Informácia o príspevkoch OZ SLOVO z 2 % z daní a o dotáciách Ministerstva kultúry SR za obdobie rokov 2018 – 2021

Prinášame Vám stručnú informáciu o príspevkoch občianskeho združenia SLOVO  z 2 % z daní a o ich použití za obdobie rokov 2018 – 2020 a o dotáciách MK SR za obdobie rokov 2018 – 2021.

SLOVO, občianske združenie na podporu sprístupňovania informácií  osobám so zrakovým postihnutím v Slovenskej republike vyzbieralo v r. 2018 z 2 % z daní finančné prostriedky v sume 1517,76 EUR, ktoré boli použité v r. 2019 na tlač Šlabikára pre dospelých a šiestich titulov Dominika Dána v Braillovom písme.

V roku 2019 tvorili príspevky občianskeho združenia z 2 % 4584,91 EUR. Tieto boli  použité v nasledujúcom roku na tlač desiatich titulov Jany Pronskej v Braillovom písme.

Príjmy z 2 % v r. 2020 predstavovali 931,38 EUR. Tieto boli použité na spolufinancovanie projektu Obriadkové čítanie v Braillovom písme - Božena Němcová: Rozprávky a povesti  a ako spoluúčasť projektu Monika Srnková: Slovenské hrady, zámky a kaštiele. Obriadkové čítanie v kombinácii Braillovo písmo a čiernotlač.

Okrem týchto príspevkov získalo OZ SLOVO v uvedenom období Dotácie z Ministerstva kultúry SR na konkrétny účel na základe vypracovaných projektov:

-          v r. 2018 dotáciu vo výške 2800,- EUR na podporu realizácie projektu Klubovanie na Čingove, nevyčerpaná časť dotácie vo výške 600,- EUR bola vrátená na účet poskytovateľa MK SR,

-          v r. 2020 dotáciu vo výške 6800,- EUR na podporu realizácie projektu Obriadkové čítanie v Braillovom písme - Božena Němcová: Rozprávky a povesti,

-          v r. 2021 dotáciu vo výške 5000,- EUR na podporu realizácie projektu Slovenské hrady, zámky a kaštiele. Obriadkové čítanie v kombinácii Braillovo písmo a čiernotlač.

Ak máte záujem podporiť činnosť občianskeho združenia SLOVO finančnou čiastkou, môžete tak urobiť prostredníctvom poštového poukazu v pobočkách Slovenskej pošty, prípadne vkladom na účet OZ SLOVO v bankových pobočkách alebo prostredníctvom internetbankingu.

Všetkým doterajším darcom srdečne ďakujeme.

Adresa príjemcu:

OZ SLOVO

Štúrova 36

054 65 Levoča

 

bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK03 0900 0000 0005 2096 0662

BIC – SWIFT kód Slovenskej sporiteľne, a. s. je GIBASKBX

Ďakujeme.

Daniela Bonková, predsedníčka OZ SLOVO

Na začiatok stránky Tlač stránky