ÚvodArchív aktualít › Suma vyzbieraná z 2 % v roku 2016

Suma vyzbieraná z 2 % v roku 2016

V novembri 2015 predložila nová rada OZ SLOVO odboru projektového riadenia Ministerstva kultúry SR dva projekty na poskytnutie dotácie z dotačného systému ministerstva: Obriadkové čítanie pre neskôr oslepnutýchKlubovanie na Čingove.

Zámerom projektu Obriadkové čítanie pre neskôr oslepnutých bolo vydanie knihy autorov Petra Vrlíka/Petra Mišáka Rozprávky spod slovanskej lipy v Braillovom písme obriadkovou formou tlače a jej distribúcia inštitúciám určeným na vzdelávanie a rehabilitáciu nevidiacich a slabozrakých. Žiadali sme o dotáciu 7 600 eur, vlastné financovanie 400 eur, celkový rozpočet projektu bol 8 tisíc eur. Zámerom projektu Klubovanie na Čingove bolo dvojdňové stretnutie literárne činných nevidiacich a slabozrakých autorov z celého Slovenska v Slovenskom raji, ako aj podrobnejšia analýza ich tvorby pod vedením renomovaných literátov, spojená s odbornou prednáškou, besedami a voľnočasovými aktivitami. Žiadali sme o dotáciu 1 900 eur, vlastné financovanie 100 eur, celkový rozpočet projektu bol 2 000 eur.

Hodnotiaca komisia MK SR podporila iba jeden z projektov - Klubovanie na Čingove, so schválenou dotáciou tisíc eur. Projekt Obriadkové čítanie pre neskôr oslepnutýchnebol podporený, ako sa uvádza v stanovisku MK SR: „V kontexte celkovej výšky disponibilných finančných prostriedkov účelovo určených na podporu v danom programe Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva, ale aj v kontexte kvality ostatných predložených projektov“. Napriek tomu chceme poďakovať PaedDr. Jánovi Ličkovi, odbornému garantovi projektu za odborný posudok a spoluprácu na projekte.

Dvojdňové stretnutie literárne činných nevidiacich a slabozrakých autorov Klubovanie na Čingove sa konalo 27. – 29. 5. 2016, informovali sme o tom v Novom živote č. 7.     

OZ SLOVO sme na sklonku roka 2015 zaregistrovali do Zoznamu prijímateľov 2 % z daní. V roku 2016 tento príjem predstavoval 1 191,65 €, prevažne od zamestnancov SKN. Všetkým prispievateľom srdečne ďakujeme. Zvlášť chceme poďakovať za príspevok našim čitateľom a priaznivcom Pavlovi Kérimu, RNDr. Miroslavovi Chmelíkovi z SHMÚ v Gánovciach i ostatným nemenovaným darcom, ktorí OZ SLOVO podporili dobrovoľnými príspevkami v sume 115 eur. Získané prostriedky budú použité na podporu slepeckej tlače, vydávanie odbornej literatúry, kalendárov, tyflografických materiálov, podporu literárnej tvorby, vzdelávania a kultúrneho vyžitia nevidiacich a slabozrakých. 

Ak máte záujem finančne podporiť činnosť OZ SLOVO,  môžete tak urobiť prostredníctvom poštového poukazu,  prípadne vkladom na účet.

Adresa:
SLOVO OZ na podporu tlače pre NS občanov SR, Štúrova 36, 054 65 Levoča
Bankové spojenie v tvare IBAN:  
SK030900 0000 0005 2096 0662,

BIC – SWIFT kód Slovenskej sporiteľne, a. s.:
GIBASKBX

            Ďakujeme.                          

 

Daniela Bonková, predsedníčka OZ SLOVO  

Na začiatok stránky Tlač stránky