Zoznam kníh MP3

Právnická príručka


Autor: Michal Benčík
Anotácia: Všeobecná marxisticko-leninská teória štátu a práva-Teória štátu, Teória práva, Socialistický typ štátu a práva. Štátne právo /Ústava ČSSR/-Ústava ČSSR, Spoločenské zriadenie ČSSR, Práva a povinnosti občanov ČSSR, Národno-štátne zriadenie ČSSR, Sústava federálnych orgánov ČSSR, Sústava štátnych orgánov ČSR a SSR, Národné výbory. Sústava justičných orgánov-Justičné orgány v systéme štátnych orgánov, Justičné orgány a prokuratúra, Súdnictvo, Štátne notárstvo, Advokácia, Zbor nápravnej výchovy. Sústava prokuratúry ČSSR-Prokuratúra ako súčasť politického systému ČSSR, Vznik československej prokuratúry, Princípy organizačnej výstavby československej prokuratúry, Organizácia československej prokuratúry, Výkon prokurátorského dozoru, Prokurátori a vyšetrovatelia prokuratúry. Postavenie a úlohy zboru národnej bezpečnosti a národných výborov najmä pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku-Všeobecne, Postavenie a úlohy zboru národnej bezpečnosti, Verejný poriadok, Miestne veci verejného poriadku, Úlohy orgánov národného výboru, Spolupráca národných výborov so spoločenskými organizáciami. Kontrola v ČSSR-Všeobecné východiská kontrolného systému v národnom hospodárstve a v štátnej správe, Kontrolný systém a jeho úlohy v národnom hospodárstve a v štátnej správe-Všeobecná charakteristika postavenia ľudovej kontroly v politickom systéme, Orgány ľudovej kontroly a ich pôsobnosť, Oprávnenia a postup orgánov ľudovej kontroly pri uplatňovaní postihov v zmysle zákona č. 103/1971 Zb. Trestné právo hmotné a procesné-Všeobecná časť trestného zákona-Pojem, spoločenská funkcia a základné črty trestného práva, Základy trestnej zodpovednosti, Tresty a ochranné opatrenia. Osobitná časť trestného zákona-Trestné činy proti republike, Trestné činy hospodárske, Trestné činy-proti poriadku vo verejných veciach, všeobecne nebezpečné, hrubo narušujúce občianske spolužitie, proti rodine a mládeži, proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti majetku, proti ľudskosti, proti brannosti, trestné činy vojenské, Zákon o ochrane mieru, Zákon o prečinoch.
Rok vydania : 1985
Žáner : Právo
Počet zobrazení : 27

Na začiatok stránky Tlač stránky