Oddelenie zvukových štúdií

Zvukové štúdiá zabezpečujú:

  • nahrávanie a spracovanie zvukových kníh a zvukových časopisov,
  • rozmnožovanie a opravy zvukových kníh a zvukových časopisov, 
  • digitalizáciu analógových zvukových záznamov,
  • archivovanie originálov zvukových kníh a zvukových časopisov,
  • vyhľadávanie a angažovanie načítavateľov zvukových kníh a časopisov.

Zvukové knihy a zvukové časopisy sú nahrávané v dvoch zvukových štúdiách, ktoré sú vybavené profesionálnou nahrávacou technikou. Ročná produkcia štúdií je v priemere 150 – 160 titulov zvukových kníh v rozsahu 1 600 – 1 800 hodín zvukového záznamu a 14 titulov zvukových časopisov v počte 140 vydaní v rozsahu 175 hodín zvukového záznamu. Načítavateľmi sú herci slovenských divadiel, hlásatelia z médií, ale aj amatéri, ktorí majú potrebné hlasové schopnosti a uspeli pri hlasovej skúške. Originály zvukových záznamov sa následne spracovávajú a upravujú do podoby zvukovej knihy či zvukového časopisu na CD vo formáte MP3. Na pracovisku kopírovania sa z nich ročne vyhotoví vyše 10 000 rozmnoženín zvukových kníh  a zvukových časopisov na CD vo formáte MP3. Originály zvukových kníh a zvukových časopisov sú archivované fyzicky na CD nosičoch v archíve originálov zvukových dokumentov a elektronicky v digitálnom archíve SKN. Zvukové štúdiá využívajú pri nahrávaní a spracovaní zvukových kníh a časopisov softvér Cubase od firmy Steinberg. 

 

Na začiatok stránky Tlač stránky