Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Sekretariát riaditeľa

 • Sekretariát riaditeľa komplexne zabezpečuje organizačné, informačné a administratívne zázemie pre činnosť riaditeľa a pre administratívne a odborné riadenie SKN:
  • a) zabezpečuje podmienky na odborné a administratívne riadenie SKN,
  • b) zabezpečuje vypracovanie, uchovávanie a sprístupňovanie podkladov pre riadiacu prácu riaditeľa a súčinnosť riaditeľa s ostatnými organizačnými útvarmi SKN,
  • c) pripravuje pracovný program riaditeľa a jeho časový harmonogram,
  • d) zabezpečuje evidenciu, vybavovanie a archiváciu agendy adresovanej riaditeľovi,
  • e) organizačne zabezpečuje prípravu rokovania porady vedenia SKN, vyhotovuje a eviduje záznamy a zabezpečuje kontrolu prijatých úloh,
  • f) posudzuje formálnu správnosť podkladov predkladaných riaditeľovi na prerokovanie alebo na rozhodnutie, zabezpečuje ich úplnosť a včasné predloženie, 
  • g) spracováva návrh kontraktu na príslušný kalendárny rok medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a SKN,
  • h) vypracúva výročné správy o činnosti a hospodárení SKN,
  • i) poskytuje poradenstvo vedúcim zamestnancom organizačných útvarov SKN pri vypracovávaní opisov pracovných činností zamestnancov SKN, pri príprave a predkladaní návrhov platových náležitostí zamestnancov SKN,
  • j) zabezpečuje zriaďovanie chránených pracovísk alebo chránenej dielne v SKN a ich evidenciu,
  • k) zabezpečuje vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov v informačných systémoch SKN.

 • Sekretariát riaditeľa v oblasti personálnej administratívy a personálneho rozvoja:
  • a) plní úlohy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov spojených so vznikom, zánikom a zmenou pracovného pomeru,
  • b) plní úlohy spojené s obsadzovaním voľných pracovných miest výberovým konaním, výberom a ich zverejňovaním v masmédiách, s komplexnou prípravou a realizáciou procesu výberového konania, výberu, v súlade s potrebami SKN a podľa platnej legislatívy, na základe rozhodnutia riaditeľa,
  • c) vedie osobné spisy zamestnancov SKN,
  • d) plní úlohy v oblasti odmeňovania – vykonáva činnosti spojené so zaradením zamestnanca do príslušnej platovej triedy a platového stupňa, uplatňovaním tarifných sústav a motivačných mzdových foriem, vydáva oznámenia o výške a zložení funkčného platu, spracúva mzdové a platové inventúry pre účely odmeňovania,
  • e) spolupodieľa sa na plnení úloh spojených s nemocenským, zdravotným a dôchodkovým poistením zamestnancov SKN,
  • f) zabezpečuje úlohy v sociálnej a zdravotnej starostlivosti o zamestnancov SKN,
  • g) plní úlohy súvisiace s evidenciou a spracovaním dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • h) poskytuje poradenstvo vedúcim zamestnancom organizačných útvarov SKN pri vypracovávaní pracovných náplní zamestnancov SKN, pri príprave a predkladaní návrhov platových náležitostí zamestnancov SKN,
  • i) vypracúva analýzy a štatistické podklady, spolupracuje na vypracovávaní kolektívnej zmluvy,
  • j) organizuje a koordinuje vzdelávanie, prehlbovanie kvalifikácie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov SKN,
  • k) zabezpečuje zriaďovanie chránených pracovísk v SKN a ich evidenciu,
  • l) zabezpečuje výkon pracovnej asistencie pre zdravotne postihnutých zamestnancov SKN,
  • m) vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov v informačných systémoch SKN.

 • Sekretariát riaditeľa v oblasti informačných a komunikačných technológií:
  • a) zabezpečuje správu a prevádzku lokálnej počítačovej siete SKN, vrátane prepojenia na externé siete (internet, GOVNET, virtuálna privátna sieť SKN),
  • b) zabezpečuje komplexnú starostlivosť o výpočtovú techniku a softvérové vybavenie v SKN vrátane vyhodnocovania funkčnosti a využiteľnosti v rámci informačných a komunikačných technológií v rámci lokálnej počítačovej siete SKN,
  • c) zabezpečuje implementáciu štandardov do IS SKN v súlade so štandardmi ISO, európskymi a slovenskými normami, štandardmi pre štátny informačný systém SR a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (správa a administrácia IS, zisťovanie, predchádzanie a zamedzovanie bezpečnostných rizík súvisiacich s prevádzkovaním použitých IKT),
  • d) vykonáva dohľad nad bezpečným využívaním informačných a komunikačných technológií v súlade s internými riadiacimi aktmi,
  • e) zabezpečuje systémovú údržbu databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií,
  • f) zodpovedá za dodržiavanie licencií a zmlúv, vedie archív softvéru, licencií a zmlúv.

 • Sekretariát riaditeľa ďalej:
  • a) zabezpečuje predpoklady na plnenie povinností SKN v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
  • b) zabezpečuje a riadi prevádzku motorových vozidiel SKN, stará sa o ich obnovu, údržbu a opravy,
  • c) zabezpečuje opravy a údržbu budov SKN,
  • d) zabezpečuje upratovanie vnútorných a vonkajších priestorov SKN.
Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 24. týždni roku 2024 z Digitálnej knižnice

Milénium , Elizaheth Handová, Lewis Gannet   Informácie o knihe Milénium
22%
Prach a sny, Eduard Krajčo   Informácie o knihe Prach a sny
22%
Predposledná štácia, Juraj Hanuščin   Informácie o knihe Predposledná štácia
18%
Priznávanie , Rose Marcia   Informácie o knihe Priznávanie
15%
Prvý medzi rovnými , Jeffrey Archer   Informácie o knihe Prvý medzi rovnými
23%
Hlasovalo: 241
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím