Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho/vedúcej oddelenia tlače a expedície

V súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči uskutočnila 16. novembra 2022 výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho/vedúcej oddelenia tlače a expedície. Výberového konania sa zúčastnilo šesť uchádzačov, pričom prvé poradie získala a stanoveným požiadavkám vyhovela Ing. Miroslava Kučerová.

Výberové konanie sa uskutočnilo pohovorom, ktorý pozostával z dvoch častí:

  1. Spoločné riešenie prípadovej štúdie. Prípadová štúdia obsahovala opis hypotetickej situácie a na ňu nadväzujúcich úloh, ktorých riešením sa overovali komunikačné schopnosti uchádzačov, schopnosť tvorivého myslenia a prehľad v zručnostiach a kompetenciách vedúceho tímu.
  2. Prezentácia motivácie uchádzačov o výkon funkcie, ktorá sa výberovým konaním obsadzuje, prezentácia vlastnej koncepcie rozvoja oddelenia tlače a expedície Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a zodpovedanie na otázky členov výberovej komisie na overenie riadiacich schopností, odborných znalostí či osobnostných predpokladov.

Ing. Miroslava Kučerová (1984) je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, študijný odbor výživa. V Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči pracuje od roku 2016 ako knihovníčka.

Nová vedúca oddelenia tlače a expedície bola riaditeľom Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vymenovaná do funkcie od 1. decembra 2022.

Na začiatok stránky Tlač stránky