usporiadaných metód, aby sa čitatelia Braillovho písma dostali na úroveň, ktorá je čo najviac porovnateľná s ich vidiacimi rovesníkmi.

Opatrenie: Pracovná skupina EBU pre Braillovo písmo by mala pripraviť príručku s postupnými metódami merania a zlepšovania, napríklad na základe skúseností z Rydaholmu (Švédsko), vo formáte, ktorý by sa dal implementovať vo všetkých krajinách. Táto súprava by mala obsahovať školiaci materiál a inštruktážnu brožúru pre školiteľov.

 

 1. Problém: Pri tréningu možno čítanie Braillovho písma v dobre organizovaných podmienkach kombinovať s rečou (napr. syntetizované čítanie textu rečou), aby sa zvýšila rýchlosť čítania Braillovho písma a spojili sa výhody oboch metód čítania. Je však dôležité zabezpečiť, aby čítanie prostredníctvom reči "neprevzalo" túto oblasť, čo by viedlo k zníženiu gramotnosti.

Opatrenie: Kombinácia reči a používania Braillovho písma by mala byť starostlivo zvážená a vyvážená.

 1. Problém: Kompetencie podporných učiteľov Braillovho písma v bežných školách by sa mali výrazne zlepšiť. S učiteľmi/školiteľmi, ktorí majú len slabé vedomosti o Braillovom písme, dieťa rýchlo stratí motiváciu a záujem, ak otázky o Braillovom písme zostanú nezodpovedané alebo sa riešia nedbalo a ignorantsky, čo svedčí o nezáujme namiesto motivujúceho zapojenia.

Opatrenie: ICEVI by sa mala spolu s EBU (prípadne prostredníctvom osobitnej pracovnej skupiny pre Braillovo písmo) výrazne zamerať na posilnenie kompetencií odborníkov a učiteľov. Tým by sa malo Braillovo písmo opäť dostať do popredia a zabezpečiť, aby pomocní učitelia v bežných školách mali k dispozícii kvalitnejšiu odbornú prípravu, možno aj prostredníctvom dištančného vzdelávania, s cieľom zlepšiť ich znalosti o Braillovom písme.

 

 1. Problém: Existencia a podpora mentorov a vzorov, ktorí poznajú a oceňujú Braillovo písmo, je dôležitá pre stimuláciu a motiváciu nových používateľov Braillovho písma.

Opatrenie: Vo všetkých organizáciách nevidiacich by mali byť identifikované osoby a mala by byť vytvorená sieť EBU, kde by sa mohla uskutočňovať výmena nápadov a skúseností.

 

 1. Problém: Je dôležité od začiatku používania Braillovho písma a neskôr zdôrazňovať význam a užitočnosť Braillovho písma vo všetkých oblastiach života, od voľného času, hry, v každodennom živote, v domácnosti, v komunikácii, počas štúdia a neskôr v zamestnaní. Odkazuje sa na zoznam uvedený v správe o projekte, v ktorom sú uvedené spôsoby, ako možno Braillovo písmo používať, a na to, čo robí Braillovo písmo užitočným a pridáva cenné aspekty do života a praktických činností.

Opatrenie: Organizácie by mali podporovať zviditeľnenie Braillovho písma vo verejnej sfére. Všade, kde sú k dispozícii tlačené informácie, by malo byť k dispozícii aj Braillovo písmo. Mala by existovať spolupráca s výrobcami hračiek, organizovanie súťaží v písaní a propagácia Braillovho písma na tovare.

 1. Problém: pri produkcii braillovských kníh by sa mali využívať čo najlepšie technologické možnosti, ako je vysoká rýchlosť výroby, skenovanie, dostupnosť elektronických zdrojových súborov a podobne. Knihy, ktorým chýba riadna úprava, väzba atď.,by sa nemali ponúkať. Knihy alebo iné materiály v Braillovom písme, ktoré obsahujú chyby, majú zlú väzbu alebo im chýba vhodné vybavenie, ktoré by ponúkalo rýchle a presné indexovanie a vyhľadávanie, povedú k demotivácii a menšiemu využívaniu tohto média. Tendencie zo strany knižníc nevidiacich znižovať rozsah alebo znižovať prioritu riadnej produkcie Braillovho písma by sa mali zvrátiť a mala by sa objasniť a jasne stanoviť zodpovednosť jednotiek za prípravu a tlač Braillovho písma.

Opatrenie: Organizácie nevidiacich vo všetkých európskych krajinách by mali spolu s orgánmi zodpovednými za kultúru a vzdelávanie zabezpečiť, aby národné alebo regionálne knižnice pre nevidiacich zachovali túto prioritu a zamerali sa na kvalitnú produkciu.

 1. Problém: Je potrebné zamerať sa na výrobu materiálov, ktoré sú užitočné pre motiváciu a vzbudenie záujmu detí a mládeže o hmatové podnety, ako sú mapy, 3 D vzdelávacie a učebné materiály a nástroje, ktoré sa môžu používať pri záľubách, voľnočasových aktivitách atď.

Opatrenie (I): Organizácie nevidiacich by mali lobovať za uznanie Braillovho písma ako hlavného formátu na čítanie a písanie pre nevidiacich, najmä pre deti a mládež.

Opatrenie (II): Vo všetkých európskych krajinách by sa mal zriadiť orgán pre Braillovo písmo, ktorý by sledoval, rozvíjal a poskytoval kvalifikované konzultácie o národných formátoch a dizajne Braillovho písma. Rovnako by sa malo vyvinúť úsilie na podporu národných rozhodovacích orgánov, aby formálne uznali Braillovo písmo v súlade so zásadami a pokynmi uvedenými v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, kde sa Braillovo písmo zdôrazňuje ako nevyhnutný nástroj pre nevidiace osoby z hľadiska vzdelávania, kultúry, označovania, prístupnosti atď.

Opatrenie (III): EBU by mala zriadiť pracovnú skupinu pre Braillovo písmo, ktorá by mohla monitorovať stav a podmienky týkajúce sa Braillovho písma a vykonávať vyššie uvedené úlohy.

Opatrenie (IV):  EBU by mala vo svojom informačnom bulletine a na svojej webovej stránke vytvoriť oblasť Braillovho písma, kde by sa mali sústrediť otázky a nápady týkajúce sa propagácie Braillovho písma, jeho používania, čítania, písania atď. Rovnako by sa tu mali umiestňovať odporúčania, nápady a súpravy nástrojov, ktoré sa majú vytvoriť, atď. Ak je to možné, EBU by mala vypracovať Otázky a odpovede alebo iné nástroje, ktoré by mohli národné organizácie využívať pri propagácii a uznávaní Braillovho písma aj na oficiálnej politickej úrovni.

 

Príloha 1 Podrobné zistenia z národných prieskumov

Každá krajina poskytla odpovede na položené otázky. Odpovede sú navzájom porovnané, na rozdiel od jednotlivých správ o troch krajinách, o ktorých sa hovorí neskôr. Pre každú krajinu sa používajú tieto skratky:

AT - Rakúsko; DK - Dánsko; EE - Estónsko; FI - Fínsko; IS: Island; FR - Francúzsko; IT - Taliansko; NO - Nórsko; SE - Švédsko.

Úvodné informácie: Registrácia detí

Pôvodná otázka znela:

Existuje vo vašej krajine registrácia na základe klasifikačných kritérií detí so zrakovým postihnutím, napr. oficiálny register?

  Odpovede boli nasledovné:

Áno

Nie

Neodpovedané

AT: čísla sa týkajú osôb, ktoré dostávajú peniaze na sociálne dávky. Údaje o veku nie sú uvedené.

EE: z estónskeho úradu sociálneho poistenia a estónskeho informačného systému vzdelávania

FI: Národný inštitút pre zdravie a sociálne zabezpečenie (povinná registrácia)

Tiež z ONERVA (vzdelávací systém) a Skilla (švédsky hovoriace deti)

IT: Áno. Žiadne ďalšie informácie o zdroji.

FR: zákonný zákaz

NIE: žiadny oficiálny systém, ale čísla sú registrované

SE: žiadny oficiálny register, ale služby zbierajú čísla

DK, IS

Vo väčšine prípadov sa počty nevidiacich a slabozrakých detí zisťovali na iné účely ako len na počítanie počtu detí, ktoré by sa mohli potrebovať naučiť a používať Braillovo písmo (s výnimkou Fínska). Štatistické údaje sa zbierali na určenie počtu žiadateľov o sociálne dávky, pričom kritériá oprávnenosti a prideľovania zdrojov sa v jednotlivých krajinách líšili. Počty sa zbierali aj podľa vzdelávacích systémov a služieb. Taliansko neuviedlo zdroj a Dánsko na otázku neodpovedalo.

Ďalším rozdielom bolo, že väčšina nevidiacich detí má aj iné postihnutia. Preto nie všetky deti boli evidované ako zrakovo postihnuté, ak to nebolo považované za ich hlavné postihnutie.

Vzhľadom na tieto rozdiely nie je možné údaje pre túto otázku ľahko porovnať a možno ich použiť len ako približný údaj.

Oddiel 1 Čísla v Braillovom písme

Otázka 1.1:

Koľko detí v škole používa (číta a píše) Braillovo písmo?

Odpovede boli nasledovné:

AT: 100 žiakov

EE: 15 žiakov starších ako 7 rokov a neznámy počet žiakov s viacnásobným postihnutím

FR: nie sú k dispozícii žiadne informácie

IS: 6 detí

NIE: približne 80

SE: približne 7 v každej triede školy (celkový počet nie je uvedený)

DK a IT: nezodpovedaná otázka

Je zrejmé, že počet čitateľov Braillovho písma v školskom veku je veľmi malý v porovnaní s celkovým počtom školákov v každej krajine. Z uvedených odpovedí nie je jasné, či by bolo pre viac detí prospešné učiť sa Braillovo písmo.

To neznamená, že prístup k Braillovmu písmu je pre túto skupinu nedôležitý, ale znamená to, že môže byť ťažšie mobilizovať vplyvný hlas, pokiaľ ide o prístup k zdrojom.

Otázka 1.2:

Koľko kníh pre zrakovo postihnuté deti vydala národná knižnica pre nevidiacich a slabozrakých a iné agentúry na voľnočasové účely a na vzdelávacie účely v rokoch 2010 a neskôr?

Na túto otázku boli poskytnuté veľmi rozdielne odpovede. Rakúsko[7] zaznamenalo oveľa väčší objem kníh vydaných na vzdelávacie účely v porovnaní s knihami na voľný čas, pričom počet objednávok zostal pomerne stabilný. Ostatné krajiny (EE[8] , FI[9] , FR[10] , SE) uviedli oveľa vyššie počty pre voľný čas v porovnaní s čítaním na vzdelávanie. 

Krajiny boli tiež požiadané o informácie o rozdieloch v počte papierových a elektronických kníh. V Dánsku Refsnaes uviedol, že knihy pre nevidiace deti do 18 rokov sa vyrábajú pre voľný čas a vzdelávacie záležitosti ako elektronické Braillovo písmo. Biblus, digitálna školská knižnica zrakovo postihnutých, uviedla nasledujúce údaje vo všetkých elektronických formátoch: 2012: 1784; 2013:  4308; 2016: 3403. Za rok 2015 uviedla Nota údaj 147 kníh v Braillovom písme na papieri a 78 kníh v elektronickom Braillovom písme.

Nórsko v rokoch 2010 až 2016 dosiahlo rovnaký pomer medzi produkciou papierových (992) a elektronických kníh (1080). Švédsko zaznamenalo v rokoch 2010 - 2015 oveľa vyšší počet papierových kníh pre voľný čas (spolu 2153) v porovnaní s 1408 elektronickými knihami.

Island nemal knižnicu pre nevidiacich, ale používatelia si mohli objednať materiály z Národného inštitútu pre nevidiacich a slabozrakých. V rokoch 2013 až 2015 sa počet papierových kníh v Braillovom písme znížil z 39 na 19 pre voľný čas a z 95 na 66 pre vzdelávanie ročne. Počet elektronických publikácií celkovo (údaje len za knihy nie sú k dispozícii) sa zvýšil zo 479 na 625, z toho počet publikácií pre voľný čas klesol z 15 na 6.

V Taliansku[11] bolo poukázané na to, že používanie papierových Braillových kníh na vzdelávacie čítanie sa podobne znižuje v prospech elektronických kníh (používaných buď s braillovským displejom, alebo s rečou). Ďalej, po skončení základnej školy mali žiaci tendenciu používať Braillovo písmo len pri tých predmetoch, pri ktorých je to nevyhnutné (prírodné vedy, cudzie jazyky), zatiaľ čo pri všetkých ostatných predmetoch čítali texty so syntézou.

Respondenti v tomto prieskume uviedli údaje dostupné z národných knižníc, ak boli k dispozícii. Elektronické knihy sa však často kupujú od vydavateľov, čo znamená, že nie sú k dispozícii údaje o širšom obraze celkového využívania. Nie je tiež známe, či sa k týmto knihám pristupovalo prostredníctvom Braillovho displeja alebo reči.

Otázka 1.3:

Existujú nejaké všeobecné údaje o počte výpožičiek publikácií v Braillovom písme deťom a mladým ľuďom mladším ako 18 rokov?

Odpovede na túto otázku sa veľmi líšili a nebolo jasné, či bola otázka v rôznych krajinách chápaná rovnako. Rakúsko a Švédsko [12]odpovedali "áno" bez uvedenia počtu. Dánsko uviedlo priemerný počet stiahnutí nevidiacich do 18 rokov 3403 ročne, čo zodpovedá vyššie uvedeným odpovediam. Nota uviedla číslo 533 výpožičiek.

Fínsko zaznamenalo 19 používateľov, ktorí si vypožičali spolu 79 kníh s priemerom tri knihy na osobu. Estónsko, Francúzsko a Island odpovedali "nie" a Nórsko na otázku neodpovedalo.

Otázka 1.4:

Došlo za posledných desať rokov k zmene v objednávaní kníh v Braillovom písme?

Všetky odpovede zaznamenali pokles počtu objednávok kníh v Braillovom písme (AT, DK, EE, FI, IT, IS, NO) a Francúzsko menej objednávalo knihy v Braillovom písme.

Viacerí respondenti poukázali na to, že študenti v súčasnosti viac uprednostňujú zvukové knihy (EE na čítanie vo voľnom čase) a elektronické Braillovo písmo v prípade vzdelávacích kníh (EE, NO).  V Dánsku ovplyvnili dopyt možnosti sťahovania kníh.

Situácia vo Švédsku nebola taká jednoznačná, pretože organizácie sa domnievali, že ďalšou príčinou kolísania počtu žiakov sú zmeny v počte žiakov a jedna organizácia vyrábala len papierové zdroje v Braillovom písme, takže sa k tomu nemohla vyjadriť.

V súlade s väčšou digitalizáciou kníh a článkov ako celku však respondenti poukázali na jasný trend zvýšeného objednávania a uprednostňovania zvukových materiálov, najmä na čítanie vo voľnom čase.

Otázka 1.5:

Akým spôsobom, ak vôbec, ovplyvnili dopyt nové štýly alebo spôsoby výroby kníh v Braillovom písme (napr. používaním automatických prekladových a formátovacích programov)?

Nové technológie zlepšili prístup ku knihám. Hlavným zlepšením bola možnosť rýchlejšieho získania kníh (AT, FR), zatiaľ čo Taliansko poukázalo na zvýšený dopyt po elektronických verziách, ktoré sa dajú používať so smartfónmi alebo tabletmi. Zlepšená dostupnosť podľa názoru respondentov tiež podporila dopyt (EE), rovnako ako dostupnosť automatického prekladu (DK, SE). Zavedenie tlače na požiadanie sa považovalo za výrazné zlepšenie prístupu (FI, SE). Island však uviedol, že to nemalo vplyv na samotný dopyt. 

Otázka 1.6:

Existuje vo vašej krajine jedno alebo viacero z nasledujúcich zariadení na výrobu/požičiavanie Braillovho písma? Národná knižnica s produkciou Braillovho písma, knižnica založená/vedená Organizáciou nevidiacich, knižnica vedená školou pre nevidiacich, knižnica vedená v inom prostredí?

Odpovede sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, pričom otázky sú v ľavom stĺpci:

Áno

Nie

Otázka nebola zodpovedaná

Národná knižnica s produkciou Braillovho písma

EE[13] , FR [14]

AT, IT

Knižnica so sídlom / vedená Organizáciou nevidiacich

EE[15] , FR[16] , IT [17]

AT

Knižnica prevádzkovaná školou pre nevidiacich

AT, EE[18] , FR[19] , IT [20]

Spustenie knižnice v inom prostredí

EE[21] , FR[22] , IT [23]

AT

 

Tieto otázky neboli v dotazníku z roku 2016 položené, preto nie sú k dispozícii odpovede zo severských krajín.

Oddiel 2 Školenie v Braillovom písme

Otázka 2.1:

Koľko kurzov sa uskutočnilo v roku 2014, 2015 a v roku 2016, ktoré obsahovali prvky odbornej prípravy v oblasti Braillovho písma, zdokonaľovania čítania?

 

Na túto otázku neodpovedali všetky krajiny. Z tých, ktoré odpovedali, zostali počty v rokoch 2014 až 2016 relatívne stabilné (s výnimkou FI), takže nižšie je uvedený priemerný (priemerný počet). Nasledujúce odpovede boli poskytnuté vo vzťahu k veku a počtu žiakov:

Krajina

Predškolské zariadenia

6-9

9+

AT

0

10 kurzov

Trvanie 30 dní

18 žiakov / rok

13 kurzov

Trvanie 30 dní

24 žiakov

DK

3-4 na kurz

Trvanie 5 dní

Priemerne 3 kurzy ročne

6-12 na kurz

Trvanie 5 dní

1-2 kurzy ročne

6-12 na kurz

Trvanie 5 dní

3 kurzy ročne

FI [24]

3 kurzy ročne

Trvanie 5 dní

Kurzy sú určené pre rodičov (počet nie je uvedený)

Žiaci navštevujú kurz dvakrát ročne

Trvanie 5 dní

Žiaci navštevujú kurz raz ročne

Trvanie 5 dní

NIE [25]

7 kurzov pre deti a rodičov

Trvanie 3 dni

34 detí a rodičov

6 kurzov

Trvanie 4 dni

18 žiakov a rodičov

5 kurzov

Trvanie 4 dni 72 žiakov

SE [26]

3 kurzy  

4-5 detí zúčastňujúcich sa na každom kurze

0 kurzov. Namiesto toho poradcovia navštívili miestne školy, aby poradili učiteľom.

2 kurzy

Trvanie 3 dni

9 žiakov vo štvrtej triede, 6 žiakov v piatej triede.

V rokoch 2015-2016 sa neuskutočnili žiadne kurzy; poradcovia namiesto toho navštevovali školy.    

Estónsko a Island neuviedli počty detí rôzneho veku.  V Estónsku sa nevidiace deti, ktoré navštevujú špeciálne školy, učia Braillovo písmo na hodinách počas celého školského roka v rovnakom čase ako vidiace deti, ktoré sa učia čítať a písať. Nácvik zručností v predškolskom veku, ako aj výučbu v školách, môže zabezpečiť poradenský alebo rehabilitačný systém. Počet tréningov sa určuje pre každého žiaka a požiadavky na služby. Výučba Braillovho písma je prevažne individuálna a vychádza z individuálnych potrieb.  Na Islande sa každú jeseň konajú kurzy pre učiteľov a rodičov. Deti sa tiež hodnotia a v prípade potreby sa prijímajú opatrenia.

Vo Francúzsku nebola situácia známa. Taliansko na otázku neodpovedalo.

Otázka 2.2:

V akých kontextoch sa vyučovanie primárne uskutočňovalo?

Podrobnosti o tom, kde sa vyučovanie uskutočnilo, sú tieto:

Inštitúcie / centrá zdrojov

Školy hlavného prúdu

Organizácie nevidiacich a slabozrakých

Iné

AT, DK, EE[27] , FI, FR, IS NO, SE [28]

AT, DK, EE[29] , FI, FR[30] , IS, IT, NO

AT, DK, EE, FI, FR

AT[31] , DK, EE[32] , FI[33] , IS [34]

Niekoľko krajín uviedlo, že učitelia a žiaci v bežných školách majú k dispozícii odborné poradenstvo (EE, FI, FR, IT). V Nórsku a Švédsku sa rodičia mohli zapojiť do špeciálnych tried vedených pre deti.

V Taliansku boli zaznamenané osobitné problémy v tom, že asistenti v bežných školách často sami neovládali Braillovo písmo a uprednostňovali ústne vyučovacie metódy. Hoci sa vyvinulo určité úsilie na zvýšenie zručností asistentov učiteľa, ďalší problém predstavovala vysoká fluktuácia zamestnancov.

Otázka 2.3:

Existujú osobitné požiadavky na kvalifikáciu učiteľov, ktorí sa venujú vzdelávaniu zrakovo postihnutých detí v Braillovom písme? Je učiteľom ponúknutá odborná príprava?

Táto otázka nebola súčasťou dotazníka z roku 2016, ale bola položená v roku 2017. Všetky štyri dotknuté krajiny (AT[35] , EE[36] , FR[37] , IT) uviedli, že pre učiteľov zrakovo postihnutých detí sa vyžaduje špecializovaná odborná príprava. V Rakúsku a Francúzsku bolo školenie o Braillovom písme explicitnou súčasťou učebných osnov a vo Francúzsku bolo potrebné absolvovať skúšku z jeho používania. Hoci v Estónsku sa od učiteľov zrakovo postihnutých žiakov vyžadovala odborná príprava, Braillovo písmo nebolo osobitnou súčasťou požiadaviek na odbornú prípravu. Taliansky respondent to tiež neuviedol ako svoj prípad (pozri tiež konkrétne otázky týkajúce sa asistentov učiteľa v Taliansku pri otázke 2.2).

Preto sa zdá, že minimálne v niektorých európskych krajinách existujú nedostatky v odbornej príprave učiteľov zrakovo postihnutých detí. Na druhej strane v Nórsku uviedli, že existuje vysokoškolská príprava učiteľov Braillovho písma, čo poukazuje na rozdiely medzi jednotlivými krajinami.

Otázka 2.4:

Existujú vo vašej krajine kurzy alebo kurzy (napr. večerná škola alebo víkendové stretnutia), kde sa rodičom a pedagógom v materských školách ponúkajú vedomosti a zručnosti v používaní Braillovho písma?

V Dánsku sa rodičia zúčastňovali na všetkých kurzoch Braillovho písma, na plný úväzok pre mladšie deti a na čiastočný úväzok pre staršie deti. Podobne aj v Nórsku prebiehalo vzdelávanie rodičov, ktoré často zahŕňalo aj kurzy Braillovho písma, popri kurzoch pre deti.  V Nórsku sa konali aj školenia pre pedagógov a iné zodpovedné osoby na základných školách, ako aj [38]kurzy pre učiteľov na štátnych a základných školách. [39]K dispozícii boli aj kurzy v mieste bydliska študenta, pričom každý rok sa konali približne štyri jednodňové kurzy pre celkovo približne 5 účastníkov na každom kurze.

Na Islande, kde je menšia populácia, sa rodičia, učitelia a niekedy aj zrakovo postihnuté deti zúčastnili toho istého kurzu[40].

Tri krajiny (AT, EE, FR) uviedli, že niekedy sa organizujú neformálne kurzy. V Rakúsku sa raz ročne organizovala víkendová konferencia pre rodičov a učiteľov v bežných školách. Estónsko uviedlo, že kurzy boli založené najmä na projektoch a organizovali ich organizácie nevidiacich a slabozrakých ľudí. Vo Francúzsku neformálne podujatia niekedy organizovali učitelia. V Taliansku sa nekonali žiadne kurzy.

Otázka 2.5:

Existuje plánovaná stratégia a jasné rozdelenie zodpovednosti za výučbu rôznych skupín uvedených v otázkach 2.1 a 2.3 Braillovho písma?

Táto otázka sa týkala dvoch rôznych otázok a väčšina respondentov poskytla čiastočnú odpoveď. Nórsko uviedlo, že deti majú zákonné právo učiť sa Braillovo písmo a používať čítacie zariadenia. Učitelia mali tiež zodpovednosť za vypracovanie individuálnych plánov. Ostatné odpovede sa týkali najmä otázky, či existuje deľba práce pri výučbe Braillovho písma.

Odpovede sú zhrnuté takto:

Jasné rozdelenie zodpovedností

Žiadne jasné rozdelenie zodpovednosti

AT, DK[41] , FI[42] , FR, IS, NO[43] , SE [44]

EE, IT

 Otázka 2.6:

Uskutočňuje sa vzdelávanie detí v Braillovom písme pri písaní a čítaní (viacerými rôznymi spôsobmi)?

Odpovede sú zhrnuté nasledovne, pričom prostriedky výučby sú uvedené na ľavej strane:

 

Prostriedky výučby

Áno

Nie

Otázka nebola zodpovedaná

tabuľka a bodkovadlo

DK[45] , FI, IS, IT

FI, FR [46]NO, SE[47] ,

AT, EE

stroje na mechanické zapisovanie Braillovho písma na papier

AT, DK, EE, FI, FR, IS, IT, NO, SE

braillovský displej

AT, DK, EE, FI, FR, IS, IT, NO, SE

braillovský zápisník

AT, DK, FI, FR, IS, IT, NO, SE

EE

Tlačené písmená Braillovho písma v tlačenej matrici

AT, DK, FI, FR, IS, IT

NO, SE

Nahraný hovorený text

DK, FI, IS, NO, FR [48]

AT, EE, IT, SE

Iné prostriedky

AT, DK, FI, FR, IS, SE

 EE, IT, NO

Otázka 2.7:

Existuje systém na aktualizáciu a udržiavanie zručností v Braillovom písme?

Tri krajiny (AT, EE, IT) uviedli, že neexistujú žiadne možnosti aktualizácie a udržiavania zručností. Taliansky respondent však poukázal na to, že deti používajú Braillovo písmo denne a táto prax v každom prípade upevňuje ich zručnosti v čítaní a písaní.

Ostatné krajiny (DK, FI, FR, IS, NO, SE) uviedli, že existujú možnosti ďalšieho vzdelávania. Vo Fínsku a na Islande sa toto vzdelávanie ponúkalo bežne, zatiaľ čo v ostatných krajinách (DK, FR, IS [49]NO, SE) ho bolo možné ponúknuť na základe výsledkov hodnotenia alebo na požiadanie 

Otázka 2.8:

Existujú nejaké pevné spôsoby, ako medzi kurzami vyhodnotiť, či dieťa po kurze získa a udrží si správnu úroveň Braillovho písma? Vykonáva sa testovanie a čo sa robí, ak výsledky nie sú uspokojivé?

Dve krajiny (NO, SE) uviedli, že deti boli testované v rámci národných hodnotení prostredníctvom adaptácie materiálov do Braillovho písma. V Dánsku sa pokrok detí meral v informačnom centre, hoci nešlo o oficiálne testovanie. Švédsko bolo jedinou krajinou, ktorá výslovne uviedla, že sa meral rozvoj hmatového čítania (pozri aj dokument Rönnbäcka a Johanssona v tejto správe, príloha 3).

Ostatné krajiny (AT, EE, FI, FR, IT, IS) uviedli, že sa v nich neskúša znalosť čítania Braillovho písma. V prípade, že deti mali problémy, respondenti sa domnievali, že by to pravdepodobne musel podchytiť učiteľ. Hodnotenie rýchlosti čítania chýbalo takmer vo všetkých prípadoch.

Oddiel 3 Národné systémy Braillovho písma

V tejto časti boli respondenti požiadaní o informácie o národných systémoch Braillovho písma s odkazom na dve hlavné otázky: používanie a dostupnosť skráteného zápisu Braillovho písma a používanie osembodového kódu.

Používanie skráteného Braillovho písma

Odpovede na niekoľko otázok sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke, pričom otázky sú uvedené na ľavej strane:

Otázka

Áno

Nie

Neodpovedané

Zahŕňa národné Braillovo písmo skrátený systém (skratkopis)?

AT, DK[50] , FR, IT[51] , NO, SE [52]

EE, FI, IS

Existujú pravidlá týkajúce sa Braillovho písma?

AT, DK, SE

FR, IT, NO

Existujú oficiálne štandardy ku skrátenému zápisu Braillovho písma?

AT, DK [53]

FR, IT, NO

SE

Sú knihy v knižnici k dispozícii v Braillovom písme?

AT, DK, FR

EE, IT, NO

SE

Krajiny boli tiež požiadané o informácie o prekážkach pri používaní skráteného zápisu Braillovho písma, ak je súčasťou národného systému. Väčšina z nich na túto otázku neodpovedala, ale niektoré uviedli, že skratkopis je príliš zložitý. Dôvodom bolo, že niektorí študenti s poruchami učenia ho považovali za ťažký (AT, DK) alebo že jeho osvojenie trvalo príliš dlho (FR). Najmä v inkluzívnych triedach predstavovalo učenie sa skráteného zápisu Braillovho písma problémy so synchronizáciou materiálov medzi nevidiacimi a vidiacimi študentmi a medzi študentmi, ktorí používajú Braillovo písmo na rôznych úrovniach (DK, NO).

Používanie kódu s 8 bodkami

Krajinám bolo položených aj niekoľko otázok o 8-bodovom Braillovom kóde.  Odpovede sú zhrnuté nižšie, pričom otázky sú uvedené na ľavej strane:

Otázka

Áno

Nie

Neodpovedané 

Používa sa kód s 8 bodkami?

AT, DK, EE[54] , FI, FR, IT [55]IS, NO, SE

Ak áno, je to oficiálne schválené?

AT, DK, FI, FR, IS, IT, NO, SE

EE

Ak áno, učia sa to deti?

AT[56] , DK[57] , EE[58] , FI[59] , FR[60] , IT , NO[61] , SE [62]

Existujú poznatky o rýchlosti čítania Braillovho písma s 8 bodmi?

AT, EE, FR[63] , IS, IT NO, SE

DK[64] , FI

Hlavným problémom, ktorý sa tu prejavil, bola nedostatočná kontrola pokroku v rýchlosti čítania detí. Tento problém sa vyskytol aj na iných miestach projektu (pozri aj príspevok Rönnbäcka a Johanssona v prílohe 3). Samozrejme, je tu otázka, ako sa takéto hodnotenia používajú a či vedú k pomoci alebo vylúčeniu, ale naznačuje to dôležitý nedostatok parity medzi vidiacimi a zrakovo postihnutými žiakmi.

Oddiel 4 Elektronické Braillovo písmo

Časť 4 sa týkala prístupu detí k elektronickému Braillovmu písmu a jeho používania. Prístup k nemu mali v skúmaných krajinách všetky deti, ale v niektorých aspektoch sa vyskytli rozdiely.

Medzi formátmi otázok položených v dotazníkoch z rokov 2016 a 2017 v tejto časti boli značné rozdiely. Preto diskusia o výsledkoch dotazníka nesleduje poradie otázok položených v jednotlivých dotazníkoch; materiál bol reštrukturalizovaný s cieľom poskytnúť logickú postupnosť materiálu ako celku.

Otázka 4.1 sa pýtala:

Kedy sa zrakovo postihnuté dieťa vo všeobecnosti oboznámi s elektronickým Braillovým písmom?

Island zaznamenal najmladší vek, 5 rokov, a v Dánsku sa deti oboznamovali s elektronickým Braillovým písmom čo najskôr, zvyčajne vo veku 5-6 rokov. V Rakúsku to bolo vo veku 7 rokov a vo Francúzsku približne vo veku 8-9 rokov, hoci to mohlo byť aj neskôr vo veku 11-12 rokov. V Estónsku sa deti spravidla zoznamovali približne v 9 - 10 rokoch. Fínsko[65] , Nórsko[66] a Švédsko neuviedli žiadny konkrétny vek. Všetky krajiny okrem Rakúska uviedli, že rozhodnutia o elektronickom Braillovom písme sa prijímajú v súvislosti s posúdením konkrétneho dieťaťa.

Taliansko konštatovalo všeobecný nedostatok vnútroštátnych údajov o tejto otázke, ale poukázalo na to, že digitálne materiály sú k dispozícii žiakom vo veku 10 - 11 rokov, zatiaľ čo jedna talianska organizácia uviedla, že deti majú prístup hneď, ako sú na to pripravené.[67] Autor z Francúzska uviedol, že vek, v ktorom sa zavádza elektronické Braillovo písmo, tiež závisí od dostupnosti finančných prostriedkov.

Otázka 4.2:

Existuje národná pedagogická stratégia týkajúca sa nevyhnutnosti mať k dispozícii učebné materiály v papierovej podobe, aby sa dosiahlo porozumenie a zručnosti aj pri poskytovaní textu v elektronickom Braillovom písme?

Súhrn odpovedí je uvedený nižšie:

Áno

Nie

DK[68] , EE[69] , FI[70] , IS, IT, SE [71]

AT[72] , NO[73] , FR

V odpovedi na túto otázku autori neuviedli žiadne ďalšie podrobnosti o skutočných stratégiách a politikách.

Otázka 4.3 sa pýtala:

Budú sa vzdelávacie materiály po zavedení elektronického Braillovho písma neustále ponúkať v Braillovom písme vytlačenom na papieri?

Odpovede boli nasledovné:

Áno

Nie

EE[74] , FI[75] , IT, IS, NO, SE

 AT, DK[76], FR [77]

 

Otázka 4.4:

Kto určuje, aké formáty (Braillovo písmo na papieri alebo elektronické Braillovo písmo) by malo zrakovo postihnuté dieťa následne používať na písanie a čítanie Braillovho písma?

Rozhodnutia o formáte zvyčajne prijímali viaceré strany a neboli výsledkom jednostranného konania jednej osoby alebo organizácie. Krajiny uviedli, že do rozhodovania boli zapojení títo aktéri:

Krajina

Dieťa

Rodičia

Učitelia

Výrobcovia

AT

X

DK [78]

X

X

X

X

EE

X

X

X

FI [79]

X

X

FR [80]

X

X

X

X

IS [81]

X

X

X

X

IT

X

X

X

X

NIE [82]

X

X

X

X

SE

X

X

X

Otázka 4.5 bola položená štyrom krajinám zahrnutým do dotazníka v roku 2017 (v roku 2016 nebola položená severským krajinám) takto:

Existuje všeobecná stratégia, ktorou sa riadi výber elektronického Braillovho písma pre zrakovo postihnuté dieťa, alebo to závisí od konkrétneho individuálneho posúdenia?

Tri zo štyroch krajín uviedli, že rozhodnutia vychádzajú z individuálneho posúdenia dieťaťa (AT, FR, IT). V Estónsku neboli všetky pomôcky vhodné pre estónsky jazyk, takže tu sa pri rozhodovaní skôr vychádzalo z dostupnosti pomôcok. Ďalšie vplyvy na výber zahŕňali technické špecifikácie a mieru zladenia s inými zariadeniami v triede (FR). V Taliansku mala na výber vplyv aj dostupnosť zariadení. Autor tu tiež zaznamenal, že sa uprednostňoval rečový softvér pred zariadeniami, pretože je pravdepodobnejšie, že bude okamžite k dispozícii.

Otázka 4.6 sa pýtala:

Existujú špecializované kurzy určené na výučbu používania elektronických Braillových zariadení?

Boli poskytnuté tieto odpovede:

Áno

Nie

Nie, ale školenie je súčasťou iných kurzov

DK[83] , FR, IT

AT, FI [84]

EE, NO, SE

Otázka 4.7 sa pýtala:

Existuje vhodný národný softvér, ktorý zabezpečuje správne zobrazenie súborov na displeji v Braillovom písme?

Väčšina autorov uviedla, že kód je štandardizovaný (AT, FR, IT), zatiaľ čo dvaja uviedli existenciu národného softvéru (FI, NO).  Švédsko uviedlo, že národný orgán pre Braillovo písmo to označil za problém.

V otázke 4.8 bolo položených niekoľko otázok týkajúcich sa používania smartfónov a školení o ich používaní. Otázky a odpovede sú zhrnuté nižšie s otázkami na ľavej strane:

Otázka

Áno

Nie

Používajú mladí ľudia smartfóny?

AT, DK, EE, FR, IT, NO, SE

FI

Používajú pri nich displeje s Braillovým písmom?

AT, DK, FI, FR, IT, NO, SE

EE

Používajú písanie v Braillovom písme pomocou smartfónov?

AT, DK, EE, FI, FR, NO

IT, SE

Je k dispozícii štruktúrované školenie?

DK, FI, NO, FR[85] , IT, IS, SE

AT, EE [86]

 

Oddiel 5 Dostupnosť a používanie strojov na písanie Braillovým písmom

Otázka 5.1 sa pýtala:

Majú všetky zrakovo postihnuté deti k dispozícii písací stroj: doma, v materskej škole, v predškolskom zariadení, v triede a na iných miestach?

Všetky krajiny uviedli, že všetky oprávnené deti majú prístup k Braillovmu písmu, ktoré môžu používať na všetkých miestach vrátane domácnosti a predškolských zariadení a tried. V štyroch krajinách (FR, FI, NO, SE) boli stroje niekedy k dispozícii deťom v materskej škole, ak sa to považovalo za vhodné. V Estónsku boli stroje na používanie v triede bezplatné, ale používatelia museli zaplatiť 10 % nákladov na používanie stroja doma.

Otázka 5.2:

Existujú kvalifikované služby na opravu/údržbu písacích strojov?

Boli poskytnuté tieto odpovede:

Áno

Nie

AT, DK, FI, IS, NO, SE, FR, IT

EE, IT

Niektoré krajiny doplnili svoje odpovede o výhrady. Vo Francúzsku bolo poukázané na to, že nie je dostatok ľudí vyškolených na vykonávanie opráv, takže je ťažké dať stroj opraviť. Talianske organizácie uviedli dve rôzne odpovede. Na jednej strane sa uvádzalo, že opravárenská služba existuje, ale na druhej strane Federazione Nazionale Ist. Prociechi uviedla, že opravárenská služba je k dispozícii len pre tlačiarne Braillovho písma.

Otázka 5.3 sa pýtala:

Musí koncový používateľ prispievať na opravu/údržbu písacieho stroja?

Uvedené odpovede boli:

Áno

Nie

Otázka nebola zodpovedaná

AT, FR, IT

DK, [87]EE, FI, FR, IS

DK, SE

 

Vo Francúzsku bolo oficiálne stanovisko, že opravy sú bezplatné. Náklady na opravu však boli k dispozícii len raz za päť rokov. V praxi museli ľudia niekedy za servis zaplatiť.

Otázka 5.3 sa pýtala:

Aké typy písacích strojov sa používajú vo vašej krajine?

Všetky krajiny uviedli, že sa používajú najmä písacie stroje Perkins. Dánsko označilo Pronto a Hims U2. Estónsko a Švédsko tiež Tatrapoint a Taliansko písací stroj Braillo 400. Island uviedol, že sa používajú stroje Papenmeier, Focus, Hims a Baum.

Oddiel 6 Vzdelávacie a hracie materiály

Krajiny boli tiež požiadané o informácie o tom, či národné knižnice vydávajú materiály v Braillovom písme na papieri a na elektronických zariadeniach pre rôzne vekové kategórie a záujmy. Táto časť prešla v druhom roku projektu revíziou, pričom Rakúsko, Estónsko, Francúzsko a Taliansko dostali v porovnaní so severskými krajinami v roku 2016 trochu iné otázky. Preto bol materiál opäť mierne reštrukturalizovaný, aby bolo možné porovnanie.

Otázka 6.1 sa pýtala:

Vytvára knižnica pre nevidiacich a slabozrakých alebo informačné centrum (centrá) doplnkové materiály v Braillovom písme prispôsobené rôznym vekovým skupinám a predpokladaným záujmom?

Táto otázka sa prekrýva s materiálom v oddiele 1; tu sa však uvádza miera individualizácie výrobkov podľa veku používateľov, a nie výroba materiálov ako celku.

Všetky krajiny odpovedali "áno" s výnimkou Estónska, kde tieto informácie neboli k dispozícii.

Francúzsko uviedlo, že je potrebné zaplatiť, hoci nebolo jasné, či za informácie o materiáloch alebo za samotné materiály. Bolo uvedených niekoľko príkladov materiálov a podpory primeranej veku: vo Fínsku si deti mohli na Vianoce objednať "list od Santu" a v triedach, kde sa učilo dieťa so zrakovým postihnutím, boli k dispozícii reliéfne a tlačené abecedy v Braillovom písme. Detské rehabilitačné služby tiež pripravili "Prípad s Braillovým písmom", ktorý bol zameraný na podporu detí v predškolskom veku. Autorka zaznamenala potrebu ďalších materiálov, ktoré by sa mohli používať so spolužiakmi. V Nórsku a Švédsku existoval "Braillov klub", ktorý ponúkal materiály v Braillovom písme a hmatové obrázky pre deti vo veku 5 až 12 rokov. Knižný klub poskytoval návrhy na čítanie pre tínedžerov vo Švédsku. Ostatné krajiny príklady neuviedli.

Otázka 6.2 sa pýtala:

Organizujú sa súťaže alebo iné druhy hravých aktivít, aby sa zrakovo postihnuté dieťa naučilo ovládať Braillovo písmo?

Odpovede boli nasledovné:

Áno

Nie

Otázka nebola zodpovedaná

AT, DK, EE[88] , FR[89] , IS, SE

DK, AT, NO

 IT

Estónsko a Francúzsko uviedli konkrétne súťaže a podporili aj iné hry. V Rakúsku a Estónsku sa deťom so zrakovým postihnutím rozdávali hracie karty v Braillovom písme. Vo Fínsku, Taliansku, Nórsku a Švédsku sa hracie karty deťom nedávali zadarmo, ale bolo ich možné kúpiť. Fínsko tiež uviedlo, že učitelia boli podporovaní v tom, aby do hier pridávali Braillovo písmo.

Otázka 6.3 sa pýtala:

Je prioritou, aby sa dieťa so zrakovým postihnutím stretlo s inými osobami ako vzormi (mladými, dospelými) so zrakovým postihnutím, ktoré môžu demonštrovať výhody používania Braillovho písma a zručného narábania s ním?

Odpovede boli nasledovné:

Áno

Nie

AT, DK, FI, FR, IT, IS[90] , NO, SE

EE

Krajiny, ktoré odpovedali kladne, s výnimkou Rakúska, uviedli príklady, kedy k tomu došlo. V niekoľkých prípadoch to bola organizácia nevidiacich, ktorá organizovala najmä kontakt s modelmi (FR, IT, IS, NO). To by mohlo predstavovať organizačné problémy vo Francúzsku, kde žiaci môžu navštevovať školy po celej krajine. Keďže kontakt sa často uskutočňoval v určitom čase, napríklad počas letných táborov (NO) alebo pri návšteve kurzov Braillovho písma, bol niekedy dosť krátky, a nie dlhodobý. Švédsko a Island uviedli, že kontakt nebol celkovo dostatočný. Estónsko síce na otázku odpovedalo "nie", ale s výhradou, že nie je oficiálne organizovaný, čo naznačuje, že môže existovať určitý ad hoc alebo neformálny kontakt.  

Otázka 6.4 sa pýtala:

Sú rodičom, ostatným členom rodiny a vychovávateľom/učiteľom ponúkané inštrukcie/školenia, aby pochopili, ako sa nevidiace dieťa môže hrať so zrakovo postihnutými kamarátmi, ak sa na hračky alebo iné materiály vhodným spôsobom pridá Braillovo písmo?

Zhrnutie odpovedí je nasledovné:

Áno

Nie

DK, EE, FI, FR, IS, NO, SE 

AT, IT

Vo väčšine krajín, ktoré na túto otázku odpovedali kladne, bolo toto školenie súčasťou kurzov pre rodičov a učiteľov. Francúzsko tiež uviedlo internetové diskusné skupiny ako zdroj podpory pre rodičov a učiteľov a dostupnosť internetovej hernej platformy pre[91] zrakovo postihnutých používateľov. V Estónsku boli informácie k dispozícii, keď sa rodičia a učitelia obrátili na poradenskú službu.

V Nórsku boli kurzy ponúkané aj spolužiakom nevidiacich žiakov. Počas týchto školení čitatelia Braillovho písma často spolu s učiteľom inštruovali aj o tom, ako hrať hry, ako používať Braillov stroj a čítať Braillovo písmo. 

Z odpovedí nebolo jasné, či boli tieto iniciatívy v jednotlivých krajinách rozšírené, alebo išlo o "jednorazové" prípady.  

Otázka 6.5 sa pýtala:

Bol vypracovaný katalóg nápadov, kde v domácnosti atď. možno použiť Braillovo písmo, aby sa preukázal jeho význam (napr. na spotrebičoch, kuchynskom náradí, koreninách, na liekoch, pri výbere škatuliek a zásuviek)?

 Odpovede boli nasledovné:

Áno

Nie

DK, FI, FR[92] , IS[93] , NO, SE [94]

AT, EE, IT

Ďalšie podrobnosti o publikáciách alebo dôvodoch, prečo neboli vypracované, neboli uvedené (pozri však iné časti tejto správy).

Oddiel 7 Orgány pre Braillovo písmo

Krajiny boli požiadané[95] :

Existuje vo vašej krajine orgán/rada/organizácia pre Braillovo písmo?

Odpovede sú zhrnuté nižšie:

Áno

Nie

AT[96] , DK, EE[97] , FI[98] , FR[99] , IS, IT, NO, SE

EE

Hoci Estónsko na túto otázku odpovedalo "nie", autor uviedol podrobnosti o pracovnej skupine, ktorá bola zodpovedná za vývoj estónskeho Braillovho písma, a ďalšie informácie o jej práci. Na účely tejto správy bola preto zaradená do skupiny "áno", ako aj "nie".

Vo všetkých krajinách s národným orgánom boli jeho členmi používatelia Braillovho písma, poskytovatelia služieb a učitelia. Vo všetkých prípadoch si organizácie náklady na účasť na stretnutiach financovali samy; nebolo jasné, či boli na tento účel vyčlenené osobitné finančné prostriedky, ale Francúzsko a Estónsko uviedli, že neboli financované vládou.

S výnimkou Estónska boli tieto orgány určitým spôsobom formálne zriadené. Zasadnutia sa konali podľa potreby alebo v prípade problémov (AT, EE) a raz alebo dvakrát ročne (FR). Fínsky orgán bol oficiálne ustanovený každé štyri roky.

Oddiel 8 Ďalšie otázky

Krajiny boli požiadané o ďalšie otázky, na ktoré chceli upozorniť, a niektoré tak urobili (FI, FR a IT).

V Taliansku sa vyskytli obavy o včasnú a dostatočnú dostupnosť materiálov. Poukázalo sa najmä na to, že:

"Odhaduje sa, že z 250/300 nevidiacich detí na základných školách dostáva učebné materiály v Braillovom písme len polovica z nich, a to nie vždy na začiatku školského roka ako vidiace deti.

Aby sa zabezpečilo, že nevidiaci časom nestratia znalosť Braillovho písma, malo by sa podporovať používanie braillovských displejov: z ekonomických dôvodov sa príliš často uprednostňuje syntéza pred Braillovými displejmi, čo má hrozné následky pre gramotnosť v Braillovom písme."

Fínsko tiež upozornilo na nedostatky vo vzdelávacom systéme vo vzťahu k deťom so zrakovým postihnutím:

"V roku 2016 boli obnovené národné základné učebné osnovy pre vzdelávanie a teraz je súčasťou učebných osnov aj programovanie. Zatiaľ neexistujú žiadne usmernenia, ako by sa mali deti so zrakovým postihnutím učiť programovanie. Je to otázka, o ktorej je potrebné diskutovať."

V prípade Francúzska boli za obzvlášť problematické označené problémy medzinárodnej komunikácie:

"Čo sa týka matematiky a vedeckých zápisov, je mi úprimne ľúto, keď si spomeniem na množstvo zápisov používaných na celom svete, pričom mnohé krajiny si vytvorili vlastné: Francúzska notácia v Braillovom písme vo všetkých francúzsky hovoriacich krajinách, Nemethova notácia v USA a Grécku (možno aj v ďalších), ruská atď. …. Latex v Nemecku..."

 

 

Dodatok 2 Podrobné poznámky k návštevám krajín

Táto časť obsahuje ďalšie podrobnosti o návštevách krajín, ktoré dopĺňajú vyššie uvedené správy.

Estónsko: Návšteva krajiny september 2017

Dňa 15. septembra sa konalo stretnutie, na ktorom sa diskutovalo o vyučovaní Braillovho písma v Estónsku. Prezentované boli aj zistenia z dotazníka, ktorý vyplnilo Estónsko. 

Účastníci

Kairi Elmits (učiteľka Heleninej školy pre nevidiacich, Tallinn, učiteľka Braillovho písma na škole a poradenstvo pre deti v hlavných školách)

John Heilbrunn (Dánsko, DAB, projekt EBU, nevidiaci)

Tarja Henikainen (ICEVI Europe)

Priit Kasepalu (viceprezident EBU, nevidiaci), znalý rozloženia predchádzajúceho vedúceho knižnice

Riina Kitting (škola v Tartu, riadiaca učiteľka pre nevidiacich), riaditeľka školy

Marja Kiwihall (Estónska knižnica pre nevidiacich, vydáva beletriu, zvukové knihy vo formáte Daisy)

Anne Kóiv (Štátna škola pre nevidiacich v Tartu), učiteľka Braillovho písma pre deti a dospelých nevidiacich (spoluautorka príručky o estónskom Braillovom písme)

Erki Korp (riaditeľka školy Helen v Tallinne, ktorú prevádzkuje miestny úrad (nepočujúce deti aj deti s rečovými problémami, od materskej školy, 8 detí a 18 detí)

Monica Lóvi EBU (Estónska únia nevidiacich, VI, učiteľka)

Tiiu Rahuoja (Ministerstvo školstva a výskumu), podpora štátnych škôl pre deti so špeciálnymi potrebami, výrobca vzdelávacích materiálov, kníh v Braillovom písme

Jakob Rosin (člen predstavenstva EBU, technologický novinár a poradca, nevidiaci)

Mari Sepp (výkonná riaditeľka EBU) sa zaujíma o prístupnosť

Kerli Tinnosaar (stály člen predstavenstva EBU)

Pripomienky k otázkam uvedeným v dotazníku

Účastníci diskutovali o hlavných bodoch dotazníka a objasnili niektoré relevantné otázky.

V Estónsku neexistuje osobitná registrácia pre sociálne dávky, okrem registrácie poistencov, ktorí poberajú sociálne dávky. Usúdilo sa, že registrácia osôb so zdravotným postihnutím by sa mohla zlepšiť.

Estónsky rehabilitačný systém sa zameriava najmä na zdravotnú starostlivosť. V niektorých prípadoch sa zdravotnícky personál alebo rodičia mladých ľudí môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc na rehabilitačné centrum, školu v Tartu.

Vzdelávací systém poskytuje podporu a pomoc deťom od jeden a pol roka až do ich 21 rokov. Ponúka tiež pomoc rodičom a učiteľom. Táto pomoc sa neposkytuje automaticky a zavádza sa len vtedy, ak rodičia alebo učitelia o ňu požiadajú.

Väčšina nevidiacich detí chodí do špeciálnych škôl a približne tretina do bežných škôl. Od januára 2018 sa tieto pojmy zmenia a nebude existovať kategória "špecializovaných" zariadení. Všetko bude patriť do hlavného prúdu.  V čase tohto stretnutia nebolo jasné, ako to ovplyvní špecializované zariadenia a akí odborníci a služby budú pre nevidiace deti k dispozícii.

Finančná podpora pre školy sa nepovažovala za dostatočnú. Poskytnuté peniaze sa povinne nepoužívajú na konkrétne potreby detí, takže sa môžu presunúť do iných oblastí a na iné účely.

O formáte kníh rozhodujú špeciálni pedagógovia, asistenti učiteľa, rodičia detí a v prípade starších žiakov aj samotní žiaci. Objednávanie kníh sa realizuje prostredníctvom ministerstva a školy v Tartu.  Jedným z problémov je, ak učitelia žiadajú rôzne knihy v rámci toho istého predmetu (neexistuje harmonizácia).  Obrázky a grafiky nie sú vyhotovené alebo nie sú na hodinách vhodne využité.

Malý počet nevidiacich detí ročne ďaleko prevyšuje počet detí s poruchami správania: hyperaktívnou poruchou pozornosti (ADHD), autizmom a inými ochoreniami.

Znižoval sa počet kurzov pre asistentov učiteľov a počet dní na vzdelávanie a na tieto kurzy sa vysielalo menej učiteľov. V súčasnosti sa pociťuje, že neexistuje žiadny vhodný špecifický program vzdelávania rodín a rodičov v Braillovom písme. Ak sa kurzy pre rodičov ponúkali, organizovali ich mimovládne organizácie a špecializovaná škola.

Používanie Braillovho písma v Estónsku

V používaní Braillovho písma bolo zaznamenaných niekoľko trendov. Osembodové Braillovo písmo sa používa viac na čítanie ako na písanie.  Tlačené Braillovo písmo bolo vždy šesťbodové.

Predtým deti dostávali knihy v Braillovom písme na papieri.  V poslednom čase sa čoraz viac presadzuje elektronický formát.  Pri vedeckých predmetoch sa stále používalo Braillovo písmo na papieri, ale pri používaní vedeckých zápisov sa používalo elektronické Braillovo písmo.

Jakob, 22-ročný čitateľ a pisateľ Braillovho písma, si myslel, že Braillovo písmo na základe zmluvy zvyšuje rýchlosť a nakoniec nie je ťažké sa ho naučiť. Kontrahované Braillovo písmo vyvinul jeden človek v Estónsku, ale zatiaľ nebolo ďalej testované a rozširované. Tvrdil, že nie je potrebná autorita pre Braillovo písmo: bola vypracovaná príručka o Braillovom písme. Ministerstvo školstva a špecializované školy sa stretávajú a prijímajú rozhodnutia možno raz ročne. Rada by však mohla vypracovať spôsob propagácie Braillovho písma a prijímať oficiálne rozhodnutia o jeho používaní. 

Zvukové knihy sa používali pri románoch, ale nie pri učebniciach.  Čoraz častejšie sa používali elektronické knihy, najmä vo vysokoškolskom vzdelávaní, kde mohli byť hlavným zdrojom čítania, pričom sa využíval syntetizátor reči v počítači.

Systém elektronického vzdelávania v Estónsku mal veľké množstvo problémov s prístupnosťou pre pomerne malý počet nevidiacich študentov.  Existovali metódy "obchádzania", ktoré by mohli problémy vyriešiť, ak by boli známe a aplikované. Zistilo sa, že vývojári neboli naklonení zmene existujúcich systémov, aby boli prístupnejšie.

Braillove displeje a ďalšie vybavenie zakúpené študentmi boli z deväťdesiatich percent financované zo sociálneho poistenia. Ak ich poskytla škola, dotácia sa neposkytovala. Dobročinné organizácie niekedy platili zariadenia a vybavenie pre jednotlivcov.

Opravy a údržba zariadení, napríklad Perkins Braillers, sa mohli vykonávať, ale platenie bolo problematické a neboli zavedené žiadne systémy.  V škole pre nevidiacich bolo množstvo "neaktívneho" vybavenia.  

Účasť na učebných osnovách

Existoval všeobecný národný učebný plán, zjednodušený národný učebný plán a individuálny učebný program pre niektoré deti. Ak mal žiak ťažkosti s učením a postupovalo sa podľa zjednodušeného učebného plánu, k národnému programu sa mohli pridať špeciálne témy, ako napríklad orientácia a mobilita, činnosti každodenného života a Braillovo písmo. V každom kraji existovalo poradenské centrum, kde sa rozhodovalo o tom, či nevidiace dieťa má absolvovať normálny alebo zjednodušený učebný program.

V bežných školách môžu byť nevidiace deti oslobodené od niektorých predmetov, napríklad od telesnej výchovy. Učitelia môžu oslobodiť alebo upraviť vzdelávanie detí, pričom konečné rozhodnutie prijíma riaditeľ školy. Študijné plány neboli vždy presne zaznamenané a konkrétne úpravy neboli vždy zaznamenané.

Materiály na skúšku sa prepísali v centre a potom sa vrátili do školy, kde sa rozdali v deň skúšky. Objednávanie materiálov v Braillovom písme sa muselo uskutočniť v značnom časovom predstihu pred časom, keď boli potrebné. V prípade spontánneho použitia mal asistent učiteľa zabezpečiť verzie v Braillovom písme. V praxi však nebolo jednoduché, aby sa v takýchto situáciách výroba uskutočnila.

Reliéfne stroje na Braillovo písmo môžu byť nečinné. Knižnicu pre nevidiacich spravovalo ministerstvo kultúry, a preto nebolo jednoduché požiadať knižnicu o pomoc pri výrobe učebných materiálov v Braillovom písme v krátkom čase.

Počet nevidiacich detí v bežných školách bol malý, a preto bol dopyt v súčasnosti malý; mohol by sa však zvýšiť, pretože sa odstránil pojem "špecializovaný" a metódy (učenia sa prostredníctvom činnosti) sa stali dominantnými.

Modely rolí a sociálny kontakt

V malej krajine s malou komunitou bolo stretnutie s inými nevidiacimi ľuďmi veľmi užitočné. Tábory organizovali rôzne organizácie a zvyčajne boli založené na projektoch.

Pre nevidiacich prítomných na stretnutí bolo dôležité aj stretnutie s inými nevidiacimi prostredníctvom internetu. Online kontakt bol prvým krokom k osobnému stretnutiu s ľuďmi. Systém pen friend tiež podporoval výmenu skúseností a mohol byť podnetný pre deti a rodičov.

Vývoj a problémy

Dnes si môžete zvukové knihy stiahnuť cez internet lacno, pohodlne a prenosne. Ľudia, u ktorých sa slepota vyvinula v neskoršom veku, si ťažko osvojovali Braillovo písmo. Braillove aplikácie boli veľmi užitočné v tom, že umožňovali ľuďom písať oveľa rýchlejšie. Prípadne by používanie Braillovho displeja so smartfónom zlepšilo gramotnosť.

Taliansko: 17. októbra 2017, Taliansko: návšteva krajiny

Stretnutie na adrese: Francesco Cavazza Institute of the Blind, Bologna

Nasledujúce poznámky pochádzajú zo stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v talianskej Bologni ako jednej z krajín, na ktoré sa zameral projekt EBU Braillovo písmo. 

Technológie, alternatívy k Braillovmu písmu a stresujúce a neustále náročné prostredie si vyžadujú riešenia a techniky, ktoré sú rýchle a účinné, a nie lipnutie na ideologických presvedčeniach a náladách.

Z nižšie uvedených poznámok vyplýva, že všetci účastníci - takmer bez výnimky - boli používateľmi Braillovho písma od útleho veku a používali ho počas školskej dochádzky a aj neskôr, pokiaľ sa pohybovali v akademickom prostredí. Zdá sa, že menej z nich bolo veľmi odhodlaných používať Braillovo písmo dnes v každodennom živote, hoci sa zdá, že prevažná väčšina považovala Braillovo písmo za nevyhnutné pre svoje vzdelávacie výsledky.

Zaujímavá bola kombinácia Braillovho písma v rôznych formátoch a prostrediach s používaním iných nástrojov a metód, čo sa zdá byť celkom zrejmé.

Na zasadnutí sa zúčastnili členovia riadiacej skupiny: Clara Ori, Cecilia Ekstrand, John Heilbrunn.

Tlmočník z Unione Italiana dei Ciechi (UIC): Patricia Segna.

Privítal ich viceprezident Inštitútu nevidiacich Francesco Cavazza

Účastníci

Na stretnutí, ktoré bolo zamerané na používanie Braillovho písma, sa zúčastnili tieto osoby. Okrem podrobností o účastníkoch sú nižšie uvedené aj otázky, ktoré nastolili a ktoré považovali za dôležité.

Pán Michele Borra, 64 rokov, (učiteľ), používateľ Braillovho písma, viceprezident Inštitútu Francesca Cavazzu pre nevidiacich.

Pán Irid Domnori, 27 rokov, nevidiaci, vyrastal s Braillovým písmom (vyškolený na rovesníckeho poradcu),

Pani Badia Benlaamiria, 28 rokov, používa Braillovo písmo od roku 2008, keď oslepla; počas vzdelávania používala Braillovo písmo, ale nepoužíva ho denne.

28-ročná pani Kedrit Shalari sa v detstve naučila čítať a písať Braillovo písmo a v súčasnosti ho využíva pri štúdiu cudzích jazykov.

30-ročná pani Fortuna Russo sa naučila Braillovo písmo, keď mala tri roky. Používa ho pri štúdiu cudzích jazykov. Opustila ho pre nedostatok kníh. Mala Braillov displej, ale veľmi ho nepoužívala.

Pani Paola Sema, 40 rokov, od narodenia slepá. Braillovo písmo sa naučila už na základnej škole, používala ho na vzdelávacie a zábavné účely, aj na univerzite pri štúdiu jazykov, kde bolo Braillovo písmo nevyhnutné. Používala ho s Braillovým displejom na písanie telefónnych čísel. Cítila, že je dôležité písať správne.

Pani Marta Ghelli, 32 rokov, nevidiaca. Braillovo písmo sa naučila na základnej škole. Na strednej škole ho používala na cudzie jazyky, pri práci učiteľky a na osobné účely.

Giulio Cevenini, 24 rokov. Braillovo písmo začal používať na základnej škole. Používal bridlicu a stylus, neskôr braillov stroj a počítač a neskôr aj syntézu reči. Cítil, že Braillovo písmo je nevyhnutné pre matematiku, pre štúdium na univerzite, aby sa uľahčila kontrola písma a aby bolo možné robiť okamžité opravy. Hovoril, že je nenahraditeľné.

Pani Paola Gamberini, 55 rokov, narodená ako slepá. Pri štúdiu používala Braillovo písmo, najprv klasiku a potom filozofiu. V tom čase neboli k dispozícii žiadne kompenzačné pomôcky. Neskôr sa stretla so službami vo výchovnom poradenstve, kde bolo Braillovo písmo dôležité pre jej prácu. Povedala, že pomocou rečových výstupov nemôže byť taká presná. Od roku 2009 používala nový program vyvinutý na dôkladné štúdium starogréčtiny (BrailleKoiné) [100]. Softvér bol dostupný v Unicode na internete.  Reč nie je užitočná na použitie pri takomto štúdiu.

Vito Lapietra, 62 rokov. Braillovo písmo používal od základnej školy. Používal ho na zábavné účely.  Podpora Braillovho písma prostredníctvom technológie počas vzdelávania (zobrazenie Braillovho písma bez reči, aby bolo v súlade s papierovým Braillovým písmom).  Nevyhnutné pre cudzie jazyky a písanie textu a pre matematiku.  Dokonca aj braillovské displeje využívajú "skutočné Braillovo písmo". Uviedla, že veľkosť bodov na displeji rovnaká ako na papieri robí Braillovo písmo na displejoch úspešným. Používala ho na hranie kariet a na kontakt s ľuďmi. Uviedla, že je dôležité chrániť Braillovo písmo.

Giulia Poggioli, 21 rokov. Braillovo písmo sa naučila v 7 rokoch. Braillovo písmo používala aj pri štúdiu latinčiny a gréčtiny. Vo veľkej miere používala Braillovo písmo aj rečový výstup. Aj na zábavu bolo Braillovo písmo užitočné a mohla sa pripojiť k priateľom pri herných aktivitách.

Andrea Prantoni, 61 rokov (predseda miestnej pobočky Talianskej únie nevidiacich a slabozrakých v Bologni). Braillovo písmo sa naučil na základnej škole. Začal v inštitúte pre nevidiacich a používal ho až na univerzite a keď pracoval ako programátor. Braillovo písmo mu uľahčilo prácu so softvérom v banke, kde bol zamestnaný. Používal reč, ale pri článkoch uprednostňoval počítač a displej v Braillovom písme.  Počúvanie reči bolo dobré na rýchly pohľad na dokument.  Uviedol, že je nevyhnutné zvýšiť informovanosť bežných učiteľov, aby sa inštitúcie pre nevidiacich mohli zaoberať potrebou pomôcť nevidiacim zdokonaliť sa v používaní Braillovho písma.

Fernando Torrente, 60 rokov. Braillovo písmo sa naučil v detstve. Používa digitálne Braillovo písmo a niekedy aj hlasový výstup. Na čítanie zložitých textov bolo Braillovo písmo vhodnejšie a umožňovalo lepšie porozumenie. Uviedol, že je to skutočný nástroj na čítanie. Braillovo písmo používal na riadenie projektov v tomto inštitúte.

Irene Balbo, 42 rokov. Braillovo písmo sa naučila od učiteľky v materskej škole, keď mala päť rokov. Bola to "jediná vec, ktorú má navždy rada". Používala zariadenie, ktoré umožňovalo hrať sa s Braillovým písmom, skúšala konfiguráciu Braillových buniek. S tým sa mohli hrať aj vidiaci kamaráti. Teraz bol počítač užitočný na manipuláciu s Braillovým písmom. Braillovo písmo a reč idú spolu. Nostalgicky môže byť Braillovo písmo na papieri nádherné. Nájsť Braillovo písmo kdekoľvek ju nečakane veľmi potešilo. Braillov displej bol dobrý pre operátorov telefónnych ústrední.  Na to, aby sa správne písalo, bolo Braillovo písmo nevyhnutné. Braillovo písmo by sa nemalo spájať s niečím smutným, ale naopak, s pozitívnymi pocitmi a myšlienkami.

Pán Sabato De Rosa, 55 rokov. Braillovo písmo bolo "nerozlučným partnerom jeho života". Braillovo písmo sa učil od troch rokov v materskej škole a v súčasnosti ho využíva v práci na poskytovanie pomoci v rámci asistenčných technológií.  K dispozícii mal braillovské displeje s asistenčným softvérom. Poukázal na tieto dôležité výhody: 1: na boj proti negramotnosti; 2: na orientáciu v priestore "trénuje sa so stylusom v obdĺžniku, trénuje sa chápanie priestoru".  3: metóda na spružnenie mozgu a na podporu predstavivosti.

Pán Gabriele Battaglia, 43 rokov, narodil sa slepý. Braillovo písmo sa naučil v siedmich rokoch. O skutočnom kúzle Braillovho písma hovoril, keď sa s ním stretol na displeji spolu s počítačom. Miloval Braillovo písmo s 8 bodmi a používal ho pri hraní šachu.

Diskutovalo sa o týchto témach:

Postoje - Rodina a rodičia

Deti sa Braillovmu písmu venovali viac ako ich rodiny. Rodičia častejšie akceptovali Braillovo písmo, keď sa deti narodili nevidiace. Väčší problém bol v rodinách, kde deti strácali zrak postupne alebo kde bol zrak taký slabý, že na čítanie textu v tlačenej podobe bolo potrebné silné zväčšenie. Pre rodičov bolo ťažké pochopiť, že deti sa oveľa viac opotrebovali, keď museli čítať text, ktorý bol tak veľmi zväčšený. S používaním počítača s rečou by nemali začínať.

Na emocionálne a praktické zapojenie rodiny, vrátane detí študujúcich Braillovo písmo, sa považovalo za dôležité vyškoliť učiteľov a rodičov a podeliť sa o záujem. Medzi užitočné aktivity patrilo precvičovanie písania písmen, zapojenie do inkluzívneho vzdelávania, pomoc rodičov deťom s domácimi úlohami, používanie hracích kariet, písanie správ a iné možnosti hry.

V tíme bol niekto, kto učil Braillovo písmo tímy učiteľov a rodičov, keď boli deti v predškolskom veku. Učitelia sa učili príslušnú postupnosť pri učení Braillovho písma. Nebolo to však tak v celom Taliansku. V niektorých oblastiach to fungovalo celkom dobre, zatiaľ čo v iných regiónoch nebol dostatok kvalifikovaných učiteľov.

Základné kurzy Braillovho písma pre učiteľov a vychovávateľov v Bologni sa nepovažovali za dostatočné na to, aby si deti osvojili Braillovo písmo. O kurzy bol v prvých rokoch vzdelávania detí veľký záujem. Tento záujem však klesol, keď sa začali používať počítače.

Relevantné a dôležité použitie Braillovho písma

Účastníci diskutovali o dôležitých spôsoboch použitia Braillovho písma. Medzi ne patrilo: označovanie na obaloch liekov, dátumy spotreby, mapy, šampóny v hoteloch, kozmetika, potraviny v supermarketoch, čísla izieb v hoteloch, na mapách dverí, dvere na WC, automaty, názvy ulíc na rohoch, bankomaty, divadlá, lietadlá, čísla sedadiel vo vlaku, čísla autobusových liniek na zastávkach a jedálne lístky v reštauráciách.

Vzory, motivácia, rovesnícke poradenstvo

Prezentácia Braillovho písma ako užitočného spôsobu odovzdávania informácií sa považovala za nevyhnutnú na podporu jeho používania. Napríklad ukázanie, že pomocou Braillovho písma možno znížiť frustráciu a dosiahnuť užitočné veci. Svedectvá by sa mali odovzdávať deťom a mladým ľuďom. Braillovo písmo by malo byť viac viditeľné; malo by sa ukazovať v masmédiách, nie ako niečo zvláštne, ale zobrazované v mnohých situáciách. To by malo zabezpečiť, aby rodičia vnímali Braillovo písmo ako užitočné.

Rýchlosť čítania

Niekedy sa merala rýchlosť čítania detí. Väčšina nevidiacich detí v Bologni mala aj ďalšie postihnutie. Preto sa meralo čítanie len tam, kde sa očakávali veľmi dobré výsledky. Vo všeobecnosti sa zdalo, že nevidiace deti čítajú pomalšie, najmä ak mali iné zdravotné postihnutie.

Testy tichého čítania ukázali, že vidiaci ľudia čítajú rýchlejšie ako čitatelia Braillovho písma. Pri hlasnom čítaní mala byť rýchlosť u oboch skupín rovnaká.

Aktualizácia a zdokonaľovanie existujúcich zručností v Braillovom písme v neskoršom veku

Možnosť aktualizovať a zlepšovať si zručnosti v Bologni neexistuje. Ľudia sa museli cvičiť sami. Keďže neexistovalo Braillovo písmo 2. stupňa (zmluvne dohodnuté), nebolo možné sa v ňom zdokonaľovať.

Výber Braillovho písma alebo nie

Usúdilo sa, že poradcovia a konzultanti by mali byť schopní poskytnúť osobám so zvyškami zraku vhodné nástroje, aby pochopili, kedy by bolo Braillovo písmo užitočným spôsobom spracovania textov.

Účastníci zdôraznili, že nikto by nemal byť nútený vybrať si Braillovo písmo.

Francúzsko: Návšteva krajiny november 2017

Poznámky zo stretnutia, ktoré sa konalo 15. novembra 2017 v Groupement des Intellectuelles des Aveugles et Amblyopes (GIAA), Paríž.

Účastníci

Marie-Renée Hector, Natalie Lewi-Dumont, Francoise Magna a Ludovic Petit de Mange, GIAA.

Christian Bundgaard a John Heilbrunn, DAB.

NLD: odborný asistent, ktorý školí špeciálnych učiteľov, putovných a triednych učiteľov v oblasti zrakového postihnutia, člen ICEVI v oblasti gramotnosti. (Zrakovo postihnutý)

MRH: (učiteľ, bývalý predseda GIAA (Združenie nevidiacich a slabozrakých akademikov) (teraz podpredseda) Podsekretár Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes (CFPSAA), tiež člen ICEVI. (nevidiaci).

LPM: výskumný pracovník v oblasti astrofyziky, bývalý učiteľ na národnej škole pre nevidiacich, Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) Zapojený do "otázok týkajúcich sa prístupnosti" ako poradca.  (Čitateľ Braillovho písma a tiež veľkého písma, slabozraký).

FM: učiteľ matematiky na Národnom inštitúte mladých ľudí (INJA), teraz školský inšpektor a zamestnanec ministerstva zdravotníctva.  Predseda francúzskej komisie pre nevidiacich, ktorá rozhodla o normách pre Braillovo písmo (CEBF).  Poznala Braillovo písmo, ale čítala ho očami.

Niekoľko osôb sa nemohlo zúčastniť kvôli iným povinnostiam.

Systémy služieb

Existovali dva školské systémy (vzdelávací a zdravotnícky), ktoré majú vstupné údaje. Ich spôsoby vzdelávania učiteľov sa však navzájom veľmi líšili a kvalifikácia bola veľmi rozdielna. Vo Francúzsku bol systém založený na zdravotníctve pomerne účinný v praktických otázkach, zatiaľ čo vzdelávací program (CAPPEA) bol lepší v teoretických a pedagogických otázkach.

Nedávny vývoj zdôraznil menšie rozlišovanie medzi zmyslovými poruchami a všeobecnými problémami so zdravotným postihnutím, ako je autizmus a podobné oblasti. Poznanie a zvládnutie špeciálnej teórie a praktických spôsobov vyučovania nevidiacich alebo nepočujúcich preto nebolo také príťažlivé. Ľudia boli vyškolení ako všeobecní učitelia a potom učili špeciálnu pedagogiku všeobecne (nie so zameraním na potreby detí s určitým postihnutím).

Účastníci však uviedli, že je potrebné vedieť o tom, ako sa aktivizovať alebo získať informácie týkajúce sa konkrétnych problémov so zdravotným postihnutím.

Ďalšie nastolené otázky

Diskutovalo sa o príkladoch používania Braillovho písma a o vzoroch pri jeho používaní. Tie boli považované za veľmi dôležité pre zvýšenie povedomia a rozšírenie používania. Mladí študenti nemali vždy možnosť dozvedieť sa o tom, čo sa stalo v minulosti.  

Informácie

Francúzsko nemá žiadne štatistiky o nevidiacich deťoch, čo je v súlade s francúzskymi predpismi. Preto by sa názory mohli stať veľmi subjektívnymi. Nebolo známe, koľko detí sa naučilo Braillovo písmo na základnej škole.  Rodičovské združenia tiež nepoznali obraz a mnohé rodiny s nevidiacimi deťmi neboli ich členmi a neboli dosiahnuteľné.  Z tohto dôvodu sa mnohé deti dostali do veľkej izolácie. Časopisy sa vydávali, ale z historických dôvodov nebolo možné získať informácie o predplatiteľoch a zistiť o nich viac.  Bolo by potrebné osloviť všetky školy, aby sa získal správny obraz.

Hodnota Braillovho písma

Bol tu problém, že deti s minimálnymi zvyškami zraku sa odmietali učiť a používať Braillovo písmo. Problémom vo Francúzsku bolo, že ľudia by mali pochopiť, že Braillovo písmo nie je mechanizmus na marginalizáciu ľudí, ale prostriedok na výkon a zlepšenie príležitostí.

Učenie a používanie Braillovho písma

Účastníci uviedli, že v prípade detí je potrebné byť prísnejší a trvať na tom, aby sa učili a používali Braillovo písmo.  Čím boli deti mladšie, tým ľahšie sa im hralo, vnímalo a používalo Braillovo písmo. V opačnom prípade by deti vyrastali ako funkčne negramotné. Účastníci poukázali na to, že sa nemôžeme vrátiť o tri storočia späť a používať ústnu kultúru namiesto toho, aby sme používali písané médium ako základný nástroj.

V porovnaní s minulosťou bolo menej detí, ktoré úplne oslepli, a to vďaka rozvoju lekárskej a chirurgickej liečby. Skupina ľudí, ktorých sa to týkalo, bola preto menšia a stala sa viac ignorovanou.  Aj technológie teraz umožňovali škálovanie až do veľkosti písma 48, čo bolo síce možné, ale prakticky veľmi náročné na užitočné manévrovanie.

Na niektorých miestach vo Francúzsku sa rodičia učili porozumieť a používať Braillovo písmo. Tieto kurzy prebiehali na veľmi individuálnej úrovni a podľa individuálneho záujmu a dopytu. Vo všeobecnosti bolo vzdelávanie rodičov veľmi obmedzené. Ak bolo dieťa slabozraké, neexistovala jasná stratégia, ako ho naučiť Braillovo písmo. Dialo sa to podľa individuálneho plánu.  Rodičia sa spoliehali na rady ľudí a odborníkov, ktorí nie vždy mali pochopenie a lásku k Braillovmu písmu. Braillovo písmo sa často považovalo skôr za znak neúspechu než za prostriedok príležitostí.

Pokiaľ ide o rýchlosť čítania, porovnania sa uskutočnili u dospelých, ktorí používali rôzne dlhé displeje. Test bol doteraz jednorazový a nebol k dispozícii pre deti. 

Slabozraké deti sa na základnej škole neučia Braillovo písmo, a ak sa neskôr začnú učiť Braillovo písmo, učia sa len 1. stupeň. Účastníci sa domnievali, že by sa ho mali učiť v skoršom veku, pred 8. - 9. rokom života. Potom by sa ho mohli naučiť ľahšie.

Malé deti sa snažili naučiť Braillovo písmo vrátane skratiek.  Mali na to čas a motiváciu. Mladí ľudia získali pocit progresu pri osvojovaní a postupnom získavaní zručností. Pre dospelých sa prekážkou stal nedostatok času.

Diskutovalo sa o otázke zmluvného Braillovho písma a o tom, ako zabezpečuje efektívnosť. Vo všeobecnosti sa ukázalo, že starší nevidiaci ľudia ho dobre nepoznajú. 

Modely rolí

Na stretnutí sa dosiahol konsenzus v otázke dôležitosti a informovanosti o vzoroch. Počet nevidiacich učiteľov, ktorí by mohli byť pre deti inšpiráciou, klesal a v bežných školách vzory chýbali. S klesajúcim výskytom nevidiacich detí klesal aj počet učiteľov so špeciálnymi zručnosťami a vedomosťami o slepote a súvisiacich zručnostiach. Inklúzia bola najlepším riešením, ale veľmi dôležité bolo aj stretávanie sa s inými deťmi a mladými ľuďmi prostredníctvom súťaží a možnosť stretnúť sa s kvalifikovanými učiteľmi.

Používanie technológie

Technológia by mohla byť príležitosťou a možnosťou. Niektorí používali papierové verzie, zatiaľ čo iní používali elektronické displeje. Teraz je možné vytlačiť, čo sa chce, použiť to na niektoré účely a na iné účely použiť displej. Niektoré veci bolo jednoduchšie zobraziť na 8 bodovom elektronickom formáte (vedeckom).  Nástroje na konverziu a úpravu materiálov sa však mnohým učiteľom zdali neznáme.

Pre deti však bolo Braillovo písmo (text) na papieri základným a povinným východiskom pre učenie sa písať, aby mohli vnímať texty a naučiť sa pravopis. Niektoré nevidiace deti dostali prostredníctvom grantu stroj na písanie Braillovho písma, ktorý mohli používať doma, a v škole mohol byť tiež Brailler. Bolo ťažké nosiť stroj zo školy domov a späť.

Braillovo písmo ako metóda zadávania údajov do iPhonu bolo jedným z užitočných aktuálnych nástrojov, ktoré by sa mohli zvoliť. Spájala v sebe moderné technológie a bola skvelým osobným nástrojom.

Displej Orbit by mohol byť užitočným spôsobom, ako prekonať finančné obmedzenia pri získavaní elektronického prístupu k Braillovmu písmu. Bolo zaznamenaných niekoľko zaujímavých metód merania rýchlosti čítania v rôznych krajinách.

Príklady, kde by bolo Braillovo písmo užitočné a praktické

Účastníci uviedli niekoľko spôsobov použitia Braillovho písma: na výťahoch, na dverách, na číslach sedadiel a všade tam, kde by bolo užitočné a poskytovalo informácie za rovnakých podmienok ako vidiacim ľuďom. Braillovo písmo by sa malo používať aj na hračkách a malých detských knihách.

Zdieľanie informácií a publicita

Spoločnosti Dreaming Fingers (Les Doits Qui Revent) a Mains en Or vydávajú špeciálne knihy v Braillovom písme, ktoré však nie sú určené pre bežných predajcov. Z toho vyplýva, že je to prezentované ako okrajové a nie ako mainstreamové zariadenie.

UNILOCK (magnetický) bol vyrobený v Spojenom kráľovstve, ale nebol nevyhnutne známy a dostupný v iných krajinách alebo regiónoch.  Problémom však bolo množstvo dopytu, čo mohlo brániť rozvoju riešení.

Všetky novinky v oblasti techník a zariadení na sprístupnenie kvalitného Braillovho písma a grafiky by sa mali zverejňovať prostredníctvom rozsiahlej európskej siete. Bolo potrebné informovať o tom, kde sa dá tovar kúpiť, a zdieľať možnosti.  To zahŕňalo osobné a obchodné metódy a nápady.

Účastníci diskutovali o spôsobe financovania takýchto sietí. Jazykové bariéry by sa dali ľahko prekonať pomocou technológie. Jednotná európska agentúra by mohla koordinovať a umožniť celkovo vyšší dopyt po tovare a službách. Identita zdravotne postihnutých a zodpovedajúci identifikačný preukaz by mali byť všeobecné a uznávané v celej Európe.

Vo Francúzsku, v rámci školenia ministerstva zdravotníctva, Caegadv (aveugle et deficiente visuelle) bola možnosť pokračovať v školení pre určitú oblasť postihnutia.  Ak ľudia spĺňali potrebu kvalifikácie pre určitú oblasť zdravotného postihnutia, bola im ponúknutá.

Nebolo dostatočné množstvo vyškolených učiteľov, ale ich vedomosti boli lepšie v porovnaní s ľuďmi zo všeobecného vzdelávacieho systému. Problémom bolo zabezpečiť, aby pedagógovia pochopili, že je potrebné zamerať sa na špecifické oblasti, ako je napríklad zrakové postihnutie, čo vyplýva zo skutočnosti, že sa so zrakovo postihnutými osobami stretávajú pomerne zriedkavo. Vyskytli sa obavy, že hrozí drastické zníženie finančných zdrojov pre národnú školu pre nevidiacich.

Úlohou CFPSAA bolo stretávať sa s úradmi pri obhajobe práv zrakovo postihnutých ľudí, ale vzhľadom na nedostatok odborníkov sa nezdalo, že by sa tejto úlohy mohli zhostiť v takom rozsahu, ako by sa od nich očakávalo a ako by chceli.

 

Príloha 3 Anders Rönnbäck a Kia Johansson: Rozvoj dekódovacích zručností a plynulosti čítania Braillovho písma

Starší poradcovia: Švédska národná agentúra pre vzdelávanie a školy so špeciálnymi potrebami, Centrum zdrojov Vision

Úvod

Pri výučbe čítania Braillovho písma sa musí kombinovať kompetencia všeobecného učenia sa gramotnosti s tým, čo je jedinečné pre rozvoj hmatového čítania, kde je potrebná špecifická výučba počas niekoľkých rokov (Holbrook, 2008; Koenig & Holbrook, 2000).

Osvojenie si čítania Braillovho písma predpokladá náročné faktory na individuálnej úrovni, ako aj na úrovni prostredia. Na individuálnej úrovni závisí osvojenie si čítania od kognitívnych, taktilných a motorických schopností dieťaťa (Kamei-Hannan & Zell Sacks, 2012). Nedostatočné vedomosti o Braillovom kóde a jeho povahe medzi blízkymi osobami dieťaťa sú náročné na úrovni prostredia. Rovnako ako veľmi obmedzený prístup k veľkému množstvu a širokej škále textov vystavených vo všetkých oblastiach spoločnosti. Preučenie tvarov písmen, ktoré je potrebné na zautomatizovanie dekódovania, môže byť oneskorené alebo nemusí nastať vôbec.

Národné informačné centrum získava výhodu, že môže dohliadať na rozvoj čítania Braillovho písma v celej krajine. Výsledky ročných pozorovaní čítania jasne ukázali, že výkony v čítaní väčšiny žiakov by sa s najväčšou pravdepodobnosťou mohli zlepšiť. Zvolila sa metóda vzdelávania so zameraním na dekódovanie. Hlavným cieľom tejto metódy bolo zlepšiť schopnosť čítania u vidiacich žiakov, ktorí majú problémy s čítaním (Petterson, 2006).

Metóda dekódovania tréningu

Uvedená tréningová metóda má jasne definovanú štruktúru s krátkymi tréningami a vysokou intenzitou. Materiál na dekódovanie pozostáva zo študijných listov vyplnených jednotlivými písmenami, kombináciami dvoch písmen (spoluhláska - samohláska, samohláska - spoluhláska) a celými slovami, ktoré sú prezentované v stĺpcoch. Slová sú rôzne dlhé a pozostávajú z troch až ôsmich písmen.

Materiál bol prispôsobený na čítanie v Braillovom písme - všetok text bol vytvorený pre lineárnu prezentáciu a v dvojitom riadkovaní. Text nebol kontrahovaný a zameral sa na rýchle rozpoznávanie písmen, ktoré by sa dalo do istej miery porovnať s Mangoldovým braillským programom (Mangold, 1989).

Školenie

Čítanie zahŕňa šesť prvkov prezentovaných na šiestich rôznych listoch papiera: jednotlivé písmená dvojpísmenové kombinácieggcelé slovágcelé slová dvojpísmenové kombinácieggjednotlivé písmená. Každý prvok má niekoľko verzií, aby si čitateľ nezapamätal sekvencie písmen a slov. Ukončenie každého sedenia čítaním kombinácií písmen a jednotlivých písmen je spôsob, ako dosiahnuť, aby žiak odchádzal s pocitom úspechu. Sedenie by malo prebiehať v tichom prostredí, za prítomnosti len učiteľa a žiaka.

V príručke pre učiteľa sú presné pokyny vrátane presného znenia, ako žiakov nabádať k čítaniu. Žiak má čo najrýchlejšie a najsprávnejšie nahlas čítať z každého zo šiestich listov papiera počas jednej minúty. Minútové čítanie je spôsob, ako preniesť zmysel pre intenzitu a sústredenie - hlavné charakteristiky pôvodnej metódy vzdelávania. Ako spôsob udržania tempa čítania sa učiteľovi povie, aby po piatich sekundách váhania povedal slovo a označil ho ako nesprávne. Keď je list papiera hotový za menej ako jednu minútu, treba uviesť presný čas čítania. Počty správne prečítaných písmen, slov a nesprávne prečítaných slov, ako aj presný čas čítania sa zaznamenávajú do formulára. Dokumentácia pomáha učiteľovi a žiakovi objasniť pokrok v čítaní a vytvára prvok súťaže na individuálnej úrovni.

Obdobia intervencie

Odporúčaný počet tréningov za týždeň sú tri alebo štyri a vhodná dĺžka tréningového obdobia by mohla byť štyri týždne. Takýto intenzívny tréning si vyžaduje obdobia s prestávkami. Príliš dlhé prestávky by však mohli negatívne ovplyvniť výkonnosť pri čítaní. Existuje riziko, že nedávno dosiahnutá úroveň výkonu sa čiastočne stratí, a to ešte pred začiatkom ďalšieho tréningového obdobia. Odporúčaná prestávka medzi obdobiami tréningu je tri týždne.


Ciele a hodnotenie

Pred začiatkom intenzívneho tréningu sa vykoná test rozpoznávania slov (WRT), pri ktorom žiak číta jednotlivé slová nahlas počas jednej minúty. Test sa začína dvojpísmenovými slovami a dĺžka slov sa zvyšuje až na sedempísmenové slová. Počet správne prečítaných slov sa dokumentuje a slúži ako "základná línia" pre celú intervenciu. Učiteľ a žiak sa dohodnú na primeranom a náročnom cieli pre nadchádzajúce štyri týždne tréningu. Rovnaký WRT sa potom používa na vyhodnotenie výsledku každého tréningového obdobia.

Záver

Túto opísanú metódu základného tréningu dekódovania by bolo vhodné kombinovať s inými metódami s mierne odlišnými prístupmi.  Výskum ukázal, že riadené, ústne, opakované čítanie prózy je účinné pri podpore plynulosti čítania a navyše aj porozumenia (Savaiano a Hatton, 2013). Tieto dve metódy v kombinácii by sa mohli považovať za účinný prístup pri nácviku, keď sa snažíme do určitej malej miery kompenzovať nedostatočné preberanie pri osvojovaní si čítania Braillovho písma.

Odkazy

Holbrook, M. C. (2008). Vyučovanie čítania a písania žiakov so zrakovým postihnutím: Kto je za to zodpovedný? Journal of Visual Impairment & Blindness, 102, 203-206.

Kamei-Hannan, C. & Zell Sacks, S. (2012). Pohľad rodičov na gramotnosť v Braillovom písme: Výsledky štúdie ABC Braille Study. Journal of Visual Impairment & Blindness, 106, 212-223.

Koenig, A. J. & Holbrook, M. C. (2000). Zabezpečenie vysokokvalitnej výučby pre študentov v programoch zameraných na gramotnosť v Braillovom písme. Journal of Visual Impairment & Blindness, 94, 677-694.

Mangold, S. S. (1989). Mangoldov braillovský program hmatového vnímania a rozpoznávania písmen Braillovho písma. Castro Valley, CA: Exceptional Teaching Aids. 

Petterson, C-E. (2006). Rydaholmsmetoden [Rydaholmova metóda]. Värnamo: Fyra Punkter.

Savaiano, M. E., & Hutton, D. D. (2013). Využitie opakovaného čítania na zlepšenie rýchlosti čítania a porozumenia u žiakov so zrakovým postihnutím. Journal of Visual Impairment & Blindness, 107, 93-106.

 

Príloha 4 Ron Kupers: Čítanie Braillovho písma a mozog nevidiacich.

(Poznámka: celý článok s odkazmi je možné získať na požiadanie u Johna Heilbrunna. text nižšie bol skrátený a trochu zjednodušený, aby sa prispôsobil formátu a účelu správy o projekte).

Meranie výkonnosti čítania Braillovho písma

Meranie rýchlosti čítania Braillovho písma je kontroverzná téma. Je však dôležité pre lepšie pochopenie percepčných faktorov, ktoré ovplyvňujú rýchlosť čítania. Rýchlosť čítania Braillovho písma sa tradične meria počtom slov za minútu, avšak tvrdí sa, že to môže byť problematické, pretože priemerná dĺžka slov sa v jednotlivých pasážach líši. Uviedlo sa, že počet znakov za sekundu je lepšou metrikou, pretože rýchlosť čítania je pri meraní v tejto jednotke konštantná naprieč textovými zdrojmi. Konvenčný odhad priemernej rýchlosti čítania dospelých je približne 100 slov/min, hoci niektorí tvrdia, že skúsení čitatelia Braillovho písma môžu dosiahnuť rýchlosť 200 až 400 slov/min.

Možné vysvetlenia tohto rozdielu vo výkone môžu byť spôsobené typom použitého Braillovho písma, kontextovými vplyvmi alebo individuálnymi faktormi. Niektorí výskumníci napríklad porovnávali časy rozpoznávania slov s kontrahovanými a nekontrahovanými slovami s vysokou a nízkou mierou znalosti. Hoci kontrakcie spomalili rozpoznávanie, viedli k rýchlejšiemu rozpoznávaniu slov s vysokou známosťou a pomalšiemu rozpoznávaniu slov s nízkou známosťou. Tí istí výskumníci skúmali aj vplyv kontextu na rozpoznávanie slov v Braillovom písme a nie je prekvapujúce, že slová s vysokou známosťou boli v kontexte rozpoznávané rýchlejšie, zatiaľ čo slová s nízkou známosťou boli rozpoznávané pomalšie. Medzi individuálne faktory, ktoré môžu ovplyvniť rýchlosť čítania Braillovho písma, patrí hmatová citlivosť, veľkosť prstov, vek pri testovaní, vek, v ktorom sa Braillovo písmo naučili, počet rokov čítania Braillovho písma. V štúdii z roku 1999 sa ako významný ukázal len vek, v ktorom sa Braillovo písmo naučili.

Fonologické procesy pri čítaní tlačeného a Braillovho písma

Pri rozvoji čítania u vidiacich osôb zohrávajú kľúčovú úlohu tri vzájomne prepojené, ale odlišné fonologické procesy, ktoré sú postihnuté pri dyslexii: fonologické uvedomovanie, verbálna krátkodobá pamäť a lexikálne vyhľadávanie fonologických kódov.

 Hoci informácie o úlohe fonologického spracovania pri čítaní Braillovho písma nie sú takmer vôbec dostupné, ukázal sa jasný vzťah medzi fonologickým uvedomovaním a presnosťou a porozumením Braillovho písma. Veispak a spolupracovníci (2012) ukázali, že fonologické opatrenia sú silne spojené s výkonom čítania u čitateľov tlačeného aj Braillovho písma, ale zdá sa, že existuje zásadný rozdiel v spôsobe, akým konkrétne fonologické zručnosti spolupôsobia pri podpore procesu čítania. Po prvé, pseudoslová sa spoliehajú na fonologické uvedomovanie u nevidiacich aj vidiacich čitateľov, ale čítanie slov a príbehov je spojené s fonologickým uvedomovaním len v skupine čitateľov Braillovho písma. Po druhé, verbálna krátkodobá pamäť je vysoko spojená so všetkými meraniami presnosti čítania u čitateľov Braillovho písma, zatiaľ čo u čitateľov tlačeného písma nesúvisí so žiadnym meraním čítania. Ďalej fonologické uvedomovanie vysvetľuje jedinečný rozptyl v presnosti čítania pseudoslov v skupine čitateľov tlačeného písma, zatiaľ čo v skupine čitateľov Braillovho písma vysvetľuje jedinečný rozptyl vo všetkých meraniach presnosti čítania. A napokon, lexikálne vyhľadávanie fonologických kódov, hodnotené úlohou rýchleho automatického pomenovania, vysvetľuje rozptyl vo všetkých meraniach rýchlosti čítania v oboch skupinách, ale len v skupine čítajúcich tlačené písmo jedinečne vysvetľuje aj rozptyl v presnosti čítania slov.

Výsledky tejto štúdie naznačujú, že vysoko rozvinuté fonologické povedomie a verbálna krátkodobá pamäť spolu s primeranou hmatovou priestorovou citlivosťou určujú úroveň zručností čítania Braillovho písma.

Paralelné a sekvenčné spracovanie pri čítaní tlače a Braillovho písma

Na rozdiel od čítania tlače je čítanie Braillovho písma skôr sekvenčné ako simultánne (Braillove bunky sa objavujú postupne) a skôr vyčerpávajúce ako selektívne (slová sa nepreskakujú). Táto sekvenčná povaha znamená, že nevidiaci čitatelia sa spoliehajú prevažne na nelexikálny grafofonologický spôsob čítania, zatiaľ čo vidiaci čitatelia variabilne prepínajú medzi lexikálnym a grafofonologickým spôsobom čítania v závislosti od vlastností slova.

Pri čítaní tlačených textov závisí používanie nepriamej grafofonologickej alebo priamej ortografickej stratégie čítania od frekvencie, nepravidelnosti a známosti položiek. Kým slová sa zvyčajne rozpoznávajú presne a rýchlo (paralelné spracovanie), pseudoslová sa dekódujú (t. j. sekvenčné spracovanie). Na druhej strane sekvenčná povaha Braillovho systému si vyžaduje neustále sekvenčné dekódovanie pri čítaní Braillovho písma, ako aj efektívne využívanie zručností fonologického uvedomovania. 

Rozdiely a podobnosti medzi čítaním prstami a očami

V nasledujúcom texte sa budeme zaoberať rozdielmi a podobnosťami medzi čítaním tlačeného a Braillovho písma, pokiaľ ide o fázy osvojovania si čítania, efektivitu čítania a dĺžku položky.

Fázy osvojovania si čítania. Výskumník vytvoril vplyvný model osvojovania si čítania tlačených textov v abecedných systémoch písma. Tento model postuluje, že dieťa prechádza tromi po sebe nasledujúcimi vývojovými štádiami. Prvým je logografické štádium, v ktorom dieťa zaobchádza so slovami rovnako ako s akýmkoľvek iným vizuálnym objektom alebo symbolom. Miera rozpoznávania je tu veľmi nepresná. Druhé štádium sa nazýva abecedné štádium, ktoré sa dosiahne priradením foném k zodpovedajúcim písmenám a grafémam. Opakované stretnutie s tými istými slovami vedie k uloženiu sekvencií celých slovných grafém, ktoré tvoria ortografický lexikón. Toto ortografické štádium je možné vďaka priamemu prepojeniu ortografickej a sémantickej lexiky bez toho, aby to predpokladalo pravidlá korešpondencie grafém a foném. Zatiaľ čo vidiace deti majú možnosť experimentovať pri náhodnom kontakte s písaným jazykom, nevidiace deti sa s písaným jazykom zvyčajne stretávajú až vtedy, keď sa doma alebo v škole oboznámia so slovami v Braillovom písme. V dôsledku toho nevidiace deti priamo začínajú abecedným štádiom identifikácie Braillovho písma. Musia sa naučiť rozlišovať fyzické hmatové vzory a zároveň ich spájať s hovorenými ekvivalentmi v jazyku a zapamätať si túto asociáciu. Rozsah hmatovej pamäte zahŕňa najviac dve až tri položky, a keďže pamäť na hmatové tvary je vo všeobecnosti oveľa chudobnejšia ako pamäť na vizuálne prezentované tvary. Fonologické rekódovanie je pri čítaní Braillovho písma nevyhnutné, najmä na začiatku vývoja čítania. Vedci stále diskutujú o tom, či pri čítaní Braillovho písma existuje ortografická fáza. Vplyv dĺžky položky na rýchlosť čítania sa považuje za jeden z charakteristických znakov grafofonologickej stratégie čítania. Naopak, iní však ukázali, že slová sa čítajú rýchlejšie ako pseudoslová, čo hovorí v prospech existencie posledného štádia.

 

Efektívnosť čítania. Čítanie Braillovho písma je v porovnaní s čítaním tlače pomalšie, 100 vs. 250-300 slov za minútu. Čítanie Braillovho písma sa tiež zdá byť menej presné ako čítanie tlače. Táto nižšia presnosť sa zvyčajne vysvetľuje nižším rozlíšením hmatovej modality a povahou Braillovho písma, kde každý znak obsahuje maximálne množstvo informácií. Nesprávne umiestnenie jednej bodky môže mať za následok nesprávnu identifikáciu písmena, zatiaľ čo pri čítaní tlače môže veľká časť zobrazenia chýbať, ale identifikácia písmen zostáva pomerne neporušená.

Dĺžka položky. U mladých a dospelých čitateľov tlače sú presnosť a rýchlosť čítania slov takmer konštantné a nie sú ovplyvnené dĺžkou položky. Dĺžka položky však ovplyvňuje presnosť a rýchlosť čítania pseudoslov, a to viac v prípade mladých čitateľov v porovnaní s dospelými. Tieto výsledky sú v súlade s výsledkami predchádzajúcich štúdií, z ktorých vyplýva, že počet slabík ovplyvňuje výkonnosť čítania len v prípade nízkofrekvenčných a neslovných slov (ktoré sa pravdepodobne čítajú grafofonologickou cestou čítania), ale nie v prípade vysokofrekvenčných slov (ktoré by sa mali čítať priamou ortografickou cestou čítania). U čitateľov Braillovho písma je vplyv dĺžky položky na presnosť čítania slov a pseudoslov u mladých a dospelých rovnaký. Pokiaľ ide o rýchlosť čítania, zatiaľ čo rýchlosť čítania pseudoslov je ovplyvnená dĺžkou položky podobným spôsobom v oboch vekových skupinách, rýchlosť čítania slov je na druhej strane viac determinovaná dĺžkou položky u mladých v porovnaní s dospelými čitateľmi Braillovho písma.

čítanie Braillovho písma a aktivácia somatosenzorického systému (hmatové a teplotné informácie)

 1. Hmatové receptory aktivované čítaním Braillovho písma

Čítanie Braillovho písma sa začína aktiváciou mechanoreceptorov vo vonkajšej vrstve kože, konkrétne Meissnerových teliesok. Tento typ nervového zakončenia je zodpovedný za citlivosť na ľahký dotyk. Najmä Meissnerove telieska majú najvyššiu citlivosť (najnižší prah) pri vnímaní vibrácií medzi 10 a 50 Hz. Meissnerove telieska sa nachádzajú predovšetkým v hladkej koži tesne pod epidermou; najhustejšie sú koncentrované v hrubej bezvláskovej koži, v oblastiach, ktoré sú vysoko citlivé na ľahký dotyk, ako sú prsty a pery. Hmatové telieska optimálne reagujú na zmeny tvaru a textúry pri exploračnom a diskriminačnom dotyku. Ich akútna citlivosť poskytuje nervový základ pre čítanie textu v Braillovom písme. Akákoľvek fyzická deformácia telieska spôsobí akčný potenciál v nerve. Keďže Meissnerove telieska patria k rýchlo sa adaptujúcim typom, vzniknuté akčné potenciály sa rýchlo znižujú a nakoniec zaniknú. Ak sa podnet odstráni, teliesko opäť nadobudne svoj tvar a pritom spôsobí ďalší výboj (alebo aktiváciu) neurónu.

 1. Typy nervových vlákien prenášajúcich hmatové informácie do mozgu

Po aktivácii Meissnerových teliesok sa informácie prenášajú prostredníctvom rýchlo vodivých (30 - 70 metrov za sekundu) veľkých myelinizovaných vlákien Abeta (hrubšie vlákna s myelínovou vrstvou (pozostávajúcou z izolujúcej tukovej látky) okolo nich, známe aj ako vlákna Abeta) do centrálneho nervového systému, kde vstupujú do zadnej časti miechy a cestujú ipsilaterálne cestou zadného (lemniskového) stĺpca do dolného mozgového kmeňa, aby vytvorili synápsy s neurónom druhého rádu na úrovni jadier chrbtového stĺpca. Tu prechádzajú cez strednú líniu a hmatová informácia sa ďalej premieta do ventroposterolaterálneho (VPL) jadra talamu, odkiaľ sa ďalej pošle do primárnej somatosenzorickej kôry (SI), mozgovej kôry, ktorá sa špecificky podieľa na spracovaní somatosenzorických informácií.

3 Somatosenzorická kôra a Penfieldov homunkulus

V somatosenzorickej kôre (skrátene SI) je telo reprezentované usporiadaným spôsobom. Každá časť SI predstavuje určitú oblasť tela, či už ide o malíček, prstenník, pery, hrudník atď. Keď elektricky stimulujeme napríklad oblasť pier SI, vyvolá to subjektívne (hmatové, tepelné) pocity v jeho časti tela. Organizácia tela v SI sa riadi niekoľkými zásadami. Po prvé, niektoré oblasti tela zaberajú pomerne veľké kortikálne územie, čo priamo súvisí s ich hmatovou citlivosťou. Napríklad prsty, pery a jazyk, t. j. oblasti tela, ktoré sú veľmi citlivé na dotyk - ale pomerne malé - , majú v SI abnormálne veľké kortikálne zastúpenie. To vedie k "skreslenej" mape tela v SI, pričom veľkosť nie je určená fyzickou veľkosťou časti tela, ale jej citlivosťou. Tento jav sa nazýva homunkulus. (vysvetľujúca poznámka: mapa tela v rámci primárnej somatosenzorickej kôry nie je určená fyzickou veľkosťou častí tela (napr. noha je oveľa väčšia ako prsty, ale v primárnej somatosenzorickej kôre zaberá relatívne málo miesta), ale jej hmatovou citlivosťou. Nazýva sa homunkulus, čo je latinský výraz pre veľmi malého človeka alebo humanoidného tvora. Homunkulus vyzerá ako silne deformovaný človek s rukami a perami, ktoré sú vyššie ako hrudník, brucho a nohy dohromady).

 Ďalšou charakteristickou vlastnosťou je veľká reprodukovateľnosť týchto máp u rôznych jedincov. Tieto mapy sú plastické, a preto podliehajú zmenám/preformovaniu. Napríklad u ľudí, ktorým bola amputovaná končatina, dochádza k reorganizácii mapy tela v SI, pričom susedná kortikálna oblasť zasahuje do oblasti, ktorú normálne zaberá amputovaná časť tela.

Zmeny hmatového vnímania u čitateľov Braillovho písma

Všeobecne sa predpokladá, že vrodene nevidiaci jedinci sú lepší v úlohách hmatového rozlišovania v porovnaní so svojimi vidiacimi kolegami. Prvé behaviorálne štúdie však poskytli protichodné výsledky:

Štúdia z roku 1988, ktorá sa uskutočnila na malej skupine nevidiacich, ukázala, že nevidiaci lepšie rozpoznávajú písmená hmatom na končekoch prstov. Ďalšia štúdia uskutočnená v roku 2000 porovnávala hmatové rozlišovanie orientácie v priestore a smere v skupine 15 zdatných skorých nevidiacich čitateľov Braillovho písma a 15 zodpovedajúcich kontrolných jedincov bez skúseností s čítaním Braillovho písma. Nevidiaci účastníci mali nižší prah hmatovej priestorovej a smerovej orientácie (tzv. Grating orientation threshold - GOT) nielen pre dominantný prst na čítanie Braillovho písma, ale aj pre ostatné prsty dominantnej ruky. Rovnakou metodikou sme porovnali GOT u vrodene nevidiacich, neskoro nevidiacich a zhodných vidiacich kontrol. Index trvania slepoty (BDI) v skupine neskoro nevidiacich sa pohyboval od 0,23 do 0,95. (BDI je index vyjadrujúci podiel času, počas ktorého bola osoba počas svojho života slepá, pričom "0" znamená nikdy a "1" znamená slepý počas celého života / vrodený). Priemerný výkon čítania Braillovho písma bol u vrodene nevidiacich v porovnaní s neskoro nevidiacimi účastníkmi výrazne vyšší, a to 111, resp. 69 slov za minútu. V skupine neskoro nevidiacich sme zistili významnú pozitívnu koreláciu medzi BDI a výkonom čítania. Vrodene nevidiaci jedinci mali nižší GOT v porovnaní s neskoro nevidiacimi aj vidiacimi kontrolnými osobami, čo poukazuje na jemnejšiu hmatovú rozlišovaciu citlivosť.

V teste vykonanom v roku 2003 sa zistili trochu odlišné výsledky vo veľkej skupine nevidiacich osôb (zúčastnilo sa 43 osôb), ktorá pozostávala z vrodene aj neskoro nevidiacich, a vidiacej kontroly (47 osôb v tejto kontrolnej skupine). Zvýšená hmatová citlivosť pre orientáciu na mriežku bola prítomná u oboch skupín nevidiacich účastníkov na dominantnom (Braillovo čítanie) ukazováku. Priemerný nevidiaci subjekt mal hmatovú citlivosť priemerného vidiaceho subjektu rovnakého pohlavia, ale o 23 rokov mladšieho. Nedávno sa vo výskumnom teste uskutočnenom v roku 2008 porovnávali vekom podmienené zmeny hmatovej citlivosti na končekoch prstov u veľkej skupiny nevidiacich čitateľov Braillovho písma a zodpovedajúcich vidiacich kontrol. Autori potvrdili vyššiu hmatovú citlivosť u nevidiacich v porovnaní s vidiacimi kontrolnými subjektmi. Zatiaľ čo hmatová citlivosť sa u vidiacich osôb znižovala o takmer 1 % ročne, u nevidiacich osôb sa pokles súvisiaci s vekom neprejavil. Za zmienku stojí, že sa zrejme zistilo, že hmatová citlivosť nekorelovala ani s rýchlosťou čítania Braillovho písma, ani s množstvom prečítaného Braillovho písma, ani s vekom, v ktorom sa čítanie Braillovho písma naučili. Na rozdiel od uvedených výsledkov iné štúdie nezistili systematické rozdiely medzi nevidiacimi a vidiacimi jedincami v prahoch pre ľahký dotyk, vibračnú detekciu, rozlišovanie dĺžky alebo dvojbodové rozlišovanie, alebo uvádzali, že výhoda nevidiacich zmizla po tom, ako vidiaci absolvovali ďalší tréning.

  Lepšiu hmatovú citlivosť u nevidiacich možno vysvetliť buď tým, že sa viac spoliehajú na hmatovú skúsenosť (hypotéza hmatovej skúsenosti), alebo tým, že nedostatok zraku sám o sebe spôsobuje zvýšenú hmatovú citlivosť (hypotéza zrakovej deprivácie). touto otázkou sa zaoberala elegantná štúdia 2011 na veľkej skupine nevidiacich s rôznym stupňom skúseností s čítaním Braillovho písma. Autori testovali orientáciu na mriežku na ukazováku, prostredníku a prstenníku dominantnej aj nedominantnej ruky a na perách. Výsledky ukázali, že nevidiaci účastníci dosiahli lepšie výsledky ako vidiaci na prstoch, ale nie na perách. Okrem toho zdatní nevidiaci čitatelia Braillovho písma dosahovali lepšie výsledky na preferovanom prste ako na ostatných prstoch a ich skóre citlivosti na preferovanom prste korelovalo s meraním množstva prečítaného Braillovho písma. Tieto výsledky sú v súlade s hypotézou hmatovej skúsenosti a naznačujú, že vyššia hmatová priestorová citlivosť u nevidiacich je spôsobená silnejším spoliehaním sa na hmat.

Konkrétne údaje o nehaptickom hmatovom vnímaní do značnej miery potvrdili tieto zistenia: Nevidiaci jedinci boli trénovaní na rozlišovanie vzorov elektrotaktickej stimulácie, ktoré boli aplikované na jazyk pomocou jednotky zobrazenia jazyka (TDU. Údaje ukázali, že na skupinovej úrovni si vrodene nevidiaci a zodpovedajúci vidiaci kontrolní jedinci viedli rovnako dobre pri rozlišovaní orientácie, pohybu a tvarov. V štúdii, v ktorej sa testovala "hmatovo-vizuálna" citlivosť jazyka, sa rovnako nezistil významný rozdiel v priemerných výkonoch vrodene nevidiacich a vidiacich účastníkov. Čítanie Braillovho písma kladie vysoké nároky na priestorové spracovanie v čase (čítanie Braillovho písma kladie vysoké nároky, pretože si vyžaduje súčasné spracovanie priestorových a časových (časových) informácií).

Znaky Braillovho písma pozostávajú z vystúpených bodov (±0,5 mm na výšku a 1 mm v priemere), ktoré sú od seba vzdialené 2,4 mm a sú usporiadané v trojriadkovej a dvojstĺpcovej matici, tzv. braillovskej bunke. Aby čitateľ identifikoval znak Braillovho písma, musí zistiť, na ktorej zo šiestich pozícií sa nachádzajú reliéfne body, pričom rýchlo prechádza prstom po texte Braillovho písma. Zdatní čitatelia Braillovho písma sa stretávajú s bunkou približne každých 100 ms a so susednými bodmi v rámci bunky každých 50 ms. U vidiacich ľudí takéto krátke intervaly medzi podnetmi spôsobujú interferenciu vnímania; účastníci môžu nevnímať jeden z podnetov alebo zlúčiť dva podnety do jedného vnemu. Preto sa výskumníci vydali preskúmať, ako sa zdatní čitatelia Braillovho písma vyhýbajú percepčnej interferencii počas čítania Braillovho písma. Na tento účel testovali, či predloženie ďalšieho hmatového podnetu u nevidiacich a vidiacich účastníkov pomocou maskovaných a nemaskovaných úloh vibrotaktickej detekcie a diskriminácie tesne pred alebo po mechanickom dotyku naruší výkon úlohy. Maskovanie spočívalo v prezentácii 100 ms trvajúceho vibračného podnetu, ktorý bol prezentovaný buď 100 ms pred (maskovanie dopredu), alebo po (maskovanie dozadu) mechanickom dotyku, ktorý mal byť detekovaný. Hoci nevidiaci a vidiaci účastníci dosahovali v nemaskovaných úlohách rovnako dobré výsledky, vrodene nevidiaci čitatelia Braillovho písma, najmä tí najrýchlejší z nich, vykazovali výrazne menšie rušivé maskovanie ako vidiaci. Rýchlosť čítania Braillovho písma osobitne korelovala s výkonom v maskovacích úlohách. Tieto údaje ukazujú, že vibrotaktilná citlivosť ako taká sa nemení, ale že percepčné spracovanie je u vrodene nevidiacich čitateľov Braillovho písma zrýchlené. Autori predpokladali, že tento efekt môžu sprostredkovať dva pravdepodobné nervové mechanizmy, na jednej strane zväčšená somatosenzorická kortikálna reprezentácia prstov na čítanie Braillovho písma a cross-modálna taktilná reaktivita zrakovej kôry, najmä u kongenitálne slepých jedincov, na druhej strane The authors hypothesized that two plausible neural mechanisms might mediate this effect: 1) zväčšená somatosenzorická kôrová reprezentácia prstov na čítanie Braillovho písma a 2) cross-modálna taktilná reaktivita okcipitálnej kôry, najmä u vrodene slepých jedincov (pozri ďalej).

Všetky údaje zatiaľ poukazujú na zlepšenie hmatovej rozlišovacej schopnosti u nevidiacich. Niekedy však môžu plastické zmeny viesť aj k zvýšeniu chybového výkonu. Napríklad vo výskume uskutočnenom v roku 1998 sa merali prahové hodnoty hmatovej detekcie a priestorová lokalizácia hmatových podnetov na končekoch prstov u nevidiacich čitateľov Braillovho písma v kombinovanej behaviorálnej štúdii a štúdii zobrazovania mozgu. Výsledky behaviorálneho výskumu ukázali, že nevidiaci čitatelia Braillovho písma mali výrazne nižší prah hmatovej detekcie v porovnaní so zodpovedajúcimi vidiacimi kontrolami. Nevidiaci jedinci však častejšie ako vidiace kontroly nesprávne vnímali, ktorý prst bol stimulovaný ľahkými dotykovými podnetmi. Údaje zo zobrazovania mozgu odhalili, že nesprávne hmatové vnímanie u nevidiacich jedincov súviselo so zmenami v centrálnej reprezentácii prstov v primárnej somatosenzorickej kôre.

Neuroplastické kortikálne zmeny u čitateľov Braillovho písma

Je dobre známe, že rozsiahle cvičenie vedie k neuroplastickým zmenám v štruktúre a funkcii mozgu. Napríklad profesionálni hudobníci, ktorí hrajú na hudobný nástroj dlhé roky, vykazujú špecifické zmeny v bielej hmote a sivej hmote. oblastí a dráh mozgu zapojených do motorických funkcií a spracovania sluchu, napr. *** kortikospinálny trakt a posterolaterálny aspekt Heschlovho gyru, resp.  (Mozog sa skladá zo sivej a bielej hmoty. Sivá hmota je vonkajšia časť mozgu a je to tenká vrstva, hrubá 3 až 4 mm, plná neurónov. Biela hmota sú vlákna, ktoré spájajú jednotlivé časti mozgovej kôry medzi sebou, a teda umožňujú výmenu informácií medzi rôznymi časťami mozgu. Ľudský mozog má približne 80 miliárd neurónov a 140 000 kilometrov vlákien bielej hmoty).

Keďže mnohí nevidiaci intenzívne používajú Braillovo písmo, možno predpokladať, že to môže spôsobiť zmeny v mozgových oblastiach, ktoré sa podieľajú na čítaní Braillovho písma, ako je primárna somatosenzorická kôra a motorická kôra. Prvý dôkaz v tomto smere priniesla štúdia vykonaná v roku 1993. Títo autori skúmali organizáciu primárnej somatosenzorickej kôry u zdatných čitateľov Braillovho písma pomocou somatosenzorických evokovaných potenciálov (SEP) vyvolaných fokálnym elektrickým podnetom na špičku ukazováka a transkraniálnej magnetickej stimulácie (TMS), ktorá bola vykonávaná súčasne s podnetom na prst a v rôznych intervaloch po ňom. Oblasti pokožky hlavy, z ktorých bolo možné zaznamenať SEP s amplitúdou aspoň 70 % maximálnej amplitúdy, boli väčšie, keď boli vyvolané čítacími prstami. Detekcia podnetu aplikovaného na čítací prst bola blokovaná TMS dodanou na väčšiu kontralaterálnu oblasť pokožky hlavy a počas dlhšieho časového okna po podnete. Tieto výsledky naznačujú, že čítanie Braillovho písma je spojené s rozšírením senzomotorickej kortikálnej reprezentácie čítacieho prsta.

V inom teste, ktorý vykonala iná skupina vedcov v roku 1998, sa testovalo, či je fúzia kortikálnych reprezentácií v SI u čitateľov Braillovho písma spôsobená zvýšenou simultánnou stimuláciou prstov počas čítania Braillovho písma. Na tento účel testovali rozdiely v somatotopických reprezentáciách prstov (systematicky nazývaných číslice) číslic D1, D2 a D5 u nevidiacich čitateľov Braillovho písma, ktorí pri čítaní používali tri prsty (číslice 2 - 4) oboch rúk súčasne, u čitateľov Braillovho písma, ktorí pri čítaní používali len jeden prst, a u vidiacich čitateľov, ktorí Braillovo písmo nečítajú. Zobrazovanie magnetických zdrojov sa použilo na určenie centra kortikálnej magnetickej reakcie na svetelnú taktilnú stimuláciu končekov prstov a dolnej pery. Výsledky ukázali masívne zväčšenie reprezentácie ruky u čitateľov Braillovho písma s tromi prstami v porovnaní s čitateľmi s jedným prstom a vidiacimi kontrolnými osobami. Trojprstoví čitatelia mali tiež odlišné usporiadanie reprezentácií prstov pozdĺž postcentrálneho gyrusu v jednej alebo oboch hemisférach. Len u jedného z čitateľov Braillovho písma s jedným prstom bola kortikálna topografia prstových reprezentácií, ktorá bola neusporiadaná. Toto "rozmazanie" kortikálnej reprezentácie by mohlo byť adaptívne pre čitateľov Braillovho písma, ktorí používajú tri prsty, v tom zmysle, že slúži na spájanie vstupných informácií prenášaných cez rôzne prsty, aby sa prichádzajúce informácie mohli spracovať ako celok.

Za normálnych okolností stimulácia určitej kortikálnej oblasti vyvoláva subjektívny pocit v tej istej oblasti. Priama elektrická stimulácia SI teda vyvoláva somatotopicky organizované taktilné pocity vzťahujúce sa na konkrétnu oblasť tela (zistené už v roku 1937 Penfieldom a Boldreym). Transkraniálna magnetická stimulácia (TMS) je neinvazívna technika, ktorá umožňuje stimulovať mozgovú kôru, pod ktorou sa nachádza cievka TMS. Táto technika sa používa na dočasné zablokovanie aktivity konkrétnej oblasti mozgu alebo na posúdenie kortikálnej excitability, t. j. úrovne podnetu potrebnej na aktiváciu kôry. (Vysoko excitabilná kôra je taká, ktorá potrebuje málo energie na vyvolanie kortikálnej reakcie). To sa môže uskutočniť napr. vyvolaním motorickej reakcie (v prípade TMS nad primárnou motorickou kôrou) alebo subjektívneho pocitu, ako je fosfén (pocit kruhu alebo svetelnej škvrny) (v prípade TMS nad primárnou zrakovou kôrou). Keďže vrodene nevidiaci jedinci nemajú vizuálny repertoár, vyvstáva otázka, aký typ subjektívneho vnemu sa vyvolá pri aplikácii TMS nad ich zrakovou kôrou. Vzhľadom na vysokú schopnosť zrakovej kôry vrodene slepých jedincov vykazovať cross-modálne reakcie Ron Kupers a konzorcium vyslovili hypotézu, že subjektívny charakter pocitov vyvolaných TMS by mohol byť hmatový. To sa v roku 2008 testovalo priamym spôsobom tak, že sa požiadali zdatní nevidiaci čitatelia Braillovho písma, aby uviedli subjektívny pocit po aktivácii zrakovej kôry pomocou TMS. Zistili sme, že TMS nad zrakovou kôrou vyvolala u nevidiacich čitateľov Braillovho písma zreteľné hmatové pocity v prstoch; tieto sa líšili intenzitou, rozsahom a topografiou v závislosti od stimulovanej zrakovej oblasti. Medzi jednotlivcami existovali významné interindividuálne rozdiely, pokiaľ ide o počet miest, z ktorých bolo možné vyvolať hmatové pocity, a topografiu uvedených pocitov. Jedinec s najväčším množstvom prstových parestézií (pocity mravčenia v prstoch) bol jedincom s najlepším výkonom pri čítaní Braillovho písma. Naopak, kontrolné osoby so zaviazanými očami, ktoré videli, uvádzali výlučne zrakové fosfény (bod alebo svetelný kruh), keď sme aplikovali TMS nad zrakovou kôrou. Tieto údaje naznačujú, že v dôsledku *** krížovo-malígnych plastických zmien môže mať subjektívny charakter aktivácie zrakovej kôry u vrodene nevidiacich osôb hmatový charakter. 

Zobrazovacie štúdie mozgu týkajúce sa čítania Braillovho písma

V roku 1996 bola publikovaná zásadná práca, v ktorej výskumníci po prvýkrát merali reakcie mozgu pri čítaní Braillovho písma nevidiacimi osobami. Do výskumu zahrnuli 8 jedincov, ktorí oslepli v ranom veku, naučili sa Braillovo písmo v ranom detstve a každý deň aspoň jednu hodinu trénovali čítanie Braillovho písma. Výsledky tejto štúdie ukázali, že čítanie Braillovho písma vyvolalo u nevidiacich čitateľov výraznú aktiváciu v rôznych častiach zrakovej kôry vrátane primárnej zrakovej kôry a ďalších častí zrakovej kôry. Kontrolné subjekty so zaviazanými očami, ktoré vykonávali hmatovú kontrolnú úlohu bez Braillovho písma, deaktivovali svoju zrakovú kôru. Táto štúdia bola dôležitá, pretože po prvýkrát u ľudí ukázala, že zraková kôra zbavená bežných zrakových vstupov je *** regrutovaná nevizuálnymi, t. j. hmatovými vstupmi. Tento fenomén aktivácie zmyslovej kôry zbavenej hmatom inou zmyslovou modalitou sa označuje ako cross-modálna plasticita. Zistenia výskumného tímu poskytli vysvetlenie experimentálneho pozorovania, ktoré pred desiatimi rokmi uskutočnil belgický tím a ktoré ukázalo, že zraková kôra nevidiacich je v pokoji a počas taktilnej a sluchovej stimulácie *** metabolicky aktívnejšia v porovnaní s kôrou zodpovedajúcich vidiacich kontrolných subjektov. Novší výskum zdôrazňuje zistenie, že čítanie Braillovho písma aktivuje zrakovú kôru pri vrodenej slepote, čo v nasledujúcich rokoch potvrdilo množstvo ďalších výskumníkov. Pri použití inej kontrolnej podmienky (sluchové spracovanie slov) následná štúdia ukázala, že vrodene nevidiaci jedinci aktivujú *** extrastriátnu zrakovú kôru, ale nie primárnu zrakovú kôru, zatiaľ čo neskoro nevidiaci jedinci aktivovali navyše aj primárnu zrakovú kôru.  Autori vysvetlili tento rozdiel v aktivácii primárnej zrakovej kôry tým, že čítanie Braillovho písma môže u neskoro nevidiacich jedincov spúšťať vizuálne predstavy. Keďže vrodene nevidiaci jedinci nikdy nemali žiadnu vizuálnu skúsenosť, z definície nemôžu mať žiadne vizuálne predstavy.

Otázkou rozdielnej aktivácie pri vrodenej a získanej slepote sa zaoberali aj neskoršie neurozobrazovacie štúdie. Napríklad pomocou úlohy hmatovej diskriminácie (namiesto úlohy čítania Braillovho písma) výskumný tím uviedol, že ak bola slepota získaná po 16. roku života, aktivuje sa primárna zraková kôra, zatiaľ čo u jedincov, ktorí sa narodili slepí alebo oslepli pred týmto kritickým vekom, to neplatí. Zistenie, že 16 rokov je kritický vek pre aktiváciu primárnej zrakovej kôry, iní autori nepotvrdili.

 V štúdii z roku 2002 sa na porovnanie vzorcov aktivácie mozgu spojených s čítaním Braillovho písma v skupine deviatich vrodene nevidiacich a siedmich neskoro nevidiacich jedincov použila funkčná magnetická rezonancia (fMRI). Priemerný začiatok slepoty v skupine neskoro nevidiacich bol 13 rokov a priemerný počet rokov čítania Braillovho písma bol 30. Autori preukázali robustnú aktiváciu veľkých oblastí zrakovej kôry u všetkých nevidiacich účastníkov. Vrodená slepota sa od neskoro slepých jedincov líšila silnejšou aktiváciou v zrakovej kôre. Autori nenašli dôkazy o modifikáciách v jazykových oblastiach (napr. v Brocovej oblasti mozgu) alebo v somatosenzorickej či primárnej motorickej kôre, ktoré reprezentujú prsty na čítanie Braillovho písma.  Vedci preto dospeli k záveru, že vizuálne reakcie môžu predstavovať mechanizmy spracovania jazyka, ktoré sú normálne prítomné vo vizuálnej kôre (pozri nižšie).

Aktiváciu zrakovej kôry pri čítaní Braillovho písma u nevidiacich možno vysvetliť dvoma rôznymi spôsobmi. Prvým možným výkladom je, že nevidiaci čitatelia Braillovho písma používajú svoju zrakovú kôru úplne novým spôsobom. Alternatívna interpretácia je, že vizuálna kôra je potrebná na kódovanie ortografie, či už prezentovanej vizuálne alebo hmatom, do informácií, ktoré môžu byť použité jazykovými oblasťami v *** frontálnych a temporo-parietálnych oblastiach mozgu. V druhom prípade by aktivácia zrakovej kôry čitateľmi Braillovho písma nepredstavovala adaptáciu de novo, ale skôr normálnu funkciu prítomnú u normálne vidiacich jedincov, ktorá sa však spúšťa multimodálnym spôsobom. Táto hypotéza bola testovaná v sérii následných štúdií tej istej skupiny. V jednej z týchto štúdií vyšetrovatelia merali reakcie mozgu na fonologické a sémantické úlohy prezentované auditívne. Pri fonologickej úlohe účastníci počuli slová a mali tajne nájsť iné slovo, ktoré sa rýmovalo s nápovedným slovom (napr. pečenie - hrable), zatiaľ čo pri sémantickej úlohe mali nájsť slovo, ktoré bolo sémanticky spojené s nápovedným slovom (napr. posteľ - spánok). Výsledky fMRI odhalili, že zvýšenú aktivitu v rôznych podčastiach zrakovej kôry vykazovali len nevidiaci jedinci. Priestorový rozsah aktivity zrakovej kôry bol väčší u vrodene v porovnaní s neskoro nevidiacimi účastníkmi. Vrodene nevidiaci aktivovali zrakovú kôru v oboch lexikálnych úlohách, ale silnejšie v sémantickej úlohe. Neskoro nevidiaci jedinci vykazovali vizuálne mozgové reakcie len pri sémantickej úlohe. *** Tieto zistenia teda podporujú tvrdenie, že aktivita zrakovej kôry u nevidiacich, ktorí sa zaoberajú spracovaním jazyka, môže súvisieť so sémantickým spracovaním.

Otázkou, na ktorú ešte treba odpovedať, je, či je aktivácia zrakovej kôry počas čítania Braillovho písma aj funkčne relevantná. Formulované inak, je vizuálna aktivácia pozorovaná počas čítania Braillovho písma len *** epifenoménom, f.i. mentálnych obrazov alebo pozornosti, alebo sa skutočne podieľa na čítaní Braillovho písma? Skutočnosť, že určitá oblasť mozgu vykazuje počas úlohy zvýšenú aktivitu, totiž nemusí nevyhnutne znamenať, že aktívne prispieva aj k výkonu úlohy. Túto otázku riešili dve štúdie s použitím TMS: V prvej štúdii, ktorá sa uskutočnila v roku 1997, sa meral výkon v Braillovom písme u účastníkov, ktorí dostávali TMS stimuláciu nad zrakovou kôrou alebo iným kontrolným miestom, ktoré sa nepodieľalo na čítaní Braillovho písma. Výsledky ukázali, že pri aplikácii TMS nad zrakovou kôrou robili vrodene nevidiaci jedinci výrazne viac chýb a uvádzali skreslenie hmatového vnímania.

V druhej štúdii, ktorá sa uskutočnila v roku 2006, sa testoval účinok opakovanej TMS (rTMS) na výkon pri čítaní Braillovho písma. Rozdiel oproti prvej uvedenej štúdii spočíva v tom, že v tejto štúdii sa účinok na čítanie Braillovho písma meral po aplikácii TMS a nie počas nej. Stručne povedané, skupina vrodene nevidiacich účastníkov bola požiadaná, aby čo najrýchlejšie prečítala zoznam slov v Braillovom písme, ktoré boli napísané v neznámom (fínskom) jazyku. Meral sa reakčný čas aj počet chýb. Ten istý zoznam sa zopakoval trikrát za sebou, čo je postup, ktorý vyvoláva opakovací priming, čo znamená, že čas potrebný na prečítanie zoznamu slov sa s každým ďalším opakovaním skracuje. Potom sa na 15 minút aplikovala rTMS na zrakovú kôru alebo SI (kontrola). Hneď potom účastníci dostali nový zoznam slov, ktorý mali prečítať trikrát. Výsledky ukázali, že po rTMS nad zrakovou kôrou v porovnaní s SI robili nevidiaci účastníci výrazne viac chýb a boli výrazne pomalší. Okrem toho bol efekt opakovaného primingu po rTMS nad zrakovou kôrou výrazne menší.

Výsledky oboch štúdií spoločne ukazujú, že zraková kôra je skutočne funkčne zapojená do čítania Braillovho písma pri vrodenej slepote.

Za zmienku stojí unikátna kazuistika vrodene slepého zdatného čitateľa Braillovho písma, ktorý po obojstrannom poškodení zrakovej kôry po mozgovej príhode už nebol schopný čítať Braillovo písmo napriek tomu, že hmatové vnímanie zostalo nezmenené. Pacient totiž nezaznamenal žiadne zhoršenie hmatového rozlišovania, keď sa snažil identifikovať drsnosť povrchu alebo lokalizovať predmety na tabuli.

Otázkou, ktorá sa môže vynoriť, je, či k podobnej funkčnej reorganizácii môže dôjsť aj u jedincov s normálnym zrakom, ktorí sa naučili čítať Braillovo písmo. To sa skúmalo v pomerne nedávnej štúdii z roku 2016, v ktorej sa zdravo vidiaci ľudia učili čítať Braillovo písmo. Autori sledovali zmeny v mozgovej aktivite, ktoré nastali po 9 mesiacoch každodenného tréningu čítania Braillovho písma. Subjekty vykazovali zvýšenú aktivitu pre hmatové čítanie vo vizuálnej kôre vrátane oblasti vizuálnej formy slova (VWFA), ktorá bola modulovaná rýchlosťou ich čítania Braillovho písma, a posilnenú konektivitu v pokojovom stave medzi vizuálnou a somatosenzorickou kôrou. Okrem toho narušenie aktivity VWFA pomocou TMS znížilo presnosť ich hmatového čítania. V SI neboli namerané žiadne zmeny v aktivácii mozgu.

Záver

V tomto článku sa skúmal vplyv čítania Braillovho písma na hmatovú diskrimináciu a reakcie mozgu u nevidiacich. Dostupné údaje naznačujú, že vrodene nevidiaci čitatelia Braillovho písma majú v porovnaní s normálne vidiacimi subjektmi lepšie hmatové rozlišovacie schopnosti. Táto lepšia hmatová výkonnosť je obmedzená na ruku čítajúcu Braillovo písmo a nezovšeobecňuje sa na zvyšok tela, čo naznačuje, že je vyvolaná tréningom. Štúdie zobrazovania mozgu odhalili, že dlhodobé čítanie Braillovho písma vyvoláva štrukturálne a funkčné zmeny v somatosenzorickej aj zrakovej kôre. Čítanie Braillovho písma dôsledne aktivuje zrakovú kôru u vrodene nevidiacich jedincov. A napokon, aktivita zrakovej kôry u nevidiacich ľudí zaoberajúcich sa spracovaním jazyka môže súvisieť so sémantickým spracovaním.

Poďakovanie

Ron Kupers vyjadruje svoje poďakovanie mnohým nevidiacim účastníkom, ktorí sa zúčastnili na mnohých behaviorálnych a mozgových zobrazovacích štúdiách v rámci našich viacerých výskumných projektov zameraných na mozog nevidiacich. Práve vďaka ich veľkorysej dobrej vôli a neutíchajúcemu nadšeniu sme mohli realizovať projekt o plastických zmenách v mozgu nevidiacich. Chcel by som tiež poďakovať nadácii Lundbeck a FSS za ich finančnú podporu.

[1]  CRPD: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html#Fulltext

[2] Článok 24 Vzdelávanie: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-24-education.html

[3]  Článok 9 Prístupnosť: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-9-accessibility.html

[4]  Článok 21 CRPD: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-21-freedom-of-expression-and-opinion-and-access-to-information.html

[5] https://www.eva.dk/evas-evaluation-areas

[6] Webová stránka konferencie ICEVI  2017: http://www.icevi-bruges2017.be/?q=31

[7] Približne 20 papierových kníh a 10 elektronických kníh na voľný čas ročne v porovnaní s približne 200 papierovými a 660 elektronickými knihami na vzdelávacie účely.

[8] V Estónsku sa uvádzajú celkovo oveľa nižšie počty, pričom v roku 2014 sa ich počet zvýšil z jednociferného čísla na približne 150 (papierových) a 40 (elektronických).

[9] Fínsko uvádza údaje o 155 papierových knihách pre voľný čas a 151 elektronických knihách od roku 2010.

[10] Približne 500 papierových a 60 elektronických kníh na voľný čas ročne v porovnaní s približne 170 papierovými a 18 elektronickými knihami na vzdelávanie ročne.

[11] Regionálna tlačiareň v Katánii zaznamenala pokles produkcie papierových Braillových kníh pre potreby vzdelávania z 866 (v roku 2009/2010) na 341 (2016/17), zatiaľ čo produkcia digitálnych Braillových kníh sa zvýšila zo 129 (2009/2010) na 180 (2016/17).

[12]  Švédsko uviedlo, že počet pôžičiek klesá, hoci publikácií pribúda.

[13] Estónska knižnica pre nevidiacich dostáva štátnu podporu

[14] Nezískava verejné financovanie.

[15]  Národná knižnica (Estónska knižnica pre nevidiacich) dostáva verejné financie od štátu.

[16] Doteraz neboli prijaté žiadne verejné finančné prostriedky.

[17] Získava verejné finančné prostriedky; zdroj nie je uvedený.

[18] Škola  Tartu Emajoe - špeciálna štátna škola pre deti so zrakovým postihnutím - má knižnicu financovanú ministerstvom školstva a vedy. Škola vydáva knihy v Braillovom písme a elektronické študijné knihy pre všetky nevidiace deti školského veku.

[19] Napríklad Francúzsky národný inštitút pre nevidiacich; zdroje sú však k dispozícii len ich vlastným študentom.

[20] Nezískava verejné financovanie.

[21] Prevádzkujú ich niektoré regionálne organizácie nevidiacich. Niektoré z nich získali finančné prostriedky od miestnej vládnej verejnej knižnice.

[22]  Neziskové organizácie vyrábajú školské učebnice, ale doteraz nedostávali verejné financie.

[23] Nie je financované z verejných zdrojov.

[24] Poskytnuté čísla nie sú rozdelené podľa veku. V roku 2014 bolo 8 kurzov pre 36 žiakov, v roku 2015 13 kurzov pre 49 žiakov a v roku 2016 11 kurzov pre 32 žiakov. Tieto kurzy sa netýkali len Braillovho písma, ale zahŕňali ho. Uvedené počty sú pre deti všetkých vekových kategórií.

[25] V Nórsku sa na kurzoch často zúčastňujú aj rodičia a učitelia.

[26]  Podrobnosti poskytuje jedna organizácia, "Specialpedagogiska skolmyndigheten" (Úrad pre špeciálne školy). Podrobnosti o dĺžke kurzov nie sú uvedené.

 

[27] Štátne aj obecné špeciálne školy

[28] Neboli poskytnuté žiadne informácie o tom, či je odborná príprava dostupná aj v iných zariadeniach

[29] Individuálne študijné plány organizované poradenskými a rehabilitačnými službami

[30] Podporný učiteľ v bežných školách

[31] Digitálne učebné materiály

[32] Projektové iniciatívy, ktoré sú však pomerne zriedkavé.

[33] Pomoc sa môže poskytovať aj doma.

[34]  Kurzy môžu prebiehať aj doma, kde sa deti a rodičia učia spoločne.

[35]  Jeden víkend v roku sa koná konferencia pre učiteľov bežných škôl.

[36] Učitelia v špeciálnych školách musia mať magisterský titul a prvý alebo rovnocenný titul v oblasti špeciálnej pedagogiky. To platí aj pre tých, ktorí pracujú v poradenských a rehabilitačných službách v bežných školách. Z hľadiska znalosti Braillovho písma neexistujú žiadne formálne požiadavky.

[37]  Stupeň Ministerstva zdravotníctva: Certificat d'aptitude à l'enseignemntgénéral aux Aveugles et déficients visuels : celkovo 300 hodín odbornej prípravy, z toho 40 hodín pre Braillovo písmo a 40 hodín pre Braillovo písmo so zmluvou.  Na získanie národného stupňa vzdelania musia učitelia zrakovo postihnutých žiakov absolvovať test z Braillovho písma a špecifických IKT.

[38]  Autor uvádza šesť kurzov, každý z nich trval 3 dni a zúčastnilo sa ho spolu 46 účastníkov.

[39]  Autor uvádza 20 kurzov v informačných centrách. Každý kurz trval 5 dní a zúčastnilo sa ho spolu 361 účastníkov.

[40] V roku 2016 sa uskutočnilo osem kurzov, každý trval pol dňa. Autorka uvádza, že odborný personál je v kontakte aj po skončení kurzu, aby v prípade potreby ponúkol ďalšiu pomoc.

[41] Refsnaes uviedol, že žiaci v škole používali na vyučovaní skôr bežné ako špeciálne materiály, ktoré boli pripravené špeciálne pre Braillovo písmo. Zodpovednosť bola rozdelená medzi miestnu školu, miestnych poradcov a centrum zdrojov. .

[42] Vo Fínsku sa FFVI väčšinou starala o kurzy pre rodičov. Rezortné centrá Valteri (Onerva a Skilla) sa starali o vzdelávanie učiteľov a asistentov pre predškolákov a pre 1. až 9. ročník. Počas podporných kurzov pre deti odovzdávali aj niektoré všeobecné usmernenia pre rodičov.

[43] Učiteľka dieťaťa a miestny poradenský úrad boli zodpovední za vypracovanie individuálneho vzdelávacieho plánu pre dieťa.

[44] Jasné rozdelenie zodpovedností medzi jednotlivé orgány v rôznom veku dieťaťa.

[45] V Dánsku sa používajú všetky metódy v závislosti od potrieb dieťaťa.

[46] Teraz sa takmer nepoužíva.

[47] Informácie sa uvádzajú o bridliciach a stylusoch, ktoré sú však v súčasnosti z veľkej časti nahradené smartfónmi a inými technológiami.

[48] Nahrávky sa posielajú spolu s Braillovými knihami, ale vo všeobecnosti sa nepovažujú za súčasť vyučovania Braillovho písma.

[49] Na Islande boli kurzy skôr povinné ako voliteľné. Učiteľ si ich mohol vyžiadať a často boli prispôsobené každému študentovi.

[50] Skratky sa používajú od začiatku školskej dochádzky.

[51] Už sa však nepoužíva.

[52] V Braillovom písme sa však nevydávajú žiadne knihy.

[53] Oficiálnym stanoviskom Dánska je vykonávať individuálne hodnotenia.

[54] Prvé kroky v tomto smere už boli podniknuté.

[55] Len pre elektronické Braillovo písmo.

[56] Pre elektronické displeje namiesto papiera.

[57] Pre papierové aj elektronické zobrazenie : V Centre pre zrakovo postihnutých - Refsnæs majú všetky deti k dispozícii Braillovo písmo s 8 bodmi, pokiaľ nepožiadajú o 6 bodov. Používa sa na hmatových ilustráciách, elektronických dokumentoch a na papieri.

[58] Pre elektronické displeje namiesto papiera.

[59] Pre elektronické displeje. Zavedené v 1. a 3. ročníku.

[60] Používa sa v špeciálnych školách a v inkluzívnych školách, kde majú deti prístup k extra vyučovaniu. Používa sa pre papierové aj elektronické materiály.

[61] Nepoužíva sa na papier.

[62] Nepoužíva sa na papier.

[63] Niektoré informácie sú k dispozícii, ale len pre dospelých čitateľov.

[64] Ako už bolo uvedené, testovanie sa uskutočnilo v Dánsku, ale nebolo oficiálne.

[65] Fínsko uvádza všeobecnú odbornú prípravu v 1. a 3. ročníku a špecifickejšiu odbornú prípravu v 5. a 6. ročníku

[66] Autorka uvádza, že dieťa má hodnotenie na 1. alebo 2. stupni a mnohé deti budú mať vybavenie na jednoduché úlohy na 1. stupni.

[67] Berie na vedomie Federazione Nazionale Istituzioni Prociechi

[68] Rozhodnutia sa však prijímajú na základe individuálnych potrieb.

[69] Všetci žiaci sa najprv učia Braillovo písmo na papieri

[70] Deti sa môžu učiť oba systémy súbežne, ak sa to považuje za prospešné.

[71] Oba formáty sa ponúkajú paralelne od prvého ročníka školy.

[72] Braillovo písmo na papieri sa nesmie ponúkať až po tom, ako sa deťom zavedie elektronické Braillovo písmo.

[73] Autor však uvádza, že žiaci môžu mať učebnice v oboch formátoch až do 7. ročníka školy.

[74] Ak to dieťa potrebuje.

[75] To závisí od predmetu a potrieb dieťaťa.

[76] Väčšina vzdelávacích materiálov sa ponúka len v elektronickom Braillovom písme. Materiály pre začiatočníkov sú však vytlačené na papieri, rovnako ako obrázky, pokiaľ sa nedajú opísať.

[77] Do určitej miery to závisí od školy a žiakov.

[78] Vo väčšine prípadov sa výrobca rozhodol pre elektronické Braillovo písmo alebo papier. O svojich preferenciách a odporúčaniach však mohlo hovoriť dieťa, učiteľ, rodičia alebo vychovávateľ.

[79] Učitelia zahŕňajú triednych učiteľov aj učiteľov poskytujúcich poradenstvo.

[80] Namiesto výrobcov môžu svoje stanovisko poskytnúť pracovníci informačného centra, medzi ktorými môže byť aj oftalmológ alebo ortoptik.

[81] Rozhodnutia sa vždy prijímali spoločne.

[82]  Deti sa zapájajú, keď sú dostatočne staré. Výrobcov ovplyvňuje nedostatok finančných prostriedkov a častejšie sa volia elektronické knihy.

[83] Od začiatku školy.

[84]  Školenie sa uskutočňuje na základe individuálnych potrieb alebo študenti dostanú príručky a stručné návody.

[85] Nie je k dispozícii v školách, ale v informačných centrách.

[86] Autorka však uvádza, že prvé kroky boli urobené v špeciálnej škole pre deti so VI. stupňom zraku a prvý kurz odbornej prípravy mal byť realizovaný Estónskou federáciou nevidiacich v roku 2017 a financovaný z projektu.

[87] Keďže v Dánsku si používateľ požičal stroj od úradov, nemusel platiť za údržbu alebo opravu.

[88] Organizácia nevidiacich organizuje v Deň bielych plechoviek súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma

[89]  Le poinçon magique (čarovné pero) je súťaž v diktovaní v Braillovom písme

 

 

 

[90] Island konštatoval, že sa toho veľa nerobí, ale prostredníctvom Únie nevidiacich sa snaží koordinovať kontakt s modelmi.

[91]  Napríklad webové stránky http://www.enfant-aveugle.com a http://accessijeux.com/.

[92] Odborníci ukazujú rodičom, ako to robiť počas stretnutí včasnej intervencie.

[93] Na Islande neexistuje katalóg, ale deti a rodiny dostávajú nápady doma.

[94] K dispozícii sú písomné informácie o tom, ako to urobiť.

[95] Táto otázka nebola pôvodne položená severským krajinám v roku 2016. Každá z nich však má orgán pre Braillovo písmo, preto tu boli doplnené dodatočné informácie.

[96] Rakúski zástupcovia v rade sú z Rakúskej spoločnosti pre nevidiacich, učiteľov a Centra pre tvorbu Braillovho písma.

[97] Členovia estónskej pracovnej skupiny pre Braillovo písmo sú z Estónskej federácie nevidiacich, zo špeciálnych škôl pre zrakovo postihnuté deti, z Inštitútu estónskeho jazyka a z estónskeho ministerstva školstva a výskumu.

[98] Tento fínsky odborný orgán sústreďuje každé štyri roky ministerstvo školstva a kultúry. V roku 2016 tento orgán aktívne revidoval fínsku e-Braillovu notáciu matematiky (fínska verzia AsciiMath)

[99] CEBF pracuje na štandardizácii francúzskeho Braillovho písma s ostatnými francúzsky hovoriacimi krajinami. A vytvorila " francúzsky štandardizovaný Braillov kód na prepis a úpravu tlačených textov (vo francúzštine: CBFU), ktorý sa používa od roku 2007. Matematický kód je špecifický pre francúzštinu (posledná aktualizácia január 2007). Chemický kód je k dispozícii od júna 2008. V súčasnosti, od roku 2009, komisia CEBF rokuje o modernizácii francúzskeho Braillovho písma II. stupňa s delegátmi z Kanady.

 

 

[100] Handimatica http://www.cavazza.it/drupal/?q=it/node/281

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 48. týždni roku 2023 z Digitálnej knižnice

Ako uloviť milionára, Olivia Goldsmith   Informácie o knihe Ako uloviť milionára
19%
Boh maličkostí, Arundhati Royová   Informácie o knihe Boh maličkostí
14%
Dobrodružstvá včielky Maji, Waldemar Bonsels   Informácie o knihe Dobrodružstvá včielky Maji
14%
Drevený zámoček   Informácie o knihe Drevený zámoček
24%
Farby kaki, Pavel Dvořák   Informácie o knihe Farby kaki
29%
Hlasovalo: 21
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím