Rada SABP

Na základe odporučenia z našich partnerských spolupracujúcich inštitúcií riaditeľ SKN vymenoval členov Rady SABP. Rozvojom výučby, metodickej podpory a propagácie Braillovho písma sa pre vás budú v najbližších troch rokoch zaoberať: 

 1. Mgr. Michal Tkáčik:
  Michal je hlavným koordinátorom Slovenskej autority pre Braillovo písmo a pracuje v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Vyštudoval sociálnu a pracovnú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Po štúdiu sa zamestnal v poisťovni, kde 10 rokov pracoval na pozícii špecialistu starostlivosti o klienta. Počas štúdia na strednej a vysokej škole sa zapájal do mnohých projektov zameraných na rozvoj zručností ľudí so zrakovým postihnutím, zaoberal sa testovaním prístupnosti webových stránok a dokumentov, vyučoval počítačové kurzy zamerané na prácu s počítačom pre nevidiacich a na prístupnosť informácií v digitálnom prostredí. Má skúsenosti s projektmi na medzinárodnej úrovni v rámci mládežníckeho programu EÚ a tiež európskej dobrovoľníckej služby. Kontaktné údaje nájdete na stránke SKN.

 2. Ing. Ján Podolinský:
  Ján je zamestnancom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Dlhoročne sa venuje sociálnej rehabilitácii, prístupnosti webových stránok a dokumentov, asistenčným technológiám v počítačoch a mobilných telefónoch pre nevidiacich a je redaktorom časopisu BlindRevue – IT technológie pre ľudí so zrakovým postihnutím. Spomedzi mnohých aktivít, ktorým sa venuje, je v súvislosti s SABP potrebné vyzdvihnúť fakt, že Ján sa dlhodobo venoval pravidlám zápisu Braillovho písma pre braillovské riadky budujúc na dosiaľ platnej príručke Pravidlá zápisu slovenského Braillovho písma z roku 1996. Kontaktné údaje nájdete na stránke ÚNSS.

 3. Prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.:
  Alena pracuje v Bezbariérovom centre Technickej univerzity v Košiciach, ktoré poskytuje podporu študentom so špecifickými potrebami. Má bohaté a dlhoročné skúsenosti v oblasti podporných služieb pre študentov Technickej univerzity, a taktiež pôsobila a pôsobí ako expert v mnohých medzinárodných organizáciách a projektoch, ako sú Association for Advancement of Assistive Technology, World Health Organization v rámci Global Cooperation on Assistive Health Technology (GATE) iniciatíve (projekt GREAT), či v asociácii poskytujúcej celosvetovú databázu podporných (asistenčných) technológií - The Global Assistive Technology Information Network. Kontaktné údaje nájdete na stránke Bezbariérového centra.

 4. Mgr. Ľudmila Hlinová:
  Ľudmila pracuje v Centre podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave. Vyštudovala odbor špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a má dlhoročné skúsenosti so spracovávaním literatúry pre študentov do Braillovho písma, a to v najrôznejších oblastiach odbornej literatúry – cudzojazyčné učebnice a skriptá, skriptá s matematickým zápisom a podobne. Pomáhala študentom Univerzity Komenského ako aj stredoškolským záujemcom o štúdium na tejto univerzite zorientovať sa v oblasti vysokoškolského štúdia, literatúry, orientácie v novom prostredí a začlenení sa do študijného procesu vo všetkých potrebných oblastiach. Kontaktné údaje nájdete na stránke Centra podpory študentov UK.

 5. Mgr. Ingrid Semanová:
  Ingrid pracuje v Spojenej škole internátnej v Levoči ako učiteľka anglického jazyka a matematiky. Počas svojej učiteľskej praxe v tejto škole sa intenzívne venovala príprave materiálov pre nevidiacich žiakov, metodike výučby nevidiacich žiakov, tvorbe učebníc v Braillovom písme, a to aj v takej náročnej oblasti, akou je matematický zápis Braillovho písma či fonetický prepis cudzojazyčnej literatúry. Kontaktné údaje nájdete na stránke Spojenej školy v Levoči.

 6. Mgr. Marek Hlina:
  Marek pracuje v Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave ako zástupca riaditeľa. Taktiež je pedagógom na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Marek má dlhoročné skúsenosti so sociálnou rehabilitáciou nevidiacich a slabozrakých, pracoval ako sociálny pracovník v Krajskom stredisku ÚNSS v Bratislave, následne svoje pedagogické vzdelanie a bohaté praktické skúsenosti zužitkoval v oblasti lektorskej a poradenskej činnosti na základnej škole a na univerzite. Kontaktné údaje nájdete na stránke Spojenej školy v Bratislave alebo Katedry špeciálnej pedagogiky.

 7. Mgr. Peter Nedorost:
  Peter pracuje v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých v Levoči. Vyštudoval filozofiu v Trnave a po štúdiu sa venoval výpočtovej technike a jej sprístupňovaniu pre nevidiacich v bývalom občianskom združení Stopka, dnes už Touch & Speech. Už niekoľko rokov je učiteľom a didaktickým lektorom výučby práce s počítačom v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých v Levoči.
Na začiatok stránky Tlač stránky