Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov ESHOP

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

ESHOP

SLOVENSKÁ KNIŽNICA PRE NEVIDIACICH MATEJA HREBENDU V LEVOČI (ďalej len ako „SKN“) je v zmysle § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach celoštátnou špeciálnou knižnicou, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím s cieľom zabezpečiť ich kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a vzdelávacie potreby. Jej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Toto Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Vyhlásenie“) poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov SKN a informácie o prístupe k osobným údajom.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME

Vaše osobné údaje spracúvame v prípade, že si objednáte ponúkané produkty prostredníctvom nášho internetového obchodu na stránke SKN: https://www.skn.sk/e-shop. Za účelom vybavenia objednávky spracúvame bežné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na doručenie objednávky a vyhotovenie daňového dokladu. Spracúvame preto Vaše nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, adresa doručenia objednávky, obsah objednávky, v prípade, že objednávateľom je právnická osoba, tak aj IČO/DIČ a kontaktné údaje osoby, ktorá objednávku vybavuje.

ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom realizácie predaja produktov, ktoré sa nachádzajú v portfóliu ponuky Prevádzkovateľa na webovom sídle SKN: https://www.skn.sk/e-shop.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov vyplýva z článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, účelom teda je plnenie zmluvy, v ktorej dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby.

Pre účely vedenia účtovnej agendy je právnym základom spracúvania osobných údajov splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Zákonná povinnosť je špecifikovaná najmä zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, teda kompletného vybavenia objednávky a následne na účely archivácie po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Osobné údaje sú likvidované po vysporiadaní všetkých záväzkov.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení[1] alebo Zákone o ochrane osobných údajov[2].

SKN ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[3].

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje nevyhnutné na doručenie objednávky budú poskytnuté doručovateľovi, ktorým je:

  • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica 1

Prístup k Vaším osobným údajom budú mať taktiež poskytovatelia účtovného softvéru, webových stránok internetového obchodu a informačného systému, ktoré slúžia na spracovanie objednávok:

  • SOFTIP, a. s., Krasovského 14, 851 01  Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 36785512, DIČ: 2022390942, IČ DPH: SK2022390942,
  • ELET, s. r. o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO: 31394981, DIČ: 2020305562,  IČ DPH: SK2020305562.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujme prenos vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

E-mail: zodpovednaosoba@skn.sk

Korešpondenčná adresa: Zodpovedná osoba GDPR, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Štúrova 36, 054 65 Levoča

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nariadenie resp. Zákon o ochrane osobných údajov obsahuje podrobné informácie o vašich právach ako dotknutej osoby na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich obmedzenia (najmä čl. 15-22, čl. 77, čl. 79, čl. 82 Nariadenia, § 21 – 28, § 38 Zákona o ochrane osobných údajov). Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov, máte právo na prenosnosť údajov. Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy

Máte právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením/Zákonom o ochrane osobných došlo k porušeniu vašich práv. Návrh na začatie konania (žalobu) môžete podať na príslušnom súde.

Právo na náhradu škody a zodpovednosť

Každá osoba, ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia Nariadenia resp. Zákona o ochrane osobných údajov má právo na náhradu utrpenej škody od prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním, ktorého sa zúčastnil a ktoré bolo v rozpore s Nariadením resp. Zákonom o ochrane osobných údajov (za škodu spôsobenú nezákonným spracúvaním). Prevádzkovateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným spracúvaním, ak preukáže, že nenesie žiadnu zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila škodu (vznik škody nezavinil).

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na našom webovom sídle formou aktualizácie tohto Vyhlásenia. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov; Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení iných zákonov.

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 13. týždni roku 2024 z Digitálnej knižnice

Minimum slušného správania   Informácie o knihe Minimum slušného správania
35%
Múr plaču, Hana Zelinová   Informácie o knihe Múr plaču
35%
Na muške zlato, Ondrej Bartoš   Informácie o knihe Na muške zlato
12%
Nápady tetky VŠEVEDKY, Betty MacDonaldová   Informácie o knihe Nápady tetky VŠEVEDKY
6%
Nebolo mi do smiechu, Joseph Heller, Speed Vogel   Informácie o knihe Nebolo mi do smiechu
12%
Hlasovalo: 17
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím