Cenník

Sadzobník pre úhradu nákladov za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

a) vyhotovenie jednej strany - formátu A4

0,03 €,

b) vyhotovenie obojstrannej strany - formátu A4

0,07 €,

c) vyhotovenie jednej strany - formátu A3

0,07 €,

d) vyhotovenie obojstrannej strany - formátu A3

0,10 €,

e) dátový nosič

podľa nákupnej ceny nosiča,

f)  obyčajná obálka formátu A6

0,03 €,

g) obyčajná obálka formátu A5

0,03 €,

h) obyčajná obálka formátu A4

0,10 €,

i)  iný kancelársky materiál

         podľa nákupnej ceny,

j) poštovné – doporučene   

podľa aktuálnych cien poštových služieb,

k) informácie zasielané elektronickou poštou, faxom, telefonicky

nespoplatňujú sa.

Na začiatok stránky Tlač stránky