Redakcia

Poslaním slepeckej redakcie je poskytovať aktuálne a hodnoverné informácie nevidiacim a slabozrakým prostredníctvom 17-tich časopisov, ktoré vychádzajú v Braillovom písme, vo zvuku, v čiernotlači a elektronickej podobe. Ich periodicita je dvojtýždenná, mesačná, dvojmesačná a štvrťročná. Každý z časopisov sa rokmi obsahovo i graficky vyprofiloval a žije svojím vlastným životom mapujúc dianie doma i v zahraničí, ktoré sa týka jeho tematického zamerania. 

Redakčný kolektív zostavuje obsah jednotlivých periodík jednak z vlastných, autorských príspevkov, ale značnú časť predstavujú aj prevzaté články z domácej a zahraničnej tlače, resp. z internetu. Výrazný zástoj na obsahu časopisov majú aj nevidiaci a slabozrakí dopisovatelia a spolupracovníci. 

Od roku 2002 redakcia rozšírila ponuku aj o periodiká pre vidiacu verejnosť. Prvým bol časopis Život, postupne sa k nemu pridružili: Slovenka, Zdravie a Diabetik. 

V ostatných rokoch sa zvýšil záujem o zvukové časopisy a odber periodík v Braillovom písme mierne klesá. Tento fakt treba pripísať podstatne širším technickým možnostiam v prístupe nevidiacich a slabozrakých k informáciám. Fenoménom v tejto oblasti je jednoznačne internet a jeho dostupnosť vďaka hlasovému výstupu aj pre zrakovo znevýhodnenú verejnosť.  

Od roku 2010 vydáva SKN všetky knihy a časopisy na CD nosičoch vo formáte MP3. 

Súčasťou činnosti redakcie je každoročne pripravovať a zadávať do výroby šesť druhov slepeckých kalendárov. 

Náplňou práce 4-členného redakčného kolektívu je aj archivácia fotografií o činnosti SKN. Okrem redaktorov štyri časopisy zostavujú externí spolupracovníci, ide o periodiká: Nádej, Mladosť Dotyky, Šach. 

Na začiatok stránky Tlač stránky